3-1393/3

3-1393/3

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

20 OKTOBER 2005


Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat


VERSLAG

NAMENS HET BUREAU UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW LEDUC


TOELICHTING


Het voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat dat voorligt betreft de samenstelling van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten, hierna gemakkelijkheidshalve de begeleidingscommissie genoemd. Deze commissie wordt ingesteld door artikel 86bis van het reglement.

De regels betreffende haar samenstelling wijken op verschillende punten af van de regels die gelden voor de gewone vaste commissies : zij bestaat uit 5 leden waaronder de voorzitter van de Senaat, de regel van de evenredige vertegenwoordiging van de fracties geldt niet, op de voorzitter na worden de leden door de Senaat benoemd bij stemming op een lijst, en de leden worden in principe benoemd voor de hele duur van de zittingsperiode.

De regel van de evenredige vertegenwoordiging van de fracties geldt dus niet voor de begeleidingscommissie. Toch is het duidelijk dat de Senaat bij een stemming op een lijst niet alleen rekening houdt met de persoon van de kandidaten maar ook met de evenwichten binnen de lijst en binnen het betrokken orgaan, waaronder de politieke evenwichten. Wanneer die evenwichten in de loop van de zittingsperiode verstoord worden moet de Senaat kunnen optreden. De huidige tekst van het reglement maakt dat niet mogelijk. Vandaar het voorstel dat voorligt.

Een van de leden van het Bureau merkte op dat het probleem niet zou gerezen zijn als men voor de begeleidingscommissie niet wetens en willens was afgeweken van de gewone regeling van de evenredige samenstelling van de commissies. Men draagt nu de gevolgen van die keuze. Het probleem moet volgens het betrokken lid dan ook opgelost worden door de samenstelling van de begeleidingscommissie voortaan op dezelfde wijze te regelen als die van de gewone vaste commissies, met inbegrip van de evenredige vertegenwoordiging van de fracties.

De heren Van Hauthem en Ceder dienden daarop een amendement met die strekking in (stuk 3-1393/2).

Het werd verworpen met 9 tegen 2 stemmen.

De meerderheid van het Bureau is voorstander van het behoud van de bestaande regeling voor de samenstelling van de betrokken begeleidingscommissie, zoals die nu vervat ligt in artikel 86bis van het reglement. Het Bureau wenste ook geen oplossing die zou inhouden dat de voltallige begeleidingscommissie zou moeten worden ontbonden en opnieuw benoemd.

Daarom opteert het Bureau ervoor artikel 84.4 van het reglement, dat handelt over de wijzigingen in de samenstelling van de fracties, aan te vullen met een bepaling die de gevolgen van een dergelijke wijziging regelt wanneer zij betrekking hebben op een lid van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité I. De betrokken senator verliest zijn hoedanigheid van lid van de begeleidingscommissie.

Dat is de strekking van het voorliggende voorstel. Het voorstel werd door het Bureau aangenomen met 9 tegen 2 stemmen.


Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Jeannine LEDUC. Anne-Marie LIZIN.

De door het Bureau aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het voorstel (zie stuk 3-1393/1)