1-944/11

1-944/11

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

9 JULI 1998


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen


AANVULLEND VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE EN DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW VAN DER WILDT


De Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden heeft de twee amendementen van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius (nrs. 14 en 15) besproken, die haar werden overgezonden door de plenaire vergadering.

Het eerste amendement (nr. 14) strekt ertoe de termijn voor de consolidatie van de rekeningen op te trekken van 90 naar 120 dagen. De arrondissementele federaties en de parlementaire fracties moeten de tijd krijgen om hun werk af te maken. Het huishoudelijk reglement van de controlecommissie zal in dezelfde zin moeten worden aangepast. De commissie heeft dit amendement aangenomen met eenparigheid van de 12 aanwezige leden.

Het andere amendement (nr. 15) strekt ertoe de taak van bedrijfsrevisor beter te omschrijven. De commissie nam uiteindelijk eenparig de volgende formulering aan : « Dit verslag geldt als een verklaring overeenkomstig de algemene controlenormen van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren », die voortvloeide uit subamendement nr. 38 op amendement nr. 15.

De Commissie nam de aldus geamendeerde artikelen 11 en 14 van het ontwerp aan met eenparigheid van de 12 aanwezige leden.

De Commissie schonk vertrouwen aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag.

De rapporteur,
Francy VAN DER WILDT.
De voorzitter,
Joėlle MILQUET.