5-103/1

5-103/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2010

16 SEPTEMBER 2010


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 68 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 135 — Ed. 2 van 7 mei 2010)


(Ingediend door de heer Johan Vande Lanotte c.s.)


TOELICHTING


Voor de toelichting van dit voorstel wordt verwezen naar ons voorstel 5-96/1 - BZ 2010, waarmee het dient te worden samengelezen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Het voorgestelde artikel 68 van de Grondwet past de wijze aan waarop de senatoren worden verdeeld volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging aan de nieuwe samenstelling van de Senaat.

Johan VANDE LANOTTE
Bert ANCIAUX
Ludo SANNEN
Guy SWENNEN
Marleen TEMMERMAN.
Güler TURAN
Frank VANDENBROUCKE.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 68 van de Grondwet wordt vervangen als volgt :

« Art. 68. — Het totaal aantal senatoren in de Nederlandse taalgroep die tevens lid zijn van, ofwel het Vlaams Parlement of zijn Regering, ofwel de Nederlandse taalgroep van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of zijn College, wordt verdeeld volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging dat door de wet wordt vastgesteld en dat rekening houdt met de stemcijfers van de lijsten behaald bij de verkiezingen van de vermelde Parlementen.

Het totaal aantal senatoren in de Franse taalgroep die tevens lid zijn van, ofwel het Parlement van de Franse Gemeenschap of het Parlement van het Waalse Gewest of hun Regeringen, ofwel de Franse taalgroep van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of zijn College, wordt eerst verdeeld overeenkomstig de beslissing bedoeld in artikel 67, § 2, tweede lid, en vervolgens volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging dat door de wet wordt vastgesteld en dat rekening houdt met de stemcijfers van de lijsten behaald bij de verkiezingen van de vermelde Parlementen.

De wet, bedoeld in het eerste en het tweede lid, wordt aangenomen met de meerderheid, bepaald in artikel 4, laatste lid.

De senator bedoeld in artikel 67, § 1, 3º, wordt door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap aangewezen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Overgangsbepaling

Dit artikel treedt in werking vanaf de eerstvolgende algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat. Tot dan geldt de volgende regeling : « 1. Het totaal aantal senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 1º, 2º, 3º, 4º, 6º en 7º, wordt in elke taalgroep, op grond van het stemcijfer van de lijsten behaald bij de verkiezing van de senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 1º en 2º, verdeeld volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging dat door de wet wordt vastgesteld.

Voor de aanwijzing van de senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 3º en 4º, komen alleen de lijsten in aanmerking waarop ten minste een senator bedoeld in artikel 67, § 1, 1º en 2º, gekozen is en voor zover voldoende op deze lijsten gekozen leden zitting hebben in, naar gelang van het geval, het Parlement van de Vlaamse Gemeenschap of het Parlement van de Franse Gemeenschap.

Voor de aanwijzing van de senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 6º en 7º, komen alleen de lijsten in aanmerking waarop ten minste een senator bedoeld in artikel 67, § 1, 1º en 2º, gekozen is.

§ 2. Voor de verkiezing van de senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 1º en 2º, is de stemming verplicht en geheim. Zij heeft plaats in de gemeente, behoudens de bij de wet te stellen uitzonderingen.

§ 3. Voor de verkiezing van de senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 1º en 2º, bepaalt de wet de kieskringen en de samenstelling van de kiescolleges; zij bepaalt eveneens de voorwaarden waaraan men moet voldoen om kiezer te zijn, alsmede het verloop van de kiesverrichtingen.

De wet regelt de aanwijzing van de senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 3º tot 5º, met uitzondering van de nadere regelen die overeenkomstig een wet, aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid, door de gemeenschapsparlementen, elk voor zich, bij decreet worden vastgesteld. Dat decreet moet worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van het betrokken Parlement aanwezig is.

De senator bedoeld in artikel 67, § 1, 5º, wordt aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De wet regelt de aanwijzing van de senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 6º en 7º. ».

20 juli 2010.

Johan VANDE LANOTTE
Bert ANCIAUX
Ludo SANNEN
Guy SWENNEN
Marleen TEMMERMAN.
Güler TURAN
Frank VANDENBROUCKE.