2-384/2

2-384/2

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

30 MAART 2000


Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten


VERSLAG

UITGEBRACHT NAMENS HET BUREAU DOOR DE HEER MOENS


Tijdens zijn vergadering van 30 maart 2000 heeft het bureau zich gebogen over het voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten, ingediend door de heer Armand De Decker c.s.

Dit voorstel strekt ertoe in de tekst van het reglement de keuzes te verwoorden die door het bureau op 20 januari jongstleden eenparig zijn gemaakt met betrekking tot de snellere publicatie van de Handelingen en het afschaffen van het Beknopt Verslag.

Voortaan zullen de debatten worden weergegeven in een enkele publicatie, de Handelingen, dat wil zeggen het grotendeels vertaald integraal verslag zoals dat sinds oktober 1999 bestaat.

De ochtend na de vergadering wordt een voorlopige versie, onvertaald en nog niet goedgekeurd door de sprekers, gepubliceerd op Internet en intern rondgedeeld op papier.

Teneinde de publicatie van de definitieve Handelingen te versnellen wordt de termijn voor het corrigeren van de teksten teruggebracht tot twee werkdagen.

Over het principe en de nadere regeling van die hervorming heeft het bureau geen opmerkingen gemaakt aangezien het voorstel eigenlijk alleen maar de bekrachtiging is van de eindfase van de hervorming van de Handelingen die in 1998 werd aangevat. De bespreking bleef beperkt tot enkele vragen over de formulering van bepaalde voorgestelde teksten.

Artikel 23

De voorgestelde tekst van het nieuwe artikel 23-7, tweede lid, luidt als volgt :

De voorzitter van de Senaat kan beslissen dat van de commissievergaderingen die hij bepaalt, een integraal verslag wordt opgemaakt.

In verband met deze bepaling vraagt een lid of er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen de plenaire vergaderingen en de commissievergaderingen en of de mogelijkheid om de commissiebesprekingen samen te vatten niet moet worden behouden.

De griffier antwoordt dat het hier gaat om een misverstand : artikel 23-7 heeft niets te maken met de commissieverslagen, waarover artikel 27-2 van het reglement handelt. Die commissieverslagen, die integraal vertaald worden, bevatten een vrij gedetailleerde samenvatting van de beraadslagingen, alsook met redenen omklede besluiten. Uitgangspunt voor de redactie van die commissieverslagen zijn de notulen die door het commissiesecretariaat worden opgesteld met toepassing van artikel 23-7, eerste lid.

Artikel 23-7, tweede lid, is een specifieke bepaling die het mogelijk maakt dat, nadat daartoe een specifieke beslissing is genomen, een integraal verslag van sommige commissievergaderingen wordt opgemaakt door de dienst verslaggeving, wanneer bijzondere omstandigheden dat vereisen.

Een lid haalt in dit verband het voorbeeld aan van de onderzoekscommissies, waarvoor een integraal verslag vaak onontbeerlijk is zodat de getuigen de tekst van hun verklaringen kunnen ondertekenen.

Het is duidelijk dat het voor dergelijke gevallen verkieslijk is een integraal verslag, een soort Handelingen, op te stellen in plaats van een Beknopt Verslag, dat in ieder geval toch niet meer zal bestaan.

Dat is het enige doel van de wijziging die wordt voorgesteld in artikel 23-7, tweede lid, en die de woorden integraal of beknopt verslag alleen maar vervangt door de woorden integraal verslag .

Artikel 35

De voorgestelde tekst van het nieuwe artikel 35-2 luidt als volgt :

2. De namen van hen die hebben verzocht hun afwezigheid in de plenaire vergadering te verontschuldigen, worden in de Handelingen vermeld met opgave van de redenen van verhindering.

Ook in dit artikel worden enkel de woorden en in het Beknopt Verslag geschrapt. Het artikel blijft voor de rest ongewijzigd.

Die bepaling geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

Artikel 37

De voorgestelde tekst van het nieuwe artikel 37 luidt als volgt :

Art. 37. 1. De debatten worden in de Handelingen weergegeven, in extenso in de taal van de spreker en samengevat in de andere taal.

2. De sprekers beschikken over twee werkdagen om eventuele correcties mede te delen.

Na het verstrijken van deze termijn worden zij geacht in te stemmen met de tekst die door de dienst Verslaggeving is uitgeschreven en gereviseerd.

Punt 1 van de voorgestelde tekst geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

Wat punt 2 betreft, wijst de voorzitter op de nieuwe correctietijd van twee werkdagen . In de toelichting bij het voorstel staat uitdrukkelijk : Om in aanmerking te komen dienen de correcties de dienst verslaggeving te bereiken de tweede werkdag na de vergadering, uiterlijk om 17 uur. Moet deze verduidelijking in de tekst zelf van artikel 37 worden opgenomen ?

Na een korte gedachtewisseling komt het bureau tot de conclusie dat het voorzichtiger is in het reglement het precieze uur te vermelden, zodat hierover geen betwisting mogelijk is.

De voorzitter dient hiertoe amendement nr. 1 in, luidende :

Amendement nr. 1

Punt 2 van de voorgestelde tekst vervangen als volgt :

2. De sprekers kunnen correcties meedelen. Die moeten de dienst Verslaggeving bereiken uiterlijk de tweede werkdag na de vergadering, om 17 uur.

Na het verstrijken van deze termijn worden de sprekers geacht in te stemmen met de tekst die door de dienst Verslaggeving is uitgeschreven en gereviseerd.

Artikel 51

De voorgestelde tekst van het nieuwe artikel 51, eerste lid, luidt als volgt :

De voorzitter kan uit de Handelingen de woorden doen schrappen die strijdig zijn met de orde of die zijn uitgesproken door een lid dat niet aan het woord was of dat blijft spreken nadat de voorzitter hem het woord heeft ontnomen.

Een lid vraagt wat de woorden strijdig met de orde precies betekenen.

Er wordt geantwoord dat de voorgestelde tekst de bestaande bepaling overneemt en enkel de vermelding van het Beknopt Verslag weglaat. Verder is er niets nieuws : de inhoud van het begrip strijdig met de orde wordt dus gedefinieerd door de jurisprudentie hierover.

STEMMINGEN

Artikel 23-7, tweede lid, wordt eenparig aangenomen door de 12 aanwezige leden.

Artikel 35-2, amendement nr. 1 op artikel 37, het aldus geamendeerde artikel 37 en artikel 51, eerste lid, worden met dezelfde eenparigheid aangenomen.

Een lid verklaart dat hij zich bij een stemming over het geheel onthouden zou hebben om te protesteren tegen het feit dat niet alle fracties bij de ondertekening van het voorstel zijn betrokken.

Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur,
Guy MOENS.
De voorzitter,
Armand DE DECKER.