3-771/2

3-771/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

9 MAART 2005


Voorstel van resolutie betreffende een werelwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER DESTEXHE C.S.

Punt 3 van de resolutie aanvullen als volgt :

en bij de WTO .

Verantwoording

De handel in asbest behoort ook verboden te worden. De Wereldhandelsorganisatie is daarvoor de aangewezen instelling.

Nr. 2 VAN DE HEER DESTEXHE C.S.

Het dispositief van het voorstel van resolutie doen luiden als volgt :

Verzoekt de regering :

1. Het initiatief te nemen teneinde binnen relevante internationale fora een actie op te starten die moet leiden tot algemeen geldende bindende maatregelen betreffende een totaal verbod op de productie en het gebruik van asbest;

2. onze Europese partners voor te stellen om zich aan te sluiten bij een internationale campagne die erop gericht is de productie en het gebruik van asbest te verbieden;

3. na te denken over de mogelijkheid om in Brussel een diplomatieke conferentie te organiseren om bij te dragen tot dat doel;

4. deze resolutie over te zenden aan alle landen die de productie en het gebruik van asbest nog niet verboden hebben.

Alain DESTEXHE.
Marcel CHERON.
Jean CORNIL.