2-762/1

2-762/1

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

23 MEI 2001


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming

(Ingediend door mevrouw Jeannine Leduc c.s.)


TOELICHTING


De wetswijziging van 8 februari 2001 voorziet in de mogelijkheid de menselijke as na crematie in een asbus te bewaren, te begraven of uit te strooien op een plaats die de overledene dierbaar was. Voor meerderjarigen vereist de wet een schriftelijke verklaring van de overledene. Dat kan een probleem zijn bij een plots overlijden of wanneer de betrokkene niet meer in staat was om te tekenen. Deze wetswijziging strekt ertoe, analoog met de regeling voor crematie, dat indien de overledene geen schriftelijke verklaring had opgesteld, de nabestaanden desgevallend diens wens tot het uitstrooien, begraven of bewaren van zijn as, kunnen inwilligen.

Jeannine LEDUC.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 3

In artikel 24, vierde lid, van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, vervangen bij de wet van 8 februari 2001, worden de woorden , of op verzoek van de nabestaanden ingevoegd, tussen de woorden indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald en de woorden of op verzoek van de ouders .

Jeannine LEDUC.
Myriam VANLERBERGHE.
Paul WILLE.