1-1136/2

1-1136/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

3 DECEMBER 1998


Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de wet van 3 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER SANTKIN


Dit wetsvoorstel heeft op de agenda van de commissie gestaan op 2 en 3 december 1998.

Meerdere leden merken op dat de datum van afkondiging van de wet houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen, niet 3 juli 1998, maar wel 14 juli 1998 is.

De commissie aanvaardt eenparig deze correctie.

De artikelen 1 en 2, alsmede het wetsvoorstel in zijn geheel, worden eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

Dit verslag is eenparig goedgekeurd door de 9 aanwezige leden.

De rapporteur, De voorzitter,
Jacques SANTIKIN. Paul HATRY.

TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE


Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de wet van 14 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen

(nieuw opschrift)


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 2 van de wet van 14 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend :

ź Deze wet is niet van toepassing op :

1║ de zichtrekeningen die geopend zijn voor beroepsdoeleinden en waarvan de debetrentevoet in het kader van een kredietovereenkomst is vastgesteld aan de hand van afgesproken parameters;

2║ de zichtrekeningen op naam van rechtspersonen ╗.