1-911/2

1-911/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

24 NOVEMBER 1998


Wetsvoorstel houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgische grondgebied verblijven


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW LIZIN EN DE HEER ISTASSE

Art. 2

In dit artikel het woord « vijf » vervangen door het woord « drie ».

Anne Marie LIZIN.
Jean François ISTASSE

Nr. 2 VAN MEVROUW MERCHIERS EN DE HEER PINOIE

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 (nieuw) toevoegen, luidend als volgt :

« Art. 3. ­ Dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt :

A. Aan de artikelen 7 en 29 wordt telkens een lid toegevoegd luidend : « In de gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde of de nationale veiligheid, kan de opsluiting van de vreemdeling, na het verstrijken van de termijn bedoeld in vorig lid, telkens verlengd worden met één maand, zonder dat de totale duur van de opsluiting daardoor evenwel meer dan acht maanden mag bedragen. »

B. Aan het artikel 25 wordt een lid toegevoegd luidend : « In de gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde of de nationale veiligheid, kan de ter beschikking stelling van de vreemdeling, na het verstrijken van de termijn bedoeld in vorig lid, telkens verlengd worden met één maand, zonder dat de totale duur van de ter beschikking stelling daardoor evenwel meer dan acht maanden mag bedragen. »

C. Aan de artikelen 74/5, § 3 en 74/6, § 2 wordt telkens een lid toegevoegd luidend : « In de gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde of de nationale veiligheid, kan de vasthouding van de vreemdeling, na het verstrijken van de termijn bedoeld in vorig lid, telkens verlengd worden met één maand, zonder dat de totale duur van de vasthouding daardoor evenwel meer dan acht maanden mag bedragen. »

D. In artikel 74/5, § 4, 3º, worden na de woorden « voor een periode van » het woord « respectievelijk » ingevoegd, en na het woord « vijf » de woorden « of acht ».

Verantwoording

Dit amendement heeft tot doel de voorgestelde wetswijziging in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen van de Senaat (Stuk Senaat, nr. 1-768/1, 1997-1998), onder punt 4.2 (blz. 378).

Nadia MERCHIERS.
Eric PINOIE.