1-944/8

1-944/8

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

8 JULI 1998


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 14 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET d'ELZIUS

Art. 11

1) Een nieuw punt A) toevoegen, luidende :

« A) De woorden « 90 dagen » worden vervangen door de woorden « 120 dagen ».

2) De huidige punten A) en B) respectievelijk wijzigen in B) en C) .

Verantwoording

Volgens artikel 24 van de thans geldende wet moeten de financiële verslagen van de partijen binnen 90 dagen na het afsluiten van de rekeningen worden ingediend, wat in de praktijk betekent elk jaar vóór 31 maart.

Tot heden was het mogelijk deze termijn na te komen.

Door de wijzigingen die het ontwerp in de thans geldende wet wil aanbrengen, dreigt dat voortaan evenwel moeilijk te zijn. Wegens de consolidering van de rekeningen van de « geledingen » van de partijen, waartoe onder meer de arrondissementsfederaties of de parlementsfracties behoren, moeten de revisoren voortaan de boekhouding van tientallen verschillende onderdelen bijeenbrengen. Deze consolidering moet op een ernstige manier en zonder overhaasting gebeuren. Het lijkt bijgevolg redelijk de termijn in artikel 24 te wijzigen in 120 dagen zodat de verslagen ingediend kunnen worden tot 30 april in plaats van tot 31 maart.

Nr. 15 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET d'ELZIUS

Art. 14

In punt 4, a) , van de ontworpen bijlage de woorden « is geen » vervangen door de woorden « is een ».

Verantwoording

De taak die aan de bedrijfsrevisor is opgedragen blijft vrij onduidelijk. Artikel 23 van de wet, noch de bijlage bepalen in hoeverre de bedrijfsrevisor een controle moet verrichten vóór hij zijn verslag opstelt en hoe zijn optreden gewaardeerd moet worden.

De tekst van het ontwerp bepaalt dat het verslag van de bedrijfsrevisor geen verklaring is overeenkomstig de algemene controlenormen, vermoedelijk omdat sommige bedrijfsrevisoren van oordeel waren dat het hun moeilijk, zo niet onmogelijk was om de rekeningen van een politieke partij te attesteren. Zo'n houding lijkt niet verenigbaar met de algemene verantwoordelijkheid die bedrijfsrevisoren normaal op zich nemen wanneer ze de rekeningen van privé-ondernemingen attesteren. Die onduidelijkheid moet worden weggewerkt en er moet uitdrukkelijk worden bepaald dat het verslag van de bedrijfsrevisor gelijkstaat met het certificeren van de boekhouding.

Michel FORET.
Christine CORNET d'ELZIUS.

Nr. 16 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Art. 2

In fine van het voorgestelde 1º onder punt A) een achtste gedachtestreepje toevoegen, luidende :

« ­ de jongerenorganisatie van de partij. »

Verantwoording

Het is zonneklaar dat uitgerekend de jongerenorganisaties van de partijen beschouwd kunnen worden als een « component » van een politieke partij.

Nr. 17 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Art. 4

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Er is tijdens de werkzaamheden, zowel in de Kamer als in de bevoegde Senaatscommissie, geen enkele logische verklaring gegeven waarom het medium van de commerciële affichage zou moeten geweerd worden uit de kiescampagne.

Nr. 18 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Art. 5

Dit artikel vervangen als volgt :

« Artikel 6, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 april 1995, wordt aangevuld met de volgende bepaling :

« Giften van natuurlijke personen van 5 000 frank en meer worden geregistreerd. »

Verantwoording

Het niet vertrouwelijk houden van natuurlijke personen die een gift van meer dan 5 000 frank verricht hebben zal via de media leiden tot een heksenjacht op de betreffende persoon.

Nr. 19 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Art. 7

De tweede en de derde zin van het voorgestelde lid onder punt C) doen vervallen.

Verantwoording

Eerst en vooral is niet duidelijk wat op 1 januari 1999, datum waarop dit artikel in werking treedt, « kandidaten » en « lijsten » zijn.

Hoewel de bekommernis om belangenvermenging zoveel mogelijk te vermijden, ook de onze is, lost men dit probleem niet op door de vrijheid van elke burger om een partij financieel te steunen, te beknotten.

Joris VAN HAUTHEM.