3-1424/3

3-1424/3

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

19 JANUARI 2006


Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en de gewesten


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN HAPPART EN H. VANDENBERGHE


I. INLEIDING

Het voorliggende wetsvoorstel werd, tezamen met het wetsvoorstel  tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en de gewesten  (Stuk nr. 3-1423/1) ingediend in de Senaat op 8 november 2005.

Het voorstel van bijzondere wet  tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap  (Stuk nr. 3-1405/1) werd ingediend in de Senaat op 21 oktober 2005.

De plenaire vergadering van de Senaat nam het voorstel van bijzondere wet en de twee andere wetsvoorstellen in overweging op respectievelijk 27 oktober en 10 november 2005 en zond de voorstellen telkens nog dezelfde dag over naar de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden.

Bij schrijven van 18 november 2005 verzocht de voorzitter van de Senaat het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap een advies uit te brengen over het voorstel van bijzondere wet en de wetsvoorstellen, overeenkomstig artikel 78 van de wet van 31 december 1983 betreffende de institutionele hervormingen van de Duitstalige Gemeenschap.

Op 21 december 2005 deed de voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap het advies toekomen aan de Senaat. Dit advies gaat als bijlage bij het verslag uitgebracht door de heren Happart en Vandenberghe betreffende het voorstel van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (1) .

De commissie heeft het wetsvoorstel, tezamen met het voorstel van bijzondere wet nr. 3-1405/1 en het andere wetsvoorstel nr. 3-1423/1, besproken tijdens haar vergaderingen van 12 en 19 januari 2006.

Tijdens de vergadering van 12 januari 2006 werden de heren Jean-Marie Happart en Hugo Vandenberghe aangewezen als rapporteurs. Op deze vergadering werd de algemene bespreking gehouden en werd het advies van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap besproken.

Op de vergadering van 19 januari 2006 werd een amendement van de heer Berni Collas besproken en werd er gestemd.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE INDIENSTER VAN HET WETSVOORSTEL, MEVROUW LIZIN

Het wetsvoorstel strekt ertoe, tezamen met het voorstel van bijzondere wet nr. 3-1405/1 en het wetsvoorstel nr. 3-1423/1, om de in de Grondwet ingevoerde nieuwe terminologie betreffende de deelstaatparlementen in te voeren in de wetgeving, en dit zowel in de bijzondere wetten als in de gewone wetten.

De Grondwet werd hiertoe reeds aangepast ingevolge de aanneming door Kamer en Senaat van een voorstel van de heer De Croo, Kamervoorzitter, tot wijziging van de terminologie van de Grondwet (stuk Kamer, nr. 51 1326/1). Na aanneming door Kamer en Senaat, werd dit ontwerp bekrachtigd op 25 februari 2005 (EN NIET op 25 juni 2005, zoals verkeerdelijk is vermeld in de memorie van toelichting bij het voorstel van bijzondere wet (stuk nr. 3-1405/1)) en afgekondigd op 11 maart 2005.

Het wetsvoorstel beoogt de nieuwe terminologie in te voeren in de gewone wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Het wetsvoorstel nr. 3-1423/1 brengt de nodige wijzigingen aan in de gewone wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Ten slotte neemt dit wetsvoorstel de gelegenheid te baat om in een aantal wetten de benaming  Executieve  te vervangen door  Regering .

III. ALGEMENE BESPREKING

De commissie neemt kennis van het advies dat het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap uitbracht op 21 december 2005 (2) .

De heer Collas dient een amendement in dat de legislatieve vertaling beoogt van een opmerking in het advies van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Een meerderheid van de commissie is van oordeel dat enkel de technisch-juridische amendementen, die betrekking hebben op de terminologie stricto sensu, in aanmerking kunnen worden genomen.

IV. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING EN STEMMINGEN

Artikelen 1 tot en met 25

De artikelen 1 tot en met 25 worden zonder verdere bespreking eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

Artikel 26

De heer Collas dient amendement nr. 1 in (stuk Senaat, nr. 3-1424/2) dat ertoe strekt aan het voorgestelde artikel 26 een terminologische correctie aan te brengen (Gemeenschapsparlementen in plaats van Gewestparlementen).

Amendement nr. 1 van de heer Collas wordt eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

Het aldus geamendeerde artikel 26 wordt eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

Artikelen 27 tot en met 54

De artikelen 27 tot en met 54 worden zonder verdere bespreking ongewijzigd en eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

V. STEMMING OVER HET GEHEEL

Het geamendeerde wetsvoorstel in zijn geheel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 2 onthoudingen.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het uitbrengen van dit verslag.

De rapporteurs, De voorzitter,
Jean-Marie HAPPART.
Hugo VANDENBERGHE.
Anne-Marie LIZIN.

(1) Zie Stuk Senaat, nr. 3-1405/3.

(2) Zie bijlage bij het verslag uitgebracht door de heren Happart en Vandenberghe betreffende het voorstel van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, Stuk Senaat, nr. 3-1405/3.