5-848/1

5-848/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

16 MAART 2011


Voorstel van resolutie tot verandering van de naam « BOZAR » in « Paleis voor Schone Kunsten — Palais des Beaux-Arts »

(Ingediend door de heer Bart Laeremans c.s.)


TOELICHTING


In maart van het jaar 2003, in de aanloop naar de federale verkiezingen van mei 2003, werd op een wel bijzonder slinkse en snelle manier de naam van het « Paleis voor Schone Kunsten (PSK) — Palais des Beaux-Arts » veranderd in « Bozar ».

Bozar is de fonetische weergave van de benaming « Palais des Beaux-Arts ». Ontegensprekelijk werd zeer bewust enkel verwezen naar de Franstalige benaming. Vooraleer de Nederlandstaligen het goed beseften, was de naams- en logoverandering een voldongen feit. Er werden kosten noch moeite gespaard om drukwerk, wimpels en dergelijke aan te passen aan de nieuwe naam.

Reeds tijdens de aankondiging van de nieuwe naam door voorzitter Etienne Davignon was er protest van Nederlandstalige zijde. Dat belette de Franstaligen echter niet om vaart te zetten achter hun eenzijdig francofiel project.

De indieners vinden het bovenal onaanvaardbaar dat door een naamsverandering de Franstalige sfeer in het Paleis voor Schone Kunsten wordt versterkt.

Het PSK is een culturele instelling met internationale uitstraling die heel wat concert-, theater- en projectiezalen herbergt en allerlei culturele verenigingen huisvest.

Als federale instelling in Brussel staat het paleis ter beschikking van zowel de Nederlandstalige als Franstalige gemeenschap. De indieners van dit voorstel vinden het logisch dat in dat geval de officiële naam van deze instelling, geheel overeenkomstig de geest van de taalwetgeving overigens, even herkenbaar moet zijn voor beide taalgroepen. Door de onnodige naamsverandering lijkt het erop dat de instelling er specifiek is voor de Franstalige Gemeenschap.

De indieners zijn er daarenboven van overtuigd dat de naam « BOZAR » ordinair en boertig overkomt en de internationale uitstraling van de instelling zeker niet ten goede komt. Overigens, als een vlotte afkorting het opzet was van de naamsverandering, waarom werd dan voor de Nederlandstalige vertaling van de officiële benaming niet consequent gekozen voor het al even lelijk klinkende « Schoku » ?

Er moet op worden gewezen dat de Vlaamse belastingbetaler het grootste gedeelte van het budget van deze instelling ophoest. In ruil mag men toch een zeker respect verwachten. Terecht weigeren verschillende Vlaamse verenigingen en zelfs de meeste media de betwiste benaming te gebruiken. « Bozar » is een naam die eenvoudigweg door de Vlamingen niet wordt gedragen.

Om al die redenen is het zaak om deze naamsverandering ongedaan te maken en terug te keren naar de oorspronkelijke benaming « Paleis voor Schone Kunsten — Palais des Beaux-Arts ». Alleen die benaming laat geen onduidelijkheid bestaan over het doel van de instelling en kan rekenen op een grote herkenbaarheid bij de twee grootste taalgemeenschappen van dit land.

Bart LAEREMANS
Yves BUYSSE
Filip DEWINTER
Anke VAN DERMEERSCH.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. gelet op de geest van de taalwetgeving;

B. gelet op de tweetaligheid van het Paleis voor Schone Kunsten;

C. gelet op het feit dat het budget van deze instelling vooral wordt gedragen door de Vlaamse belastingbetaler;

D. gelet op het belang van een duidelijke en waardige naam voor een instelling met internationale bekendheid,

vraagt de regering,

— de nodige maatregelen te nemen opdat de benaming van de federale cultuurinstelling « Bozar » opnieuw wordt veranderd in de oorspronkelijke benaming « Paleis voor Schone Kunsten — Palais des Beaux-Arts ».

9 maart 2011.

Bart LAEREMANS
Yves BUYSSE
Filip DEWINTER
Anke VAN DERMEERSCH.