1-143

1-143

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 27 NOVEMBRE 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 27 NOVEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP HOUDENDE VERBOD OP DE RECLAME VOOR TABAKSPRODUCTEN (EVOCATIE)

Aangehouden stemmingen

Stemming over het geheel

PROJET DE LOI INTERDISANT LA PUBLICITÉ POUR LES PRODUITS DU TABAC (ÉVOCATION)

Votes réservés

Vote sur l'ensemble

De voorzitter . ­ Dames en heren, we moeten ons eerst uitspreken over het voorstel tot beslissing om het wetsontwerp niet te amenderen, uitgaande van de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer tout d'abord sur la proposition de M. Verreycken visant à ne pas amender le projet de loi.

Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, we zullen tegen het voorstel tot niet-amendering stemmen. Alhoewel het op het eerste gezicht niet zo lijkt, sluit onze houding van vandaag aan bij het standpunt dat we twee weken geleden innamen. We wilden het voorstel tot niet-amendering toen steunen om te vermijden dat de commissie al het werk zou moeten overdoen. Aangezien dit intussen toch is gebeurd, is het dan ook het beste nu over de amendementen te stemmen.

De voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, we zullen om dezelfde redenen tegen dit voorstel tot niet-amendering stemmen. Zoals ik ook vorige keer heb gezegd, zijn we voorstander van een debat over de grond van de materie en van een stemming over de amendementen, opdat ieders houding duidelijk blijke.

De voorzitter . ­ We gaan over tot de stemming.

Nous passons au vote.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

60 stemmen neen.

60 votent non.

4 stemmen ja.

4 votent oui.

Derhalve is het voorstel niet aangenomen.

En conséquence, la proposition n'est pas adoptée.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Jonckheer, Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Maximus, Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Buelens, Ceder, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter . ­ We gaan over tot de stemming over amendement A van mevrouw Van der Wildt c.s. bij artikel 3.

Nous passons au vote sur l'amendement A de Mme Van der Wildt et consorts à l'article 3.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

34 stemmen neen.

34 votent non.

28 stemmen ja.

28 votent oui.

2 onthouden zich.

2 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Coveliers, Delcroix, Desmedt, Destexhe, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hotyat, Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, Mayence-Goossens, MM. Mouton, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Poty, Santkin, Swaelen, Urbain, Vandenberghe, Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Ceder, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, Delcourt-Pêtre, Dua, MM. Erdman, Hostekint, Jonckheer, Loones, Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, MM. Moens, Pinoie, Mme Sémer, M. Staes, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Hauthem et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

M. D'Hooghe et Mme Milquet.

De voorzitter . ­ We gaan over tot de stemming over amendement B van mevrouw Van der Wildt c.s. bij artikel 3.

Nous passons au vote sur l'amendement B de Mme Van der Wildt et consorts à l'article 3.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

31 stemmen neen.

31 votent non.

29 stemmen ja.

29 votent oui.

4 onthouden zich.

4 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Coveliers, Delcroix, Desmedt, Destexhe, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hotyat, Mmes Leduc, Lizin, Mayence-Goossens, M. Mouton, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Poty, Santkin, Swaelen, Vandenberghe, Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Ceder, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, Delcourt-Pêtre, Dua, MM. Erdman, Hostekint, Jonckheer, Loones, Mahoux, Mmes Maxiumus, Merchiers, MM. Moens, Pinoie, Mme Sémer, M. Staes, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Hauthem et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Busquin, D'Hooghe, Lallemand et Mme Milquet.

M. le président. ­ Nous devons voter maintenant sur l'amendement de Mme Delcourt à l'article 3.

Wij stemmen over het amendement van mevrouw Delcourt bij artikel 3.

Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, mijn fractie zal zich bij de stemming over dit amendement onthouden. Daarover kan geen misverstand bestaan. Dit amendement zou de tekst weliswaar opnieuw in een iets minder ongunstige zin bij de oorspronkelijke door de Kamer overgezonden tekst laten aansluiten, maar ons uitgangspunt was steeds het behoud van deze tekst. Geen enkel uitstel is voor ons aanvaardbaar.

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Van der Wildt voor een stemverklaring.

Mevrouw Van der Wildt (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, ook de SP-fractie zal zich bij de stemming over dit amendement onthouden en wel op grond van dezelfde argumenten als aangehaald door de heer Boutmans. Aangezien het principe van de uitzondering overeind blijft, ook al is het in de tijd beperkt, zullen we ons niet tot een ja-stem laten verleiden.

