5-706/1

5-706/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

26 JANUARI 2011


Wetsvoorstel teneinde bij de berechting van zware feiten gepleegd door een minderjarige ouder dan zestien jaar, de publicatie en verspreiding toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbank

(Ingediend door de heer Alain Courtois c.s.)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 10 augustus 2007 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 4-144/1 - BZ 2007).

Krachtens het vigerende artikel 433bis van het Strafwetboek is het verboden het verslag van de debatten voor de jeugdrechtbank, voor de onderzoeksrechter en voor de kamers van het bevoegde hof van beroep op enigerlei wijze te publiceren.

Bij het onderzoek van het dossier betreffende de vermoedelijke moordenaar van Joe Van Holsbeeck zijn stemmen opgegaan tegen die vorm van behandeling met gesloten deuren.

De gedachtegang die aan die bepaling ten grondslag lag, is bekend : het is de bedoeling de jongere te beschermen en hem alle mogelijke kansen op resocialisatie in het normale leven te bieden, zonder dat de openbaarmaking van zijn daden hem enig nadeel kan berokkenen.

Die bescherming is totaal, maar dat ligt moeilijk. De bevolking is ongerust omdat ze niet weet wat er gaande is, aangezien de media de samenvatting van de debatten niet in de openbaarheid mogen brengen. Het is niet bekend wat in de rechtbank is gezegd, noch welke argumenten zijn aangevoerd.

Justitie wordt dan verdacht van passiviteit, meegaandheid of misschien zelfs van machinaties.

Die bescherming van de jongere kan de betrokkene er overigens ook toe aanzetten zijn verantwoordelijkheid af te wentelen, aangezien hij weet dat niemand op de hoogte is van het verloop van de debatten voor de rechterlijke instanties.

Het is geenszins de bedoeling de beschermingsmaatregelen ten behoeve van de jongeren te ondergraven. Moet voor bepaalde, bijzonder ernstige feiten die werden gepleegd door een minderjarige die een leeftijd heeft bereikt waarop hij werkelijk onderscheidingsvermogen bezit, evenwel ook geen rekening worden gehouden met de door de bevolking gewenste transparantie van de debatten voor de rechtbanken ?

Volgens de indiener is het voor iemand die op zestien jaar bijzonder zware feiten begaat normaal dat hij de confrontatie met de publieke opinie moet aangaan.

Dit wetsvoorstel strekt er dan ook toe de publicatie toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbanken, doch alleen voor de jongeren ouder dan zestien jaar die feiten hebben gepleegd welke, mochten ze door meerderjarigen zijn gepleegd, strafbaar zouden worden gesteld met criminele straffen (vijf jaar cel tot levenslange gevangenisstraf).

Alain COURTOIS.
Gérard DEPREZ.
Jacques BROTCHI.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 433bis van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en gewijzigd bij de wet van 15 mei 2006, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende :

« Het eerste lid is niet toepasselijk indien de minderjarige ouder dan zestien jaar is op het tijdstip van de feiten en indien die feiten, mochten ze door een meerderjarige zijn gepleegd, strafbaar zouden worden gesteld met een criminele straf. »

10 december 2010.

Alain COURTOIS.
Gérard DEPREZ.
Jacques BROTCHI.