1-236

1-236

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU MERCREDI 13 JANVIER 1999

VERGADERING VAN WOENSDAG 13 JANUARI 1999

(Vervolg-Suite)

ONTSLAG VAN EEN SENATOR

DÉMISSION D'UN SÉNATEUR

De voorzitter. ­ Bij brief van 12 januari 1999 heeft mevrouw Maximus, senator aangewezen door het Vlaams Parlement, mij laten weten dat zij met ingang van 16 januari 1999 afstand doet van haar mandaat als Vlaams parlementslid.

Bijgevolg neemt ook het mandaat van senator van onze collega een einde op die datum.

Par lettre du 12 janvier 1999 Mme Maximus, sénateur désignée par le Parlement flamand, m'a fait savoir qu'elle renonce à son mandat de membre du Parlement flamand à partir du 16 janvier 1999.

Il en résulte que le mandat de sénateur de notre collègue prend également fin à la date indiquée.

Dames en heren, ik wens van deze gelegenheid gebruik te maken om erop te wijzen dat de Senaat met grote spijt afscheid neemt van mevrouw Maximus.

Zij was een voortreffelijke senator en een uitstekende voorzitter van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden. We willen dan ook hulde brengen aan deze goede en verdienstelijke collega.

Mevrouw Maximus, het moge u wel gaan.

Het woord is aan de heer Devolder.

De heer Devolder (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik sluit mij aan bij uw hulde aan mevrouw Maximus, die ik altijd heb gerespecteerd, vooral in haar functie van voorzitter van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden. Ze liet iedereen aan bod komen en toonde een grote luisterbereidheid.

Ik wens haar veel geluk en succes in haar verdere leven.

M. le président. ­ La parole est à Mme Delcourt.

Mme Delcourt-Pêtre (PSC). ­ Monsieur le président, en tant que membre de la commission des Affaires sociales, j'ai pu apprécier les grandes qualités de notre collègue Mme Maximus dans le cadre de sa fonction de présidente. Avec beaucoup d'élégance, elle a toujours su faire droit tant aux arguments de l'opposition qu'à ceux de la majorité. Elle a toujours pu écouter avec beaucoup d'intérêt les différents points de vue des membres de la commission. Au cours des deux législatures pendant lesquelles j'ai eu le privilège et le bonheur de la rencontrer et de travailler avec elle, j'ai pu mesurer ses grandes qualités. En mon nom personnel et au nom de mon parti, je lui souhaite une retraite ... qui ne soit pas une réelle retraite mais plutôt une nouvelle tranche de vie au cours de laquelle elle pourra consacrer davantage de temps à ce qu'elle aime faire.

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Dua.

Mevrouw Dua (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, ik sluit mij eveneens aan bij de vorige sprekers die hulde hebben gebracht aan mevrouw Maximus.

Ik heb op verschillende niveaus met haar samengewerkt. Ik dank haar vooral voor de manier waarop zij rekening heeft gehouden met de voorstellen van de oppositie, zelfs wanneer deze geen effectief lid was van de commissie.

Ik wens haar veel goeds voor de toekomst.

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Sémer.

Mevrouw Sémer (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, in naam van de SP-fractie betuig ik onze spijt bij het vertrek van mevrouw Maximus.

We beschouwen haar vertrek als een groot verlies. Zij was de « oude », wijze dame bij wie iedereen terecht kon.

We hopen dat ze in haar privé-leven veel voldoening zal vinden en veel verrassende belevenissen zal kennen. Ze houdt immers van het onverwachte en het verrassende, zelfs van het avontuur. We zijn er zeker van dat ze op sociaal vlak nog zeer actief zal blijven.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Olivier.

De heer Olivier (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, ik wil nog een en ander toevoegen aan deze huldeblijken en dankbetuigingen aan de voorzitster van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

Zowel meerderheid als oppositie hebben in deze commissie constructief samengewerkt. Hierbij heeft mevrouw Maximus als voorzitter een belangrijke rol gespeeld.

Ook in het Vlaams Parlement heeft ze, ondanks haar drukke bezigheden, zeer actief meegewerkt aan projecten die ons beiden interesseren.

Haar initiatieven, in de Raad van Europa, onder meer via AWEPA, mogen evenmin uit het oog worden verloren.

Op alle niveaus heeft ze haar stempel gedrukt en kan ze worden beschouwd als een blijvende stimulator.

Namens de CVP-fractie wens ik haar en haar familie veel geluk en gezondheid. Rust zal ze wellicht nog niet kennen daar ze op andere vlakken, vooral in het kader van het vrijwilligerswerk, ongetwijfeld nog heel wat zal presteren.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Buelens.

