1-270

1-270

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU VENDREDI 30 AVRIL 1999

VERGADERING VAN VRIJDAG 30 APRIL 1999

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI SUR LES JEUX DE HASARD, LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD ET LA PROTECTION DES JOUEURS

Votes réservés

De voorzitter. ­ We gaan nu over tot de aangehouden stemmingen.

Nous devons procéder maintenant aux votes réservés.

Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, ik vraag me af of het niet aangewezen is dat de Senaat het hele dossier, wetsontwerp en amendementen inbegrepen, zou terugzenden naar de commissie, aangezien er hieromtrent een belangrijke gerechtelijke procedure aanhangig is.

Het zou ons benieuwen te vernemen hoe de tekst van de regering, die als amendement op de tekst van senator Weyts werd ingediend, is tot stand gekomen. Luidens krantencommentaren bestaan er ernstige vermoedens van corruptie, omkoperij, geld toesteken onder tafel, en zo meer. Pas als de rechtbank zich hierover heeft uitgesproken, kan de Senaat over deze tekst stemmen. Ik verzoek u dus het gehele dossier naar de commissie te verwijzen en de gerechtelijke uitspraak af te wachten.

M. le président. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, j'estime qu'il convient d'écarter cette proposition étant donné que la commission des Finances et des Affaires économiques a adopté le texte tel que transmis par la Chambre. Il n'y a donc aucune raison de nous pencher à nouveau sur ce projet de loi.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, er zijn een aantal objectieve redenen om bij de behandeling van dit ontwerp voorzichtig te werk te gaan. Ook mij lijkt het dus aangewezen het ontwerp naar de commissie terug te zenden zodat we over voldoende tijd beschikken om de omstandigheden waarin deze wettekst werd geredigeerd, te kunnen onderzoeken.

Ook al omwille van de inhoud van het ontwerp lijkt het uitstellen van de stemming mijns inziens aangewezen, maar ik geef toe dat dit motief van een andere orde is.

Bovenal moet het resultaat van het gerechtelijk onderzoek worden afgewacht.

De voorzitter. ­ Ik stel voor dat we ons uitspreken over het verzoek tot terugzending naar de commissie.

­ Dit verzoek, bij zitten en opstaan in stemming gebracht, wordt niet aangenomen.

Cette demande, mise aux voix par assis et levé, n'est pas adoptée.

De voorzitter. ­ We stemmen eerst over het amendement van de heer Coene c.s. op artikel 11.

Nous avons à nous prononcer, en premier lieu, sur l'amendement déposé par M. Coene et consorts à l'article 11.

Het woord is aan de heer Coveliers voor een stemverklaring.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, we pleiten voor het aannemen van deze amendementen die de wet strenger en coherenter maken.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

63 leden zijn aanwezig.

63 membres sont présents.

41 stemmen neen.

41 votent non.

17 stemmen ja.

17 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Destexhe, D'Hooghe, Erdman, Foret, Hatry, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coveliers, Desmedt, Devolder, Goovaerts, Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Mmes Dardenne, Dua et M. Hazette.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het amendement van de heer Coene c.s. op artikel 25.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement de M. Coene et consorts à l'article 25.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Coene ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Coene est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement van de heer Coene c.s. op artikel 29.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement de M. Coene et consorts à l'article 29.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Coene ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Coene est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement van de heer Coene c.s. op artikel 34.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement de M. Coene et consorts à l'article 34.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Coene ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Coene est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

We stemmen later over het geheel van het wetsontwerp.

Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.