3-1213/3

3-1213/3

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

18 APRIL 2006


Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN DESTEXHE EN L. VANDENBERGHE


I. INLEIDING

Het voorstel van resolutie nr. 3-1213/1 is ingediend op 31 mei 2005. De commissie heeft dit voorstel besproken tijdens haar vergadering van 18 april 2006.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR MEVROUW de BETHUNE HOOFDINDIENSTER VAN DE RESOLUTIE

Mevrouw de Bethune legt uit dat deze resolutie is ingediend ter gelegenheid van de « Dag van de Malaria in Afrika », die vorig jaar op 25 april in de Senaat werd gehouden.

Deze resolutie kadert in de voortrekkersrol die ons land steeds heeft gespeeld in de strijd tegen Malaria op internationaal niveau. De federale regering wordt verzocht om met een aantal elementen rekening te houden.

Het lid wijst erop dat sinds het indienen van deze resolutie, via onder meer een aantal interpellaties in de Senaat, de begroting van de minister van Ontwikkelingssamenwerking op dit gebied werd opgetrokken.

Spreekster bepleit een globale aanpak van ziekten zoals malaria, tuberculose en aids die vooral de armsten treffen.

III. BESPREKING

Mevrouw de Bethune legt uit dat deze resolutie bij middel van de onderstaande amendementen wordt geactualiseerd.

Amendement nr. 1

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt het aangeduide percentage in punt E van de considerans te verduidelijken.

Amendement nr. 2

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt punt J van de considerans in overeenstemming te brengen met considerans L.

Amendement nr. 3

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om punt K van de considerans aan te passen en de nadruk te leggen op het voorkomen van malaria.

Amendement nr. 4

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om punt M van de considerans te vervolledigen met meer actuele gegevens.

Amendement nr. 5

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om punt O van de considerans te vervolledigen via een actualisering van de cijfergegevens.

Amendement nr. 6

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om een punt Rbis in de considerans in te voegen verwijzend naar het Roll Back Malaria Partnership Forum V te Yaoundé op 18 en 19 november 2005.

Amendement nr. 7

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om punt S van de considerans te actualiseren.

Amendement nr. 8

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om punt T van de considerans te vervangen om er de nadruk op te leggen dat België slechts een deel van zijn bijdrage betaalt aan het Global Fund.

Amendement nr. 9

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om punt V van de considerans te actualiseren.

Amendement nr. 10

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om een nieuw punt AA in de considerans in te voegen verwijzende naar de hoorzitting in de bijzondere commissie Globalisering op 25 april 2005 naar aanleiding van de « Africa Malaria Day. »

Amendement nr. 11

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om in de aanbevelingen, een nieuw punt 1bis in te voegen, waarbij het belang van het locale beleid wordt benadrukt.

Amendement nr. 12

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om in de aanbevelingen, een nieuw punt 3bis in te voegen waarbij de locale controle capaciteit wordt geaccentueerd.

Amendement nr. 13

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om in de aanbevelingen punt 5 te schrappen omdat de regering intussen zijn engagementen is nagekomen.

Amendement nr. 14

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om in de aanbevelingen een nieuw punt 5bis in te voegen met betrekking tot de bijdrage van ons land tot het Global Fund.

Amendement nr. 15

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om in de aanbevelingen punt 6 te vervangen om er de nadruk te leggen op het vrijmaken van middelen voor de nodige capacity building.

Amendement nr. 16

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om in de aanbevelingen een nieuw punt 8bis in te voegen om de nadruk te leggen op de kwaliteitsvereisten van de ingezette middelen.

Amendement nr. 17

Mevrouw de Bethune dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1213/2) dat ertoe strekt om in de aanbevelingen een nieuw punt 8ter in te voegen om aan te dringen bij de partnerlanden waar malaria heerst, om zo snel mogelijk over te schakelen op combinatietherapieën.

IV. STEMMINGEN

De amendementen 1 tot en met 17 worden eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Het geamendeerde voorstel van resolutie nr. 3-1213/1 in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het uitbrengen van dit verslag.

De rapporteurs, De voorzitter,
Alain DESTEXHE.
Lionel VANDENBERGHE.
François ROELANTS du VIVIER.

Tekst aangenomen door de commissie (stuk Senaat, nr. 3-1213/4)