5-738/1

5-738/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

28 JANUARI 2011


Voorstel van resolutie over de uitbreiding ten behoeve van de Belgen in het buitenland van de toepassingsmogelijkheden van de website « my.belgium.be »

(Ingediend door de heer Gérard Deprez c.s.)


TOELICHTING


Op 19 juni 2009 werd in België de website www.my.belgium.be in gebruik genomen. Sinds eind 2009 beschikt elke Belg over een elektronische identiteitskaart (eID). Op de website « my.belgium.be » zijn alle eIDtoepassingen ondergebracht, die via een persoonlijke portaalsite toegankelijk zijn; daarnaast biedt de site toegang tot diverse diensten en instrumenten. De invoering van de elektronische identiteitskaart maakt deel uit van het e-governmentproject, in het raam waarvan ook werk wordt gemaakt van administratieve vereenvoudiging en een modernisering van de federale overheidsdiensten.

Die hervormingen hebben tot doel de administratie zo goed mogelijk ten dienste te stellen van de burger. De invoering van de elektronische identiteitskaart is met name gerechtvaardigd door de beveiliging van de identificatie bij elektronische gegevensuitwisseling.

De elektronische identiteitskaart is 5 jaar geldig. Zij wordt uitgereikt aan elke Belg die twaalf jaar of ouder is. Elke burger ontvangt een pincode waarmee hij toegang heeft tot talrijke toepassingen. De kaartchip bevat namelijk een identificatiecertificaat waarmee de identiteit van de houder kan worden bevestigd wanneer deze zijn eID in een kaartlezer stopt, alsook een handtekeningscertificaat waarmee een elektronische handtekening kan worden geplaatst — de handtekening wordt aldus gewaarmerkt als behorende tot de houder van de eID.

Het adres staat overigens niet langer op de kaart, maar is opgenomen op de chip. Met de elektronische identiteitskaart kan de gebruiker uiteraard zijn identiteit kenbaar maken en in België en de landen van de Europese Unie reizen, maar ook een elektronische handtekening plaatsen die dezelfde juridische waarde heeft als die op papier.

De eID biedt nog vele andere voordelen. Zo kan de gebruiker :

— zich identificeren op het internet;

— 24 uur per dag en 7 dagen per week bepaalde documenten via het internet aanvragen, zodat hij zich niet hoeft te verplaatsen en lange wachttijden kan voorkomen;

— persoonlijke gegevens die in het bevolkingsregister of in het Rijksregister van de natuurlijke personen staan, raadplegen;

— zien welke overheden, instellingen en personen tijdens de laatste zes maanden zijn persoonsgegevens hebben geraadpleegd dan wel bijgewerkt, tenzij zulks gebeurde door administratieve en rechterlijke instanties die belast zijn met het onderzoek naar en de bestraffing van strafbare feiten;

— waar hij zich ook bevindt, via een beveiligde elektronische verbinding gegevens online uitwisselen met de overheid of met privéondernemingen;

— op een beveiligde wijze via het internet commerciële transacties verrichten, zowel als koper als in de hoedanigheid van verkoper (online kopen en verkopen);

— via het web talrijke formulieren invullen : belastingaangifte, aanvraag voor een studietoelage of van een uittreksel uit het bevolkingsregister;

— door zich te identificeren, toegang krijgen tot diverse plaatsen : containerpark, gebouwen van een bedrijf, bibliotheek, sporthal, ...;

— mails ondertekenen of mails aangetekend versturen enzovoort.

Uiteraard is de dienst « Tax on web » of « myminfin », die de mogelijkheid biedt de belastingaangifte in te vullen of het belastingdossier in te kijken, een van de kerndiensten van die portaalsite. Die beide sites kennen jaar na jaar een stijgend succes. Ze zijn niet alleen praktisch en gemakkelijk toegankelijk, maar maken het ook mogelijk heel wat tijd en geld te besparen.

Het aantal diensten zal in de nabije toekomst geleidelijk worden uitgebreid. De nieuwe toepassingen die door de eID worden geboden en die voortdurend worden uitgebreid, vormen een meerwaarde voor de burger en voor de betrokken instantie. De meeste diensten op het portaal zijn nog niet gekoppeld aan de eID, maar ze zijn daarom niet minder handig.

