4-77/2

4-77/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

6 JUNI 2008


Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10ter in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW BOUARFA EN DE HEER MOUREAUX

A. In het opschrift, de woorden « 10ter » vervangen door de woorden « 10quater »;

B. In het opschrift, de woorden « en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek » schrappen.

Verantwoording

A. Het betreft een technische wijziging ten gevolge van een wijziging in de nummering van de wet van 15 december 1980.

B. Aangezien het voorgestelde artikel 3 betrekking heeft op de territoriale bevoegdheden van de vrederechter, betreft het een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, en moet het dus in een afzonderlijk wetsvoorstel behandeld worden. Het opschrift van de wet moet dienovereenkomstig gewijzigd worden.

Nr. 2 VAN MEVROUW BOUARFA EN DE HEER MOUREAUX

Art. 2

In het voorgestelde artikel 10quater :

1) Het eerste lid aanvullen als volgt :

« of van het land waar, naar gelang van het geval, het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de adoptie heeft plaatsgevonden ».

2) In de Nederlandse tekst van het tweede lid, de woorden « voorschriften : legalisatie en vertaling » vervangen door de woorden « voorschriften inzake zegel, legalisatie en vertaling ».

3) In het vierde lid, de woorden « geen bloedverwanten » vervangen door de woorden « al dan niet bloedverwanten ».

4) In het laatste lid, de woorden « van geboorte » vervangen door de woorden « van de burgerlijke stand ».

Verantwoording

1) Aangezien niet enkel een akte van geboorte overgelegd moet worden, maar ook een huwelijksakte, een akte van geregistreerd partnerschap of een adoptieakte, worden de betreffende documenten afgegeven door het geboorteland, maar ook door het land waar het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de adoptie heeft plaatsgevonden.

2) Het betreft een technische wijziging, voorgesteld door de dienst Wetsevaluatie.

3) Zie de nota van de Dienst wetsevaluatie.

4) De betreffende akte kan een akte van geboorte, een huwelijksakte, een akte van geregistreerd partnerschap of een adoptieakte zijn. In de tekst moet dus verwezen worden naar de akten van de burgerlijke stand in het algemeen.

Nr. 3 VAN MEVROUW BOUARFA EN DE HEER MOUREAUX

Art. 3

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Aangezien het voorgestelde artikel 3 betrekking heeft op de territoriale bevoegdheden van de vrederechter, betreft het een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, en moet het dus in een afzonderlijk wetsvoorstel behandeld worden.

Sfia BOUARFA.
Philippe MOUREAUX.

Nr. 4 VAN MEVROUW LANJRI C.S.

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. — In artikel 12, § 5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden in de eerste zin de woorden « van een als vluchteling erkende vreemdeling » gewijzigd door « van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of gemachtigd is om er zich te vestigen ». »

Verantwoording

Artikel 12bis van de Vreemdelingenwet voorziet in een oplossing wanneer geen officiële documenten kunnen bekomen worden die de bloed- of aanverwantschapsbanden aantonen.

Het bepaalt dat indien het familielid « van een als vluchteling erkende vreemdeling, met wie de bloed- of aanverwantschapsbanden al bestonden vóór hij het Rijk betrad, geen officiële documenten kunnen overleggen die aantonen dat zij voldoen aan de in artikel 10 bedoelde voorwaarden met betrekking tot de bloed- of aanverwantschapsband, wordt rekening gehouden met andere geldige bewijzen die in dit verband worden overgelegd. Bij gebrek hieraan kan « de minister overgaan tot een onderhoud met de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd word, of tot elk ander onderzoek dat noodzakelijk wordt geacht en in voorkomend geval voorstellen om een aanvullende analyse uit te laten voeren » (§ 6 — eigen onderstreping).

De omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006, neemt deze regeling over dat indien geen officiële documenten kunnen overgelegd worden met betrekking tot de bloed- of aanverwantschapsband, rekening wordt gehouden met andere geldige bewijzen.

En nog : « Indien wordt vastgesteld dat de vreemdeling de ingeroepen bloed- of aanverwantschapsbanden niet kan bewijzen door middel van gelegaliseerde officiële documenten (behalve uitzonderingen), kan de Dienst Vreemdelingenzaken overgaan of laten overgaan tot een onderhoud met de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd wordt, of tot elk ander onderzoek dat noodzakelijk wordt geacht en, in voorkomend geval, voorstellen om een aanvullende analyse (DNA) te laten uitvoeren.

Aangezien de Vreemdelingenwet en de omzendbrief reeds alternatieven voorzien in het geval dat geen officiële documenten kunnen bekomen worden die de bloed- of aanverwantschapsband aantonen, is het onnodig om een bijkomend artikel in te voegen dat nogmaals een oplossing biedt.

Daarenboven laat de huidige regeling van artikel 12bis van de Vreemdelingenwet meer ruimte in de zoektocht naar andere documenten of andere bevijsstukken die in aanmerking kunnen genomen worden, dan het wetsvoorstel waarin de mogelijke alternatieven worden beperkt.

Enkel de « als vluchteling erkende vreemdeling » kan evenwel gebruik maken van de oplossing die wordt geboden in artikel 12bis van de Vreemdelingenwet en in de omzendbrief, terwijl de gezinshereniging overeenkomstig artikel 10, § 1, 4º van de Vreemdelingenwet, waarnaar het wetsvoorstel verwijst, betrekking heeft op familieleden van een « vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of gemachtigd is om er zich te vestigen ».

Nr. 5VAN MEVROUW LANJRI C.S.

Art. 3

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie verantwoording amendement nr. 7.

Nahima LANJRI.
Dirk CLAES.
Els SCHELFHOUT.