1-388/3

1-388/3

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

14 JANUARI 1999


Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen


AMENDEMENTEN


Nr. 4 VAN DE HEER NOTHOMB

Art. 73bis

Dit artikel aanvullen met een § 4, luidende :

« De in §§ 1 tot 3 beoogde procedures zijn van toepassing op de wetsontwerpen aan de oorsprong waarvan een parlementair initiatief lag, die door de Kamer aan de Senaat zijn overgezonden en waarvoor de verplichte samenwerkingsprocedure door de Kamer niet is nageleefd. »

Charles-Ferdinand NOTHOMB.

Nr. 5 VAN DE HEER MOENS

Art. 73ter

Het tweede en derde streepje doen vervallen.

Guy MOENS.

Nr. 6 VAN DE HEREN NOTHOMB EN CALUWÉ

Art. 73ter

In het voorgestelde artikel het laatste streepje vervangen als volgt :

« ­ aan de wetgevende vergaderingen van gemeenschappen en/of gewesten die zij aanwijst te vragen de commissie aan te duiden waarvan de voorzitter gehoord zou kunnen worden of waarmee een gemeenschappelijke vergadering kan worden georganiseerd. »

Verantwoording

De tekst van het voorstel van de heer Caluwé kan tot vertraging leiden in de bespreking van een wetsvoorstel of een wetsontwerp indien de geraadpleegde wetgevende vergadering een advies met vertraging uitbrengt.

De heer Caluwé voorziet in de mogelijkheid voor de regeringen om vertegenwoordigers in de Senaatscommissie af te vaardigen.

Voor de wetgevende vergaderingen kan niet voor dezelfde methode worden gekozen, gelet op de moeilijkheden die zij hebben om vertegenwoordigers aan te wijzen (meerderheid-oppositie). Daarom is het beter :

­ ofwel de commissievoorzitter van een andere assemblee te horen in naam van die assemblee,

­ ofwel gemeenschappelijke vergaderingen te houden met die commissie.

Een samenwerkingsfederalisme houdt immers een dialoog tussen assemblees in.

Charles-Ferdinand NOTHOMB.
Ludwig CALUWÉ.

Nr. 7 VAN DE HEER CALUWÉ

(Subamendement op amendement nr. 5 van de heer Moens)

De woorden « tweede en » doen vervallen.

Ludwig CALUWÉ.