M. le président. ­ La parole est à Mme Dardenne pour une explication de vote.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le président, nous nous abstiendrons également sur cet amendement pour les raisons déjà évoquées. Par ailleurs, même si ce texte constitue un progrès par rapport à celui proposé par la commission, il ne nous satisfait pas. Nous souhaitons en effet revenir au texte adopté par la Chambre.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, mijn fractie zal tegenstemmen en zodoende duidelijk tot uiting laten komen dat we voorstander blijven van de oorspronkelijke, door de Kamer overgezonden tekst. Dit amendement kan hoogstens een schaamlapje zijn voor de nieuwe tekst.

M. le président. ­ Nous passons au vote.

Wij gaan over tot de stemming.

­ Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

64 membres sont présents.

64 leden zijn aanwezig.

33 votent non.

33 stemmen neen.

12 votent oui.

12 stemmen ja.

19 s'abstiennent.

19 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Anciaux, Bock, Mme Bribosia-Picard, MM. Buelens, Ceder, Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Coveliers, Desmedt, Destexhe, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hotyat, Mmes Leduc, Lizin, M. Loones, Mme Mayence-Goossens, M. Mouton, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Poty, Santkin, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vergote, Verreycken et Mme Willame-Boonen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Bourgeois, Caluwé, Mmes Cantillon, de Bethune, Delcourt-Pêtre, M. Delcroix, Mme Milquet, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Vandenberghe et Weyts.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. Boutmans, Busquin, Daras, Mme Dardenne, M. D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Hostekint, Jonckheer, Lallemand, Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, MM. Moens, Pinoie, Mme Sémer, MM. Tobback, Urbain et Mme Van der Wildt.

M. le président. ­ Nous passons au vote sur l'amendement de Mme Dardenne et consorts à l'article 3.

Wij stemmen over het amendement van mevrouw Dardenne c.s. bij artikel 3.

­ Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

63 membres sont présents.

63 leden zijn aanwezig.

51 votent non.

51 stemmen neen.

9 votent oui.

9 stemmen ja.

3 s'abstiennent.

3 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Coveliers, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, Erdman, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, M. Loones, Mmes Maximus, Mayence-Goossens, Merchiers, MM. Moens, Mouton, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Boutmans, Buelens, Ceder, Daras, Mmes Dardenne, Dua, MM. Jonckheer, Van Hauthem et Verreycken.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

Mme de Bethune, M. D'Hooghe et Mme Milquet.

De voorzitter. ­ We stemmen over de amendementen A en B van mevrouw Van der Wildt, c.s. bij artikel 6.

Nous passons au vote sur les amendements A et B de Mme Van der Wildt et consorts à l'article 6.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

31 stemmen neen.

31 votent non.

29 stemmen ja

29 votent oui.

4 onthouden zich.

4 s'abstiennent.

Derhalve zijn de amendementen niet aangenomen.

En conséquence, les amendements ne sont pas adoptés.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Coveliers, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hotyat, Mmes Leduc, Lizin, Mayence-Goossens, Milquet, M. Mouton, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Poty, Santkin, Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Ceder, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, Dua, MM. Erdman, Hostekint, Jonckheer, Loones, Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, MM. Moens, Pinoie, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Hauthem et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Busquin, D'Hooghe, Lallemand et Vandenberghe.

De voorzitter. ­ We stemmen over het amendement van mevrouw Van der Wildt c.s. dat ertoe strekt een artikel 8bis (nieuw) in te voegen.

Nous passons au vote sur l'amendement de Mme Van der Wildt et consorts tendant à l'insertion d'un article 8bis (nouveau).

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

30 stemmen neen.

30 votent non.

30 stemmen ja

30 votent oui.

4 onthouden zich.

4 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Coveliers, Delcroix, Desmedt, Destexhe, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hotyat, Mmes Leduc, Lizin, Mayence-Goossens, M. Mouton, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Poty, Santkin, Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Ceder, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, Delcourt-Pêtre, Dua, MM. Erdman, Hostekint, Jonckheer, Loones, Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, MM. Moens, Pinoie, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Hauthem et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. D'Hooghe, Lallemand, Mme Milquet et M. Vandenberghe.

De voorzitter. ­ We stemmen over het amendement van mevrouw Van der Wildt c.s. bij artikel 9.

