4-679/5

4-679/5

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

12 JUNI 2008


Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 27 VAN DE HEER WILLE C.S.

Het voorgestelde nieuw opschrift vervangen als volgt :

« Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China »

Nr. 28 VAN DE HEER WILLE C.S.

In de considerans, punt E, vervangen als volgt :

« E. Overwegende dat bij deze betogingen tientallen gewonden en doden vielen en vele Tibetanen gearresteerd zijn, hetgeen geleid heeft tot scherpe veroordelingen vanwege de internationale gemeenschap; ».

Verantwoording

In een voorstel van resolutie is het belangrijk om strikt objectief te zijn in de formele toelichting van de drijfveren van de vragen vanwege het parlement aan de regering.

Er is alleen zekerheid over de twintig doden. Wanneer men « andere bronnen » aanhaalt, moet men deze duidelijk aangeven, teneinde zeker te zijn van de feiten. Feit is dat er vele tientallen doden en gewonden vielen. De Kamer heeft het over « tientallen gewonden en doden ». Wij hernemen deze omschrijving om accuraat te zijn.

Nr. 29 VAN DE HEER WILLE C.S.

In de considerans, punt L doen vervallen.

Nr. 30 VAN DE HEER WILLE C.S.

In de considerans, punt M doen vervallen.

Nr. 31 VAN DE HEER WILLE C.S.

In de considerans, een punt R (nieuw) invoegen, luidende :

« R. Onderkennende dat er positieve stappen worden gezet wat betreft de persvrijheid in China en dit zowel wat betreft de toegang door de media alsook de toegang tot de media door de Chinezen zelf; ».

Verantwoording

Sinds kort kunnen Chinezen de Engelstalige versie van de BBC-webstek onbeperkt raadplegen (1) . Deze site is ook te raadplegen vanop een PDA en alle artikels over Tibet zijn er te lezen. Het moet erkend worden dat dit een zeer grote stap is vanwege China wat betreft persvrijheid.

Tegelijkertijd maakte de BBC via een persmededeling bekend dat zij voor de documentaire « A year in Tibet » voor de eerste maal in Tibet een jaar zonder Chinese begeleiders « unsupervised by Chinese authorities » kon filmen. Het leven van Tibetanen kon worden gevolgd. De BBC spreekt zelf van een nooit eerder verleend inzicht in Tibet : « This unprecedented access provides a remarkable insight into the significance of Buddhism in everyday life, and the complex and often surprising relationship between Tibetans and the Chinese immigrants whom they live and work alongside. ».

Dit zijn ongelooflijke stappen vanwege de Chinese overheid en dit moet worden erkend.

Ook inzake de rapportering over de aardbeving waren de journalisten vrij. Kritische artikelen, die bijvoorbeeld handelden over corruptie bij de bouw van scholen die later niet resistent bleken te zijn voor aardbevingen, vormden geen probleem.

Nr. 32 VAN DE HEER WILLE C.S.

In de considerans, een punt S (nieuw) invoegen, luidende :

« S. Naar aanleiding van de Olympische Spelen die in de zomer van 2008 in Peking worden georganiseerd en de engagementen die China heeft onderschreven naar aanleiding van deze Spelen wat betreft de mensenrechten, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de rechten van de minderheden; »

Verantwoording

Het naleven van de mensenrechten en de rechten van de minderheden moet ook na de Spelen een streefdoel zijn voor de Chinese overheid. Daarom achten de indieners het aangewezen om de mensenrechten en de rechten van de minderheden te verdedigen, ook na het verloop van een sportief evenement dat weldra zal plaatsvinden.

Door het respect van de mensenrechten na te streven op een blijvende wijze en door in kritische dialoog met de Chinese regering blijvend aan te dringen op het respect van de mensenrechten en de rechten van de minderheden, sluiten wel aan bij de logica die eveneens wordt gehanteerd in de Raad van Europa. Wij menen dat de resolutie aan kracht wint door zich te focussen op een lange termijn en door zich te richten tot China.

Wij onderkennen het gegeven dat de Olympische Spelen de aandacht op de mensenrechten in China hebben vergroot en onderschrijven deze positieve ontwikkeling.

Nr. 33 VAN DE HEER WILLE C.S.

In het dispositief, het punt 6 doen vervallen.

Nr. 34 VAN DE HEER WILLE C.S.

In het dispositief, het punt 7 doen vervallen.

Nr. 35 VAN DE HEER WILLE C.S.

