2-75/7

2-75/7

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

23 MEI 2001


Wetsontwerp tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIňN EN DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER DE CLIPPELE


Dit wetsontwerp werd op 17 mei 2001 door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden in het kader van de procedure vastgesteld in de artikelen 81, derde lid, en 79, eerste lid, van de Grondwet. De onderzoekstermijn verstrijkt op 5 juni 2001. De commissie voor de FinanciŽn en de Economische Aangelegenheden heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 23 mei 2001.

UITEENZETTING VAN DE INDIENER VAN HET OORSPRONKELIJKE WETSVOORSTEL

De eerste wijziging die de Kamer in het oorspronkelijke wetsvoorstel heeft aangebracht, betreft de bijzondere commissie waarvan sprake in artikel 83-4 van het Wetboek der successierechten. Die is hier niet uit drie maar uit vier leden samengesteld, die de vier federale musea vertegenwoordigen a rato van een lid per wetenschappelijke instelling. De leden worden bovendien niet door de Koning maar door de minister van FinanciŽn benoemd.

Een tweede wijziging betreft de termijn voor de indiening van de aangifte van nalatenschap en als gevolg daarvan ook de termijn voor betaling : de termijn voor de indiening wordt namelijk niet meer geschorst.

De wijzigingen zijn van technische aard en raken niet aan de resultaten van de werkzaamheden van deze commissie.

De indiener van het wetsvoorstel ziet dus geen bezwaar om de door de Kamer overgezonden tekst aan te nemen.

BESPREKING

De vertegenwoordiger van de minister van FinanciŽn onderstreept dat de amendementen die in de bevoegde Kamercommissie werden besproken en aangenomen, geenzins de strekking van het wetsontwerp wijzigen, maar louter tot doel hebben een en ander te preciseren.

Er worden geen verdere opmerkingen geuit door de commissieleden.


De commissie stemt in met de tekst zoals hij door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd teruggezonden.

Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van het verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Olivier de CLIPPELE. Paul DE GRAUWE.

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als de tekst
van het door de Kamer
geamendeerde ontwerp
(zie stuk Kamer nr. 50-1110/6)