Nous passons au vote sur l'amendement de Mme Van der Wildt et consorts à l'article 9.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

33 stemmen neen.

33 votent non.

28 stemmen ja

28 votent oui.

3 onthouden zich.

3 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Coveliers, Delcroix, Desmedt, Destexhe, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hotyat, Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, Mayence-Goossens, Milquet, M. Mouton, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Poty, Santkin, Urbain, Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Ceder, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, Delcourt-Pêtre, Dua, MM. Erdman, Hostekint, Jonckheer, Loones, Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, MM. Moens, Pinoie, Mme Sémer, M. Staes, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Hauthem et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. D'Hooghe, Swaelen et Vandenberghe.

De voorzitter. ­ We moeten ons uitspreken over het amendement van mevrouw Cantillon c.s. bij artikel 9.

Nous avons enfin à nous prononcer sur l'amendement de Mme Cantillon et consorts à l'article 9.

Het woord is aan mevrouw Cantillon.

Mevrouw Cantillon (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, aangezien de amendementen van mevrouw Van der Wildt niet zijn goedgekeurd en wij dus terugkeren naar de tekst die door de commissie werd aangenomen, is mijn amendement zonder voorwerp geworden. De commissietekst voorziet immers in een uitzondering voor een periode van drie jaar die eenmaal verlengbaar is. Het heeft dan ook geen zin de wet in werking te laten treden op 1 januari 2002. Ik trek mijn amendement dus in.

M. le président. ­ Het amendement wordt ingetrokken.

L'amendement est donc retiré.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'ensemble du projet de loi.

Wij moeten ons nu uitspreken over het geheel van het wetsontwerp.

La parole est à M. Happart pour une explication de vote.

M. Happart (PS). ­ Monsieur le président, la majorité des membres du groupe socialiste votera en faveur du projet de loi visant l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac, tel qu'adopté en commission des Affaires sociales la semaine dernière.

Ce texte est le fruit d'un intense travail en commission qui a duré plusieurs mois et la démocratie parlementaire y a trouvé son compte puisque, après de nombreuses auditions, quelque 35 amendements ont été déposés.

À la suite du dépôt de nouveaux amendements en séance plénière le 12 novembre dernier, le dossier a été renvoyé en commission des Affaires sociales pour examen complémentaire. La discussion fructueuse qui a suivi a notamment porté sur l'amendement de Mme Delcourt visant à prévoir une dérogation unique de trois ans maximum pour la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage ou de la sponsorisation d'événements sportifs mécaniques ou culturels durant les six semaines qui précèdent l'événement et durant celui-ci.

Certains membres de mon groupe étaient réservés quant à l'introduction d'une période de transition trop longue; d'autres se sont prononcés pour l'amendement autorisant la dérogation au principe général d'interdiction pour une durée maximum de trois ans, renouvelable une fois. Cette mesure devrait permettre aux organisateurs des événements visés de trouver d'autres sponsors. La dérogation serait accordée par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, après avis du minstre des Affaires économiques.

Une interdiction totale et brutale de la publicité aurait en effet entraîné des conséquences économiques importantes pour nos régions. De nombreuses activités culturelles risquaient de disparaître et l'organisation d'épreuves internationales aurait été impossible à mettre sur pied, avec des conséquences non négligeables en matière d'emploi.

Pour l'heure, il ne convient pas de délocaliser des manifestations de niveau international vers d'autres pays où la législation est encore moins rigide, d'autant qu'une mesure d'interdiction de la publicité prise isolément serait sans effet sur la santé publique, puisque le public belge continuerait de voir la publicité en suivant la transmission des événements sportifs et culturels via les médias étrangers.

Le groupe socialiste est bien évidemment sensibilisé avant tout par la nécessité de promouvoir la santé publique. Mais nous sommes convaincus qu'une réglementation efficace passe par une harmonisation européenne. À cet égard, nous serons bien évidemment attentifs aux décisions de la prochaine réunion du Conseil européen des ministres de la Santé publique qui se déroulera le 4 décembre prochain. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Van der Wildt voor een stemverklaring.