In het dispositief, punt 8 vervangen als volgt :

« 8. vraagt de Chinese regering dat zij verdere stappen zet in haar politiek van openheid en dit zowel wat betreft de berichtgeving in China als de berichtgeving in Tibet. De reeds gezette stappen naar openheid jegens buitenlandse journalisten moeten verder worden uitgebreid en dit zowel wat betreft binnen- als buitenlandse journalisten en humanitaire organisaties. Hierbij moeten journalisten, humanitaire organisaties en erkende diplomaten in China onbeperkte vrije toegang krijgen in Tibet. De Chinese regering moet de vrijheid van toegang tot het internet verder en blijvend uitbreiden en de persvrijheid moet volledig worden gerespecteerd. Ook wat betreft alle gearresteerde schrijvers en journalisten, waaronder Shi Tao, Huang Jinqiu en Yang Tongy, dringen wij aan op hun snelle vrijlating; ».

Verantwoording

Sinds kort kunnen Chinezen de Engelstalige versie van de BBC-webstek onbeperkt raadplegen (2) . Deze site is ook te raadplegen vanop een PDA en alle artikels over Tibet zijn er te lezen. Het moet erkend worden dat dit een zeer grote stap is vanwege China wat betreft persvrijheid.

Tegelijkertijd maakte de BBC via een persmededeling bekend dat zij voor de documentaire « A year in Tibet » voor de eerste maal in Tibet een jaar zonder Chinese begeleiders « unsupervised by Chinese authorities » kon filmen. Het leven van Tibetanen kon worden gevolgd. De BBC spreekt zelf van een nooit eerder verleend inzicht in Tibet : « This unprecedented access provides a remarkable insight into the significance of Buddhism in everyday life, and the complex and often surprising relationship between Tibetans and the Chinese immigrants whom they live and work alongside. ».

Dit zijn ongelooflijke stappen vanwege de Chinese overheid en dit moet worden erkend.

Ook inzake de rapportering over de aardbeving waren de journalisten vrij. Kritische artikelen, die bijvoorbeeld handelden over corruptie bij de bouw van scholen die later niet resistent bleken te zijn voor aardbevingen, vormden geen probleem.

Wij onderschrijven de noodzaak om de toegang van journalisten tot Tibet op permanente basis te bewerkstelligen en wij steunen de vraag tot vrijlating van schrijvers en journalisten in het algemeen en van Shi Tao, Huang Jinqiu en Yang Tongy in het bijzonder.

Nr. 36 VAN DE HEER WILLE C.S.

In het dispositief, punt 14, de woorden « zonder, afhankelijk van de evolutie van de situatie, een politieke boycot van de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2008 in Peking uit te sluiten » doen vervallen.

Verantwoording

Wij menen dat de resolutie aan kracht wint door zich te focussen op een lange termijn en door zich te richten tot de Chinese overheid met als doel een permanente dialoog te voeren om de mensenrechtensituatie, de persvrijheid en de rechten van de minderheden blijvend te verbeteren.

Nr. 37 VAN DE HEER WILLE C.S.

In het dispositief, in punt 15, de woorden « na de Olympische Spelen van 2008 niet verslapt » vervangen door het zinsdeel : « wordt aangehouden tot de mensenrechten in China blijvend duurzaam gerespecteerd worden; ».

Verantwoording

Teneinde te voorkomen dat er wederom een voorstel van resolutie met slechts een beperkte « houdbaarheidsdatum » wordt goedgekeurd en gezien het naleven van de mensenrechten en de rechten van de minderheden ook na de Spelen een streefdoel moet zijn voor de Chinese overheid, achten de indieners het aangewezen om de mensenrechten en de rechten van de minderheden los te koppelen van een sportief evenement dat weldra zal plaatsvinden. Hiermee sluiten zij zich aan bij de logica die eveneens wordt gehanteerd in de Raad van Europa. Zij menen dat de resolutie aan kracht wint door zich te focussen op een lange termijn en door zich te richten tot de Chinese overheid met als doel een permanente dialoog te voeren om de mensenrechtensituatie, de persvrijheid en de rechten van de minderheden blijvend te verbeteren.

Deze herformulering is beter daar het de bedoeling is ten gronde iets te verbeteren op het terrein. De druk moet blijvend zijn en dus moeten de internationale gemeenschap en ons land ook na de Olympische Spelen kritisch blijven en dit tot het beoogde resultaat wordt gerealiseerd.

Paul WILLE
Margriet HERMANS
Nele LIJNEN.

Nr. 38 VAN DE HEER MAHOUX EN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans, de punten R tot V (nieuw) toevoegen, luidende :

« R. Na te hebben kennis genomen van de toestand in de provincie Sichuan na de verschrikkelijke aardbeving met een kracht van 7,8 op de Schaal van Richter op 12 mei 2008;

S. Gelet op de positieve, snelle en aangepaste reactie van de Chinese autoriteiten op deze natuurramp die tienduizenden doden, honderdduizenden vluchtelingen en aanzienlijke materiële schade tot gevolg heeft gehad;

T. Gelet op de mediatieke opening waarvan de Chinese autoriteiten blijk hebben gegeven met betrekking tot de ramp die in de provincie Sichuan heeft plaatsgehad;

U. Gelet op het feit dat de buitenlandse hulp door China gunstig werd onthaald en gelet op de eerste reactie van de Belgische regering die is overgegaan tot de B-Fast-operatie waarbij een tentendorp en een veldhospitaal werd ingericht;

V. Gelet op de goede samenwerking tussen de Chinese autoriteiten en B-Fast, zowel in de voorbereidingsfase als in de fase van de uitvoering ter plaatse; ».

