1-1220/1

1-1220/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

7 JANUARI 1999


Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda

(Ingediend door mevrouw Thijs c.s.)


De Senaat,

Overwegende dat de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden van de Senaat de mededeling van de minister van Landsverdediging heeft gehoord omtrent de maatregelen die hij genomen had naar aanleiding van het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda;

Overwegende dat de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden akte heeft genomen van de door de minister van Landsverdediging genomen beslissingen en van zijn wil om volledige klaarheid te scheppen in de dysfuncties aangetoond door het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie, en aldus in te gaan op de wens van de onderzoekscommissie om « lessen te trekken voor de toekomst en te voorkomen dat dezelfde fouten van vroeger weer begaan worden »;

Verzoekt de minister van Landsverdediging om de statutaire procedure te hervormen teneinde :

1º de minister toe te laten de procedure te starten voor feiten die statutaire maatregelen vergen die minder ver gaan dan het definitief ontslag;

2º de minister de mogelijkheid te geven om, indien dit nodig blijkt, de onderzoeksraden en de informatiecommissies te laten voorzitten door een magistraat of een oud-magistraat om zo een eerlijker procedure mogelijk te maken en om te vermijden dat de beslissingen genomen door deze raden als corporatistisch kunnen worden bestempeld;

3º de onderzoeksraad te verplichten zijn antwoord te motiveren op de eerste van de drie vragen die hem voorgelegd worden in het kader van de statutaire procedures, te weten : « zijn de feiten bewezen ? »;

4º de onderzoeksraden in Brussel te centraliseren om een eenheid in rechtspraak te verzekeren;

Vraagt daarenboven om snel een onafhankelijke algemene inspectie van de diensten van Landsverdediging te creëren, met aan het hoofd ervan een opperofficier en een burgerlijk ambtenaar-generaal;

Wenst dat de besprekingen in plenaire leidend tot de aanneming van de hervormingen, voorgesteld in de algemene beleidsnota van 28 januari 1998 betreffende de deelname aan vredesoperaties, zo snel mogelijk zouden kunnen worden afgerond.

Erika THIJS.
Anne-Marie LIZIN.
Charles-Ferdinand NOTHOMB.
André BOURGEOIS.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.