3-656/2

3-656/2

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

15 JUNI 2004


Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :

Protocol houdende wijziging van de GecoŲrdineerde Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Protocol houdende intrekking van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot instelling van een bijzondere gemeenschap van ontvangsten wat betreft de op alcohol geheven accijnsrechten, van 23 mei 1935;

Protocol houdende intrekking van het Bijzonder Protocol tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de landbouw, van 29 januari 1963;

Protocol houdende intrekking van het Protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de monetaire associatie en het Protocol tot uitvoering, van 9 maart 1981,

gedaan te Brussel op 18 december 2002


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEER Lionel VANDENBERGHE


I. INLEIDING

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 15 juni 2004.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken verwijst naar de memorie van toelichting bij het wetsontwerp.

De verschillende Internationale Akten, waarmee middels voorliggend ontwerp wordt ingestemd, hebben tot doel de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, die in 1922 werd opgericht, aan te passen aan de huidige economische en politieke context.

Het eerste Protocol wijzigt de BLEU-Overeenkomst grondig. De drie andere Protocollen betreffen de intrekking van de door deze wijzigingen overbodig geworden Protocollen inzake accijnsrechten en landbouw enerzijds, en het door de invoering van de euro nutteloos geworden Protocol inzake de Belgisch-Luxemburgse monetaire associatie, anderzijds.

III. BESPREKING EN STEMMINGEN

De artikelen 1 tot en met 5, alsook het wetsontwerp in zijn geheel, worden zonder verdere bespreking eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitster,
Lionel VANDENBERGHE. Anne-Marie LIZIN.

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als de tekst
van het wetsontwerp
(zie stuk Senaat, nr. 3-656/1 - 2003/2004)