3-195/3

3-195/3

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

26 NOVEMBER 2003


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 26 april 2002


AANVULLEND VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEER L. VANDENBERGHE

(Na terugzending naar de commissie door de plenaire vergadering)


De commissie voor Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging heeft het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 26 april 2002 (zie stuk Senaat, nrs. 3-195/1, BZ 2003 en 3-195/2, 2003-2004) opnieuw besproken tijdens haar vergadering van 26 november 2003. Het wetsontwerp werd op 13 november door de plenaire vergadering terug naar commissie gestuurd.

Bespreking en stemmingen

De artikelen 1 en 2, alsmede het wetsontwerp in zijn geheel, worden zonder verdere bespreking eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor een mondeling verslag in de plenaire vergadering.

De rapporteur, De voorzitster,
Lionel VANDENBERGHE. Anne-Marie LIZIN.

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als de tekst
van het wetsontwerp
(zie stuk Senaat, nr. 3-195/1 - BZ 2003)