Via het portaal kan men onder meer :

— snelkoppelingen vinden naar websites om de echtheid van een Car-pass te controleren;

— informatie zoeken over overheidspremies;

— de geïndexeerde huurprijs berekenen of een huurcontract ondertekenen;

— de aankoop van vervoerbewijzen bevestigen;

— de energiewinst berekenen die men kan maken dankzij bepaalde energiebesparende maatregelen;

— op een gemakkelijke en gecentraliseerde wijzing toegang krijgen tot tal van administratieve documenten.

Bedoeling is het portaal stelselmatig uit te bouwen en zodoende te komen tot een almaar meer volledig geïndividualiseerde communicatie tussen de overheid en de burger. Voor heel wat administratieve verrichtingen hoeft men niet langer tijdens de kantooruren naar het loket van de bevoegde dienst te gaan. Dankzij de vele e-government-toepassingen kan men ook de klok rond online gegevens uitwisselen met de overheid. Thans vindt men op die internetsite ongeveer 800 mogelijke manieren om de elektronische identiteitskaart te gebruiken. Er werden nog honderden mogelijke toepassingen voorgesteld. Bij vertrek naar het buitenland van een Belg, blijft de identiteitskaart nog geldig na de datum van schrapping uit het bevolkingsregister tot de geldigheidsdatum die op de identiteitskaart is vermeld. De op de kaart aangegeven vermelding dat de identiteitskaart geldig blijft tot de geldigheidsdatum blijft opgenomen in het Register van de identiteitskaarten. Bij een eventuele terugkeer van een Belg naar België blijft de elektronische identiteitskaart eveneens geldig tot de einddatum die op zijn identiteitskaart is vermeld. Bij zijn (weder)inschrijving in een Belgische gemeente wordt dan het nieuwe adres bijgewerkt op de « chip » van de elektronische identiteitskaart.

Weliswaar zijn ten behoeve van de in het buitenland verblijvende Belgen al bepaalde maatregelen genomen, zodat iedereen met dezelfde nationaliteit dezelfde stemrechten heeft, maar die maatregelen — hoe noodzakelijk ook — zijn ontoereikend. We moeten ernaar streven dat alle Belgen dezelfde behandeling genieten, of zij nu in het binnenland, dan wel in het buitenland verblijven. Momenteel bestaat er geen algemeen beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland. In België is men pas relatief recent begonnen rekening te houden met hun belangen. Die inachtneming valt samen met de toekenning van het stemrecht aan Belgen in het buitenland naar aanleiding van de parlementsverkiezingen van 1999.

De Belgen in het buitenland koesteren velerlei verwachtingen, onder andere op het stuk van :

— de mobiliteit van de studenten en de erkenning van de diploma's;

— de sociale zekerheid;

— de toegang tot de dubbele nationaliteit;

— de fiscaliteit;

— de diplomatieke en consulaire bescherming;

— enzovoort.

Daarom stellen de indieners voor de banden tussen de Belgen in het buitenland en België te institutionaliseren. De diplomatieke en consulaire posten zijn weliswaar van goede wil, maar kunnen moeilijk beantwoorden aan álle behoeften van de Belgen in het buitenland. De bestaande structuren moeten worden verstrekt, opdat de expatriates die dat wensen, een hechte en permanente band met België kunnen behouden.

Er leven naar schatting 500 000 Belgen in het buitenland — een significant deel van de bevolking. Door de uitbouw van de Europese Unie, de daarmee gepaard toename van de mobiliteit en de mondialisering stijgt dat cijfer constant.

Hoewel de Belgen in het buitenland een heuse troef zijn voor het imago van ons land, kunnen we er niet omheen dat ze bepaalde — met name administratieve — rechten ontberen die niet-uitgeweken Belgen wél genieten. De website « my.belgium.be » kan een uitgelezen forum zijn om, via een toe te voegen applicatie « expatriates » te beantwoorden aan de administratieve behoeften van die « expats ».

