1-1135/2

1-1135/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

3 DECEMBER 1998


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIĖN EN DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER SANTKIN


Dit wetsvoorstel heeft op de agenda van de commissie gestaan op 2 en 3 december 1998.

Er werden geen opmerkingen geuit door de leden.

De artikelen 1 tot en met 5, alsmede het wetsvoorstel in zijn geheel, werden eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

Dit verslag is eenparig goedgekeurd door de 9 aanwezige leden.

De rapporteur,
Jacques SANTKIN.
De voorzitter,
Paul HATRY.

TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 2, eerste lid, van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen worden aan het slot de woorden « in BEF of in EUR » toegevoegd.

Art. 3

In artikel 4, eerste en tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden « elektronische verrichtingen » telkens vervangen door de woorden « binnenlandse elektronische verrichtingen in BEF of in EUR ».

Art. 4

In artikel 5, § 1, eerste en tweede lid, van dezelfde wet worden na het woord « overschrijvingen » telkens de woorden « in BEF of in EUR » toegevoegd.

Art. 5

In artikel 5, § 1, derde lid, van dezelfde wet worden de woorden « voor de overschrijvingen » vervangen door de woorden « voor die overschrijvingen ».