1-989/2

1-989/2

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

14 JULI 1998


Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER CALUW╔ C.S.

Art. 5

Aan het slot van dit artikel het volgende zinsdeel toevoegen :

ź , met uitzondering van artikel 4, waarvan de Koning de dag van inwerkingtreding bepaalt. ╗

Verantwoording

Vandaag reeds proberen gemeenten zelf een aantal sociale problemen van hun mandatarissen op te lossen door het goedkeuren van eigen reglementen. Hiervoor bestaat momenteel echter geen wettelijke basis. Sommige ontvangers weigeren dan ook om uitvoering te geven aan deze reglementen. Daarom is het aangewezen dat vooruitlopend op de verbetering van het geldelijk statuut van de lokale mandatarissen, artikel 4 van deze wet dat juist een dergelijke wettelijke basis creŰert, zo spoedig mogelijk in werking zou treden. Daarom wordt gevraagd dat de Koning zonder uitstel de nodige uitvoeringsregels van dit artikel zou vaststellen en dan ook de inwerkingtreding van dit artikel zou vervroegen. Hierdoor kunnen een aantal sociale problemen waarmee sommige mandatarissen vandaag geconfronteerd worden, sneller opgelost worden.

Ludwig CALUW╔.
Erika THIJS.
Christine CORNET D'ELZIUS.
Dominique JEANMOYE.
Jean-Franšois ISTASSE.
Jean-Marie HAPPART.
Francy VAN DER WILDT.