Mevrouw Van der Wildt (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, zoals daarstraks bij de algemene bespreking werd aangekondigd, zal de SP-fractie het ontwerp niet goedkeuren omdat onze amendementen niet zijn aangenomen. Ik wil toch even in herinnering brengen dat de SP-fractie niet heeft geëvoceerd. Dat wil zeggen dat we akkoord gingen met de initiële tekst die in de Kamer werd goedgekeurd. We hebben verschillende pogingen gedaan om deze tekst te doen aanvaarden door steeds opnieuw amendementen in te dienen en door een consequente houding aan te nemen in de commissie. Met de tekst zoals hij nu voorligt kunnen we het niet eens zijn, niet omdat we tegen een regeling inzake tabaksreclame zijn, maar omdat de procedure en de uitzonderingen voor ons een lege doos zijn. We zullen tegen het wetsontwerp stemmen om een duidelijk signaal te geven en vooral om onze verontwaardiging te uiten over het feit dat de Senaat gezwicht is voor het lobbyen tussen motorsport en de tabaksreclame. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, de lobby van het grote geld heeft vandaag weer een overwinning in het verschiet. Uit het commissieverslag blijkt dat dit spel al twintig jaar, of zelfs langer duurt. Telkens weer opnieuw wordt een ernstige regeling van de tabaksreclame in het belang van de volksgezondheid, specifiek in het belang van de jongeren, onmogelijk gemaakt door een samengaan van verschillende groot-geldlobby's. Als de stemming geeft wat we helaas verwachten is het hen, zoals trouwens in diverse andere landen, weer eens gelukt.

Agalev zal de voorliggende tekst niet goedkeuren omdat we hem veel te laks vinden, maar vooral omdat we met een neen-stem er de klemtoon willen op leggen dat we de tekst die goedgekeurd werd in de Kamer niet geamendeerd willen zien. We vinden het een uitstekende tekst en wensen hem als zodanig te behouden. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken voor een stemverklaring.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, uit de algemene bespreking en uit de stemming over de amendementen blijkt dat de slag mogelijk zal worden thuisgehaald door het nieuwe « FDF », het Front de Francorchamps.

Er werd op een indrukwekkende manier gelobbyd. Blijkbaar zijn heel wat mensen daarvoor gevoelig, evenals voor grote dure mappen. Het stemgedrag van sommige collega's doet vermoeden dat hier electorale belangen meespelen, die weliswaar worden vermomd als economische en tewerkstellingsoverwegingen. Toegeven aan die lobby's is, niet enkel voor afzonderlijke individuen, maar ook voor de Senaat als instelling beschamend. Het Vlaams Blok zal de gewijzigde tekst niet aannemen. We hebben meer respect voor overwegingen van volksgezondheid dan voor overwegingen van lobby's zoals deze van de Francorchamps-groep. (Applaus.)

Mevrouw Lizin (PS). ­ Er zijn ook Vlaamse piloten.

M. le président. ­ La parole est à Mme Dardenne pour une explication de vote

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le président, pour paraphraser M. Happart, si ce texte est le fruit d'une réflexion soutenue en commission, il est surtout le résultat d'un travail intense de lobbying.

En ce qui nous concerne, nous n'avons pas l'habitude de monnayer la santé publique. Nous voterons donc contre ce texte parce que nous considérons qu'il vide complètement de son sens le projet initial que nous voulons renvoyer à la Chambre pour donner ­ comme vient de le dire Mme Van der Wildt ­ un signal fort, afin que la Chambre prenne ses responsabilités puisque nous ne l'avons pas fait ! (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, de Volksuniefractie zal uiteraard tegen deze afgezwakte tekst stemmen om verschillende redenen.

In de eerste plaats blijven we op die manier consequent met de houding die onze VU-collega's in de Kamer hebben aangenomen.

In de tweede plaats geven we zo uiting aan onze groeiende aversie tegen een overgecommercialiseerde maatschappij waarin het straatbeeld hoe langer hoe meer bedorven wordt door allerlei reclame.

Persoonlijk geniet ik intens van deze gelegenheid waarin ik mij eindelijk eens kan afzetten tegen mijn fractiegenoten, die beiden verstokte rokers zijn. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à Mme Willame pour une explication de vote.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le président, vu la très grande sensibilité de certains sénateurs sur l'aspect santé et d'autres sur les retombées économiques de ce projet ­ ces derniers n'étant en outre pas convaincus de la relation de cause à effet entre la publicité pour le tabac et le fait de fumer ­, le groupe PSC a décidé de laisser ses membres s'exprimer librement.

