5-890/1

5-890/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

23 MAART 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende uitgaven voor werken aan woningen en beroepslokalen ter preventie van waterschade

(Ingediend door de heer Guido De Padt c.s.)


TOELICHTING


In november 2010 en januari 2011 hadden verscheidene regio's in België te kampen met hevige regenval en daarmee gepaard gaande overstromingen. Die van november 2010 worden aangezien als de ergste in vijftig jaar en eisten drie mensenlevens. De schade werd toentertijd geraamd op 180 miljoen euro; ze zal zeker nog verder oplopen.

De aanhoudende regen deed een groot aantal rivieren en kanalen boven het alarmpeil uitstijgen. Aangelegde spaarbekkens liepen vol en dijken moesten het begeven onder de druk van het water. De waterellende trof tal van gezinnen van Noord tot Zuid. De situatie kon zeer ernstig genoemd worden in de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, alwaar het buiten de oevers treden van de Dender, de Marke en de Zenne, zorgde voor ondergelopen straten en huizen. In totaal werden een 2 400-tal mensen geëvacueerd uit hun woning. Brandweer en civiele bescherming werden bijgestaan door een kleine ploeg van het Belgisch leger.

Vast staat dat het wassende water zeer veel materiële en emotionele schade aanricht bij de gezinnen die erdoor getroffen worden. De bewoners die op twee maanden tijd evenveel keer het water in de woning zagen binnenstromen, raken volkomen moedeloos en zien de waarde van hun huis in sneltempo dalen. De wateroverlast heeft vaak extra zware gevolgen voor zelfstandige ondernemers, die niet alleen te maken krijgen met waterschade aan het gebouw en de inboedel, maar op de koop toe ook inkomensverlies lijden, wanneer ze het bedrijf tijdelijk moeten sluiten.

Eenmaal het water zich heeft teruggetrokken, blijkt de schade in de huizen en beroepslokalen aanzienlijk te zijn. Bij de Belgische verzekeringsmaatschappijen zijn na de overstromingen van eind 2010, 17 303 schade-aangiften voor een gemiddeld bedrag van 3 556 euro ingediend. Dit deed de factuur voor de verzekeraars oplopen tot 61,5 miljoen euro. Gelet de omvangrijke schade en het uitzonderlijk karakter, besliste de federale regering de wateroverlast in 315 Belgische gemeenten als ramp te erkennen. Ruim twee derden van deze gemeenten bevinden zich in Vlaanderen, met Antwerpen (56) en Oost-Vlaanderen (54) als de sterkst getroffen provincies. In Wallonië kregen vooral de gemeenten in de provincie Henegouwen (34) het zwaar te verduren.

Hoewel de overstromingen die tussen 11 en 17 november 2010 het land hebben geteisterd beschouwd worden als « uitzonderlijk », bewijzen de overstromingen in de tweede week van januari 2011, dat verdere (preventieve) maatregelen aangewezen zijn.

Onderhavig wetsvoorstel heeft enerzijds tot doel particulieren fiscaal te stimuleren hun woningen beter te wapenen tegen dergelijk noodweer, dit naar analogie met de belastingvermindering voor inbraak- of brandpreventie, zoals is bepaald in artikel 145/31 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Anderzijds, wil het voorstel ook een verhoogde fiscale aftrek realiseren voor zelfstandigen, kmo's en beoefenaars van vrije beroepen, die investeren in de bescherming van hun beroepslokalen tegen wateroverlast bij natuurrampen. Het tweede luik in onderhavig voorstel betekent een uitbreiding van artikel 69 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat erop gericht is de beveiliging van beroepslokalen aan te moedigen.

Guido DE PADT
François BELLOT
Alexander DE CROO.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In titel II, hoofdstuk III, afdeling I van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt de titel van onderafdeling 2duodecies gewijzigd als volgt « Onderafdeling 2duodecies : Vermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak, brand of wateroverlast bij natuurrampen ».

Art. 3

Artikel 69, § 1, 3º, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met de volgende zin :

« ; het basispercentage wordt eveneens verhoogd met 17 percentpunten met betrekking tot de materiële vaste activa die dienen voor de bescherming van de beroepslokalen en hun inhoud tegen wateroverlast bij natuurrampen. ».

Art. 4

In artikel 145/31, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « inbraak of brand » vervangen door de woorden « inbraak, brand of wateroverlast bij natuurrampen ».

Art. 5

Deze wet treedt in werking met ingang van het aanslagjaar 2012.

24 januari 2011.

Guido DE PADT
François BELLOT
Alexander DE CROO.