4-1047/2

4-1047/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

31 MAART 2009


Wetsvoorstel tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een vastgoedmakelaar aan de huurder


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW SCHELFHOUT

Art. 2

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 2. — In het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling II, wordt een artikel 5ter ingevoegd, luidende :

« Bemiddeling door een derde voor de verhuring van het gehuurde goed

Art. 5ter. Wordt voor niet geschreven gehouden, elk beding dat de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de verhuring van het gehuurde onroerend goed ten laste legt van de huurder, tenzij de huurder de werkelijke opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht. »

Verantwoording

Het amendement heeft als doel de tekst van het wetsvoorstel te verduidelijken.

Duidelijk wordt gesteld dat elk beding dat de bemiddelingskosten door een derde begaan voor de verhuring van een onroerend goed dat door de huurder tot hoofdverblijfplaats bestemd wordt, als niet geschreven dient beschouwd te worden, tenzij de huurder de werkelijke opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht.

Als bemiddelingskost moet worden begrepen elke rechtstreekse of onrechtstreekse kost die voortvloeit uit de opdracht van een bemiddelende derde, met het oog op de totstandkoming van een huurovereenkomst of het zoeken van een nieuwe huurder bij het beëindigen van de huurovereenkomst, conform de bepalingen van de woninghuurwet en ongeacht deze beëindiging gebeurt op initiatief van de huurder of de verhuurder.

Het amendement viseert « elk beding » dat de bedoelde kosten ten laste legt van de huurder, waarbij dit ook slaat op eventuele bedingen die in overeenkomsten, andere dan de woninghuurovereenkomst, zouden vervat zijn. Zo wordt vermeden dat men de bemiddelingsopdracht middels een andere overeenkomst zou regelen.

Els SCHELFHOUT
Tony VAN PARYS
Guy SWENNEN
Pol VAN DEN DRIESSCHE
Francis DELPÉRÉE.

Nr. 2 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Opschrift

In de Franse tekst van het opschrift, de woorden « de médiation » vervangen door de woorden « d'intervention ».

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe het opschrift van het voorstel in overeenstemming te brengen met de tekst ervan.

Francis DELPÉRÉE.
Tony VAN PARYS.
Els SCHELFHOUT.

Nr. 3 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER COLLAS

Art. 2

Het voorgestelde artikel 5ter vervangen als volgt :

« Elk beding dat de bemiddelingskosten van de vastgoedmakelaar voor de verhuring van het gehuurde onroerende goed ten laste van de huurder legt wordt voor niet geschreven gehouden, tenzij de huurder de werkelijke opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht van de vastgoedmakelaar. »

Christine DEFRAIGNE.
Berni COLLAS.

Nr. 4 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

(Subamendement op amendement nr. 1)

Art. 2

De volgende wijzigingen aanbrengen :

1º In het opschrift van het voorgestelde artikel 5ter de woorden « gehuurde goed » vervangen door de woorden « onroerend goed »;

2º In het voorgestelde artikel 5ter het woord « gehuurde » doen vervallen.

Verantwoording

Overeenstemming van de tekst.

Francis DELPÉRÉE.
Tony VAN PARYS.
Els SCHELFHOUT.

Nr. 5 VAN DE HEER MAHOUX C.S.

Opschrift

In het opschrift, het woord « vastgoedmakelaar » vervangen door het woord « derde ».

Verantwoording

Technische verbetering.

Philippe MAHOUX.
Paul WILLE.
Els SCHELFHOUT.