3-1539/2

3-1539/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

1 FEBRUARI 2006


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW PEHLIVAN


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsvoorstel van Greet Van Gool (stuk Kamer, nr. 51-2205/1). Het werd op 26 januari 2006 eenparig aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het ontwerp werd op 27 januari 2006 overgezonden aan de Senaat en op 30 januari 2006 geŽvoceerd.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering 1 februari 2006 in aanwezigheid van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

De heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, verklaart dat voorliggend ontwerp enkel tot doel heeft de datum van inwerkingtreding van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, die werd bepaald op 1 februari 2006, uit te stellen tot 1 augustus 2006.

Deze wet zou aanvankelijk in werking treden 6 maanden na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, die op 1 augustus 2005 plaatsvond. Vele elementen van deze wet — en niet in het minst het verzekeringstechnisch aspect ervan — zijn immers nog niet volledig uitgeklaard. Bepaalde uitvoeringsbesluiten, die vereist zijn om de wet daadwerkelijk toe te passen, zijn nog in voorbereiding.

Daarom leek het opportuun om de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 augustus 2006. Tegen deze datum zullen alle uitvoeringsbesluiten genomen zijn en zullen alle organisaties die met vrijwilligers werken zich aangepast kunnen hebben aan het nieuwe regelgevend kader. Dit is het enige doel van voorliggend wetsontwerp.

III. ALGEMENE BESPREKING

Er worden geen opmerkingen gemaakt bij de voorliggende bepalingen.

IV. STEMMINGEN

De commissie stemt met eenparigheid van de 10 aanwezige leden in met het wetsontwerp nr. 3-1539 in zijn geheel, zoals het door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd overgezonden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag aan de plenaire vergadering.

De rapporteur, De voorzitter,
Fatma PEHLIVAN. Annemie VAN de CASTEELE.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden wetsontwerp (stuk Kamer, nr. 51-2205/009)