À titre personnel, il me semble toutefois que le nouvel amendement adopté en commission constitue une avancée considérable puisqu'il fixe désormais une limite dans le temps. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Cantillon voor een stemverklaring.

Mevrouw Cantillon (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, vele leden van de CVP-fractie zullen eveneens tegen dit wetsontwerp stemmen, niet omdat ze gekant zijn tegen de geest ervan, maar omdat de geamendeerde tekst weerspiegelt hoezeer de particuliere economische belangen het andermaal hebben gehaald op het algemeen welzijn van de bevolking.

Met een heel redelijk tussenvoorstel om in een beperkte overgangsperiode van drie jaar te voorzien hadden we de economische sectoren, zowel de grote als de kleine, de gelegenheid willen geven zich aan de nieuwe wetgeving aan te passen. Aangezien we hiervoor geen meerderheid hebben gevonden, zullen we de uiteindelijke tekst niet goedkeuren. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Staes voor een stemverklaring.

De heer Staes (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter ik behoor tot degenen die tegen dit wetsontwerp zullen stemmen. Jarenlang heb ik mij onledig gehouden met de bestrijding van allerlei schadelijke stoffen in het milieu en in de menselijke omgeving. Ik blijf mij inzetten voor de verdediging van de volksgezondheid en zal dat ook in de toekomst doen. Dat is de reden waarom ik ook vandaag consequent handel en waarom ik tegen dit wetsontwerp stem.

M. le président. ­ La parole est à M. Foret pour une explication de vote.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, les membres du groupe PRL-FDF voteront eux aussi librement et en conscience, et non en fonction d'un mot d'ordre. Nous pensons toutefois unanimement que ce texte représente un bon équilibre entre le souci de préserver la santé publique et la volonté de ne pas mettre en péril un secteur économique dont dépendent, d'une part, quantité d'emplois et, d'autre part, de nombreuses manifestations culturelles et sportives, dans l'état actuel des choses. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Nelis voor een stemverklaring.

Mevrouw Nelis-Van Liedekerke (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, namens de VLD-fractie heb ik daarstraks al onze argumenten opgesomd. We zijn ervan overtuigd dat achter het verbod op tabaksreclame een hypocriete houding schuilt. Enerzijds doet men inspanningen om het tabaksverbruik in te perken en anderzijds financiert de Europese Unie de tabaksproductie via haar landbouwbeleid. In 1994 besteedde de Europese Unie 42 miljard aan subsidies voor de tabaksindustrie. Geïsoleerde maatregelen zijn een maat voor niets. Voor de VLD-fracties is de voorgestelde uitzondering voor sport- en culturele activiteiten ook niet ideaal, maar wij vinden de versie die nu voorligt toch beter dan het oorspronkelijke ontwerp van de Kamer. In de VLD-fractie zal ieder dus volgens zijn eigen visie stemmen. Sommigen zullen voor het wetsontwerp stemmen opdat men niet verkeerdelijk de indruk zou krijgen dat de VLD-fractie het voorstel van de Kamer goedkeurt.

De voorzitter. ­ We stemmen nu over het geheel.

Nous passons au vote.

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

33 stemmen neen.

33 votent non.

27 stemmen ja.

27 votent oui.

4 onthouden zich.

4 s'abstiennent.

Derhalve is het wetsontwerp niet aangenomen.

En conséquence, le projet de loi n'est pas adopté. (Applaudissements.)

Aangezien we dit ontwerp niet hebben aangenomen, wordt de Senaat geacht beslist te hebben dit wetsontwerp niet te amenderen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de koninklijke bekrachtiging.

Étant donné que le Sénat n'a pas adopté ce projet de loi, il est censé avoir décidé de ne pas l'amender. Le projet sera transmis à la Chambre des représentants en vue de la sanction royale.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Anciaux, Bourgeois, Boutmans, Buelens, Mmes Caluwé, Cantillon, MM. Ceder, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, Dua, MM. Erdman, Goovaerts, Hostekint, Jonckheer, Leduc, Loones, Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, MM. Moens, Pinoie, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Hauthem, Verreycken en Weyts.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

M. Bock, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Delcroix, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Mayence-Goossens, MM. Mouton, Nothomb, Poty, Santkin, Urbain, Vergote en Mme. Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

Mme Delcourt-Pêtre, M. D'Hooghe, Mmes Milquet, Nelis-Van Liedekerke.