5-101/1

5-101/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2010

16 SEPTEMBER 2010


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 65 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 135 —  Ed. 2 van 7 mei 2010)


(Ingediend door de heer Johan Vande Lanotte c.s.)


TOELICHTING


Voor de toelichting van dit voorstel wordt verwezen naar ons voorstel 5-96/1-BZ 2010, waarmee het dient te worden samengelezen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 65 van de Grondwet bepaalt dat de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor vier jaar gekozen worden. Om de vier jaar wordt de Kamer vernieuwd. Dit voorstel tot herziening wil de rechtstreeks verkozen kamerleden voor 5 jaar verkiezen en de aangewezen kamerleden voor 5 jaar aanwijzen. Aangezien ook de Gemeenschaps- en Gewestparlementen voor vijf jaar worden verkozen, zal voortaan de verkiezing van de kamerleden samenvallen met de verkiezing van de leden van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen.

Johan VANDE LANOTTE
Bert ANCIAUX
Ludo SANNEN
Guy SWENNEN
Marleen TEMMERMAN
Güler TURAN
Frank VANDENBROUCKE.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 65 van de Grondwet wordt vervangen als volgt :

« De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers bedoeld in artikel 61, 1º, worden gekozen voor vijf jaar. De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers bedoeld in artikel 61, 2º, worden aangewezen voor vijf jaar.

De verkiezingen van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers vinden plaats op dezelfde dag als die van de verkiezingen voor de gemeenschaps- en gewestparlementen.

Overgangsbepaling

Tot de eerstvolgende algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers blijft de volgende regeling gelden : « De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden gekozen voor vier jaar.

De Kamer wordt om de vier jaar vernieuwd.» .

20 juli 2010.

Johan VANDE LANOTTE
Bert ANCIAUX
Ludo SANNEN
Guy SWENNEN
Marleen TEMMERMAN.
Güler TURAN
Frank VANDENBROUCKE.