De heer Buelens (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, namens het Vlaams Blok wens ik hulde te brengen aan de voorzitster van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden. Als mijn voorkeur naar deze commissie uitgaat, heeft dat vooral te maken met de houding van de voorzitster, die steeds bereid was mijn weliswaar schaarse toespraken te aanhoren.

Ik wens haar het allerbeste toe en hoop dat ze met volle teugen van haar grootouderschap mag genieten.

M. le président. ­ La parole est à Mme De Galan, ministre.

Mme De Galan, ministre des Affaires sociales. ­ Monsieur le président, il est vrai que le gouvernement a le dernier mot. Mais ici, c'est en tant qu'amie que je prends la parole pour rendre à Mme Maximus un hommage extrêmement vibrant. J'ai toujours beaucoup apprécié la manière dont elle a conduit ses travaux. Elle part, au moment où d'autres vont vers de nouveaux destins politiques, pour une retraite dont on me dit qu'elle est bien plus remplie que le temps plein d'un travailleur salarié ou indépendant.

Je voudrais dire à Lydia que, dans le cadre des deux mandats qu'elle a exercés ­ tant à la Chambre qu'au Sénat ­, elle a toujours donné, dans la plus grande justice, la parole à tous ceux qui la demandaient. Elle a toujours écouté les arguments jusqu'au bout et fait preuve de beaucoup de patience, en tant que présidente, tant à l'égard des membres du gouvernement que des parlementaires de la majorité ou de l'opposition.

Mevrouw Maximus bij haar vertrek een goede gezondheid wensen is toch het minste wat ik kan doen tegenover een zo jonge bruggepensioneerde.

Beste Lydia, nu de loopbaan voor de vrouwen is verlengd, vertrekt gij mijns inziens toch wat te vroeg. Ik had je nog liever een tijdje in ons midden gezien.

Mijnheer de voorzitter, ik denk dat al mijn collega's ministers die aan de werkzaamheden van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden deelnemen zich onomwonden bij mijn eerbetoon kunnen aansluiten. Zelfs alle vrienden uit de oppositie zijn Lydia een warm hart genegen.

Beste Lydia, bewaar uw mooie glimlacht en blijf het leven filosofisch benaderen zodat ge nooit een oude wijze dame wordt, want dat mogen de dames senatoren nooit worden.

Mijnheer de voorzitter, zoals u weet zijn de vrouwen in de Senaat niet oud, noch wijs.

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Maximus.

Mevrouw Maximus (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, u begrijpt dat ik nu een moeilijk moment meemaak, want zelfs als men de beslissing zelf neemt, blijft afscheid nemen moeilijk.

Ik moet hier heel wat vrienden achterlaten, bij wijze van spreken althans, want velen hebben mijn adreskaartje ontvangen samen met de belofte dat ik en mijn echtgenoot de deur openhouden voor al degenen die we in ons leven tot onze vriendenkring mochten rekenen.

Als democrate ben ik er fier op dat ook politici uit de oppositie erkennen dat ik gepoogd heb de politiek op een democratische manier te bedrijven. Dat heeft mij niet zo veel moeite gekost, want na een 32 jaar lange loopbaan in de ziekteverzekering heb ik bij het sluiten van conventies met zorgverstrekkers geleerd om te luisteren naar ieders argumenten en om steeds te zoeken naar de beste oplossing voor de zieken. Deze beroepsvorming is mij in de Senaat goed van pas gekomen.

Als politica heb ik het geluk gekend in mijn beroepsleven te kunnen doen wat mij goed ligt en heb ik zodoende van mijn werk een hobby, in de positieve betekenis van het woord, kunnen maken. Ik heb een mooi leven opgebouwd. Ik ben tot in het hoogste cenakel geraakt en ben er fier op senator te zijn. Die functie ligt mij en sluit aan bij mijn natuur. Ik wil in deze hulde alle parlementsleden betrekken die hier fantastisch werk leveren. Ik heb in de Senaat veel waardevolle mensen leren kennen. Niet iedereen komt hier op de voorgrond en krijgt een hoofdrol toegewezen. Heel wat onder hen presteren echter uitstekend. Niet elk parlementslid had het geluk om zoals ik veertig jaar geleden als het ware een trouwbelofte af te leggen om er op een welbepaald ogenblik mee te stoppen en dan samen met de echtgenoot verder te gaan, sommigen moeten de rit uitrijden en verdwijnen misschien in de anonimiteit omdat ze niet meer worden herkozen. Ik betrek al deze mensen in de hulde die mij wordt betoond. Ik dank hartelijk al degenen waarmee ik heb mogen samenwerken. (Applaus.)