Een dergelijk « expatriates-portaal » zou heel nuttig zijn voor de Belgen in het buitenland en zou voor hen als één-loket dienst kunnen doen, dankzij de voor alle Belgen gemeenschappelijke applicaties en andere, specifiek voor de Belgen in het buitenland bestemde applicaties. We denken daarbij aan de mogelijkheid direct bepaalde administratieve vormvereisten te vervullen waarvoor de interventie van het consulaat hoe dan ook niet vereist is, of nog aan de afgifte van dringende documenten.

Aangezien het internetportaal dat aldus door de bevoegde diensten op nationaal, gemeenschaps- en gewestniveau zou worden opgericht, zou kunnen bogen op personeel dat specifi ek werd opgeleid om de problemen van de expatriates op te lossen, ontstaat de mogelijkheid die problemen ofwel onverwijld op te lossen, ofwel de afhandeling van de dossiers door de bevoegde ambtenaren of overheden te volgen.

Aldus zou een « my.belgium.be »-site het leven van de Belgische expatriates er zowel administratief als logistiek eenvoudiger op maken. Tegelijk zou een dergelijke website de federale overheid en de deelgebieden heel veel tijd, administratieve rompslomp en geld besparen.

Gérard DEPREZ.
François BELLOT.
Alain COURTOIS.
Richard MILLER.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. gelet op de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, die werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2003, en die erin voorzag dat in beginsel zou worden gezorgd voor een elektronische identiteitskaart;

B. gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2006 tot vaststelling van de specificaties en de registratieprocedure van de leesapparatuur voor de elektronische identiteitskaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 houdende specificaties van de leesapparatuur voor de sociale identiteitskaart;

C. gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2005 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en van het stelsel van het recht tot kennisname van de overheden, instellingen en personen die de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen hebben geraadpleegd of bijgewerkt, dat werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2005;

D. gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2004 houdende de beslissing om de elektronische identiteitskaart veralgemeend in te voeren, dat werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 september 2004;

E. overwegende dat meer dan 500 000 Belgen in het buitenland wonen en dat zij dienst doen als showcase voor de knowhow van ons land;

F. overwegende dat de buiten hun land van oorsprong verblijvende EU-burgers bijdragen tot een betere uitwisseling op het vlak van economie, sociale aangelegenheden, cultuur en kennis in Europa en in de rest van de wereld;

G. gelet op het toenemend aantal Europeanen dat zich buiten zijn land van oorsprong vestigt binnen en buiten de Europese Unie;

H. gelet op het voorstel van resolutie van 31 januari 2008 van de Raad van Europa « European expatriates : relations to their countries of origin » (doc. 11520);

I. gelet op de hoofdstukken 1, 2 en 3 van titel III van het Verdrag van Rome van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, welke de artikelen 39 tot 55 bevatten en op grond waarvan het vrij verkeer van personen tot de fundamentele vrijheden wordt gerekend;

J. gelet op richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/ EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, die bekendgemaakt werd in PB nr. 158 van 30 april 2004;

K. gelet op het Witboek van de Europese Commissie van 2007, « Samen werken aan gezondheid : een EU-strategie voor 2008-2013 », dat beschikbaar is in slotdocument COM (2007) 773;

L. gelet op het Europees actieplan voor arbeidsmobiliteit (2007-2010), dat beschikbaar is in slotdocument COM (2007) 630;

M. gelet het op 10 december 2008 uitgebrachte rapport van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, « Report on the Implementation of the European Security Strategy — Providing Security in a Changing World », dat beschikbaar is in document 17104/08);

VERZOEKT DE REGERING :

1. een onderzoek te voeren naar de toepassingen die voor de Belgen in het buitenland mogelijkerwijs nuttig kunnen zijn op de portaalsite « my.belgium.be »;

2. de portaalsite « my.belgium.be » aan te vullen met die specifiek voor de Belgen in het buitenland bedoelde toepassingen.

10 december 2010.

Gérard DEPREZ.
François BELLOT.
Alain COURTOIS.
Richard MILLER.