4-713/2

4-713/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

12 JUNI 2008


Voorstel van resolutie betreffende de status van België als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER DUBIÉ

In het dispositief, in punt 1, a), het eerste gedachtestreepje doen voorafgaan door een nieuw gedachtestreepje, luidende :

« — Actief ijveren voor het opnieuw opstarten van alle ontwapeningsprocessen; ».

Josy DUBIÉ.

Nr. 2 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In het dispositief, in het vijfde gedachtestreepje van punt 1. a), de woorden « dat heeft geleid tot de tekst van Dublin (mei 2008) » invoegen tussen de woorden « het initiatief van Oslo (februari 2007) » en het woord « ondersteunen ».

Sabine de BETHUNE
Marleen TEMMERMAN
Elke TINDEMANS
Olga ZRIHEN
Els SCHELFHOUT.

Nr. 3 VAN MEVROUW LIZIN

In de considerans, in punt C, de woorden « beginselen als representativiteit en doeltreffendheid » vervangen door de woorden « beginselen als representativiteit, gelijkheid en doeltreffendheid ».

Verantwoording

In teksten van de VN moet steeds gehamerd worden op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Nr. 4 VAN MEVROUW LIZIN

In de considerans, het punt G vervangen als volgt :

« Erkennend dat de goedkeuring in Dublin door 111 Staten van een verdrag tot uitbanning van clustermunitie een cruciale stap is die bevestigt dat de meningen over deze wapens zijn veranderd; ».

Verantwoording

Actualisering.

Nr. 5 VAN MEVROUW LIZIN

In de considerans, in punt I, de woorden « Herinnerend aan de rol van de vrouwen » vervangen door de woorden « Herinnerend aan de sleutelrol van de vrouwen ».

Nr. 6 VAN MEVROUW LIZIN

In het dispositief, in punt 1, a), het vijfde gedachtestreepje vervangen als volgt :

« Alle Staten ertoe aansporen toe te treden tot het Verdrag van Dublin omdat clustermunitie niet alleen moreel onaanvaardbaar maar ook illegaal is; ».

Nr. 7 VAN MEVROUW LIZIN

In het dispositief, in punt 1, a), tussen het vijfde en het zesde gedachtestreepje een nieuw gedachtestreepje invoegen, luidende :

« — Op basis van de knowhow van Ottawa en Oslo, het initiatief van het Europees Parlement steunen dat ertoe strekt wapens met verarmd uranium te verbieden, lidstaten te vragen om onmiddellijk paragraaf 1 van de VN-resolutie van 5 december 2007 toe te passen en een voortrekkersrol te spelen bij de opstelling van een internationaal verdrag; »

Nr. 8 VAN MEVROUW LIZIN

In het dispositief, in punt 1, c), in het tweede gedachtestreepje de woorden « de rol van vrouwen » vervangen door de woorden « de participatie van vrouwen ».

Nr. 9 VAN MEVROUW LIZIN

In het dispositief, in punt 2, in het eerste gedachtestreepje de woorden « om het probleem van de straffeloosheid » vervangen door de woorden « om het probleem van de straffeloosheid van Ratko Mladic en Radovan Karadzic ».

Nr. 10 VAN MEVROUW LIZIN

In het dispositief aan punt 3 een nieuw gedachtestreepje toevoegen, luidende :

« — Hiertoe, in het kader van het VN-kinderrechtenverdrag, de lidstaten vragen om een verdubbeling van hun inspanningen tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, tegen kinderhandel en -arbeid, tegen pedofilie, tegen seksuele uitbuiting van kinderen via het internet en tegen kinderprostitutie door het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de wetgeving op internationaal niveau te harmoniseren op basis van de gemeenschappelijke minimale principes en in overeenstemming met de mededeling van de Europese Commissie « Naar een algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit; ».

Nr. 11 VAN MEVROUW LIZIN

In het dispositief aan punt 4 een nieuw gedachtestreepje toevoegen, luidende :

« — Een verslag voorstellen na de missie van de Veiligheidsraad in Afrika van 1 tot 10 juni 2008 over de geplande operaties om een einde te maken aan het door de veiligheidheidstroepen van de regering en door niet-staatsgebonden gewapende groeperingen gepleegd geweld, onder meer moorden, verminkingen, verkrachtingen, kinderontvoeringen en grootschalige en langdurige gedwongen migratie, met name in Darfur, waar de toestand extreem verergerd is. ».

Nr. 12 VAN MEVROUW LIZIN

In het dispositief aan punt 4 een nieuw gedachtestreepje toevoegen, luidende :

« — Het Parlement op de hoogte houden van de beslissingen inzake het inzetten van Europese strijdkrachten in Libanon, in FINUL II, en van het personeel betrokken bij de EUPOL COPPS-opdrachten van de Europese Unie en de doelstellingen van die verschillende missies verduidelijken, met name inzake de aanvoer van humanitaire bijstand in de dringende hulpverlening, zoals de levering van medicijnen voor de kinderen in de Gazastrook. ».

Anne-Marie LIZIN.

Nr. 13 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In de considerans, het punt I aanvullen als volgt :

« en aan de aanbevelingen van de resolutie van de Senaat over vrouwen, vrede en veiligheid (stuk Senaat, nr. 3-902/4 - 17 februari 2005); »

Sabine de BETHUNE
Els SCHELFHOUT
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nr. 14 VAN DE HEREN VAN OVERMEIRE EN CEDER

In het opschrift, de woorden « de status van België » vervangen door de woorden « de doelstellingen van België ».

Nr. 15 VAN DE HEREN VAN OVERMEIRE EN CEDER

In het dispositief, in het vijfde gedachtestreepje van punt 2, de woorden « sancties die ter goedkeuring aan de Veiligheidsraad zij voorgelegd » vervangen door de woorden « sancties die door de Veiligheidsraad zijn goedgekeurd ».

Karim VAN OVERMEIRE
Jurgen CEDER.

Nr. 16 VAN DE DAMES LIZIN EN ZRIHEN

Het opschrift vervangen als volgt :

« Voorstel van resolutie betreffende de actieprioriteiten van België als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008 ».

Anne-Marie LIZIN.
Olga ZRIHEN.