3-1496/1

3-1496/1

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

21 DECEMBER 2005


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

(Ingediend door de heer Berni Collas c.s.)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel is verplicht bicameraal overeenkomstig artikel 77 van de Grondwet. Het hangt samen met een wetsvoorstel van dezelfde indieners dat optioneel bicameraal is overeenkomstig artikel 78 van de Grondwet en dat ertoe strekt de bekendmaking in het Duits van wetten en koninklijke besluiten te regelen (Stuk Senaat, nr. 3-1495/1).

Dit tweede voorstel brengt wijzigingen aan in de wet van 31 maart 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, waar het gaat om de bekendmaking van wetten in de Duitse taal, en in de door het koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, waar het gaat om de bekendmaking van koninklijke en ministeriële besluiten in de Duitse taal.

Voor de rest van de toelichting wordt verwezen naar Stuk Senaat, nr. 3-1495/1.

Berni COLLAS.
Christine DEFRAIGNE.
Philippe MAHOUX.
Paul WILLE.
Myriam VANLERBERGHE.
Sabine de BETHUNE.
Christian BROTCORNE.
Isabelle DURANT.
Jean-François ISTASSE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 76 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ingevoegd bij wet van 18 juli 1990, wordt opgeheven op een door de Koning te bepalen datum.

Art. 3

Artikel 77 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990, wordt opgeheven.

Overgangsbepaling

Totdat de opheffing van artikel 76 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990, van kracht wordt, wordt datzelfde artikel evenwel gewijzigd als volgt :

A.  § 1, 1º wordt vervangen als volgt :

«  1º het opstellen en verspreiden van de vertaling in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriële besluiten van de federale overheid; »;

B.  In § 2, in fine van de eerste volzin worden de woorden « bedoeld in artikel 77 » vervangen door de woorden « voor de Duitse rechtsterminologie »;

C.  § 3 wordt vervangen als volgt :

« § 3. De vertalingen bedoeld in § 1, 1º, worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. »

Artikel 77 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990, blijft evenwel van toepassing totdat de Duitstalige Gemeenschap zelf bij decreet de wijze bepaalt waarop de Duitse rechtsterminologie zal worden vastgesteld, overeenkomstig artikel 4, § 1, van dezelfde wet.

28 november 2005.

Berni COLLAS.
Christine DEFRAIGNE.
Philippe MAHOUX.
Paul WILLE.
Myriam VANLERBERGHE.
Sabine de BETHUNE.
Christian BROTCORNE.
Isabelle DURANT.
Jean-François ISTASSE.