Nr. 39 VAN DE HEER MAHOUX EN MEVROUW ZRIHEN

Aan het dispositief de punten 16 en 17 toevoegen :

« 16. Verslag uit te brengen in het Parlement over het resultaat van de twee eerste B-Fast-missies in de getroffen regio Sichuan ten gevolge van de aardbeving van 12 mei 2008;

17. Oog te blijven hebben voor de noden die de Chinese autoriteiten in de komende weken zouden kunnen hebben, onder meer in het kader van hun inspanningen om het plan tot wederopbouw uit te voeren, waarbij bijvoorbeeld één of meerdere dorpen kunnen worden aangeduid die dringend moeten worden heropgebouwd. »

Verantwoording

De amendementen nrs. 38 en 39 vullen het voorstel van resolutie aan waarmee het Belgisch parlement zijn solidariteit wil betuigen met de Chinese autoriteiten na de aardbeving die heeft plaatsgehad in de provincie Sichuan, in aansluiting op de acties die de regering heeft ondernomen in het kader van de B-FAST opdrachten (twee missies na beslissingen genomen op de Ministerraad van 23 mei en de Ministerraad van 30 mei 2008).

Afgezien van de menselijke en materiële ramp, zijn de openheid waarmee de Chinese autoriteiten tot nog toe op deze crisis hebben gereageerd en het snelle ingrijpen zeker het vermelden waard. De snelle en open reactie van de Chinese regering op een uitzonderlijke crisissituatie heeft ook aangetoond dat deze regering ten aanzien van haar bevolking op een verantwoordelijke en respectvolle manier heeft gehandeld.

Dit amendement werd ook ingegeven door de dringende aard van de toestand, aangezien er onlangs nog naschokken zijn geweest en er nog ernstige schade kan optreden in de nasleep van de aardbeving. De Chinese regering is momenteel bezig met een alomvattend project voor de wederopbouw van de getroffen regio's, dat werkzaamheden inhoudt die over een periode van drie jaar worden gespreid. De VN hebben via hun coördinator, die in China verblijft in verband met operationele ontwikkelingsacties, laten weten dat ook zij bereid zijn de humanitaire inspanningen en de wederopbouw gedurende de komende maanden te steunen, meer bepaald door middel van een aantal gespecialiseerde agentschappen. De VN kunnen inderdaad hun ervaring inbrengen wat de evaluatie van de schade betreft, zodat er reconstructiedoelen kunnen worden bepaald op middellange en op lange termijn. Voorts kunnen zij risico's voor het milieu en voor de gezondheid inschatten. De Belgische regering zou dus ook kunnen kijken welke intiatieven of expertise ons land in dit kader kan toevoegen, door bijvoorbeeld één of meerdere dorpen aan te duiden die heropgebouwd moeten worden.

Philippe MAHOUX.
Olga ZRIHEN.

Nr. 40 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In het dispositief, een punt 8bis invoegen, luidende :

« 8bis. Veroordeelt de tijdelijke aanhouding van de VRT-journalist die een reportage wenste te maken over de door de aardbeving getroffen provincie Sichuan en eist de teruggave van zijn in beslag genomen materiaal; ».

Sabine de BETHUNE
Paul WILLE
Christine DEFRAIGNE
Olga ZRIHEN
Geert LAMBERT
Josy DUBIÉ
Francis DELPÉRÉE.

Nr. 41 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de considerans, in punt L, de woorden « , van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de rechten van de minderheden » invoegen tussen de woorden « een verbetering van de stand van de mensenrechten » en de woorden « in dit land ».

Sabine de BETHUNE.

Nr. 42 VAN DE HEER VAN DEN DRIESSCHE C.S.

(Subamendement op amendement nr. 31)

In de considerans, in het voorgestelde punt R, de woorden « onderkennende dat er positieve stappen worden gezet wat betreft de persvrijheid in China en dit » vervangen door de woorden « overwegende dat de persvrijheid nog steeds geen verworvenheid is in de Volksrepubliek China, maar tegelijk onderkennend dat er positieve stappen worden gezet, ».

Pol VAN DEN DRIESSCHE
Els SCHELFHOUT
Sabine de BETHUNE
Elke TINDEMANS
Paul WILLE.

(1) From the western plateau of Qinghai province to the southern metropolis of Guangzhou, people in China have been accessing the BBC News website for the first time.

(2) From the western plateau of Qinghai province to the southern metropolis of Guangzhou, people in China have been accessing the BBC News website for the first time.