5-436/1

5-436/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

29 OKTOBER 2010


Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geļntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft

(Ingediend door de heren Dirk Claes en Jan Durnez)


TOELICHTING


Om de continuļteit van de gemeenteraad te waarborgen stelt artikel 16, § 1, van het Vlaams Gemeentedecreet van 15 juli 2005, dat « het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig de Gemeentekieswet ».

Aangezien in de meergemeentezones de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps worden uitgeoefend door de politieraad, lijkt het logisch dat een zelfde regeling bestaat ter waarborging van de continuļteit van dit orgaan.

De indieners stellen dan ook voor om hieromtrent een bepaling in de wet op te nemen. Het artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geļntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus voorziet in de vervanging van het politieraadslid om redenen van actieve militaire diensttijd of burgerdienst als gewetensbezwaarde en voor verhindering voor het nemen van ouderschapsverlof. Hiervoor wordt verwezen naar het artikel 11 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.

Het Vlaams gemeentedecreet voorziet echter ook in vervanging om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken. Dit wetsvoorstel voorziet dan ook in de mogelijkheid tot vervanging om dezelfde redenen voor leden van de politieraad. Het politieraadslid dat vervangen wil worden voor verhindering dient hiervoor een schriftelijk verzoek te richten aan het politiecollege.

Dirk CLAES
Jan DURNEZ.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geļntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wordt aangevuld met vier leden, luidende :

« Het politieraadslid dat verhinderd is om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de politieraad, wordt op zijn schriftelijk verzoek gericht aan het politiecollege voor de periode van zijn verhindering in de politieraad vervangen door zijn opvolger in de politieraad.

Bij het verzoek tot verhindering wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud gevoegd dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft.

Als het gemeenteraadslid dat om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om dat verzoek tot de voorzitter te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft.

Bij het verzoek tot verhindering om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland wordt een attest gevoegd van de onderwijsinstelling of opdrachtgever. »

14 oktober 2010.

Dirk CLAES
Jan DURNEZ.