1-95

1-95

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 27 FÉVRIER 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 1997

(Vervolg-Suite)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE AU DÉPÔT DES DÉCHETS NUCLÉAIRES FAIBLEMENT RADIOACTIFS

Vote

VOORSTEL VAN RESOLUTIE BETREFFENDE DE BERGING VAN LAAGACTIEF KERNAFVAL

Stemming

M. le président. ­ Mesdames, messieurs, nous devons nous prononcer sur la proposition de résolution relative au dépôt des déchets nucléaires faiblement radioactifs.

Wij moeten ons nu uitspreken over het voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval.

La parole est à Mme Dardenne pour une explication de vote.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le président, le texte que nous votons aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui que Mme Van der Wildt avait proposé à notre cosignature. Les amendements du PS, soutenus par la majorité, l'ont considérablement affaibli et en ont fait un texte dont le seul mérite est de présenter un profil bas, selon les propos tenus ce matin par Mme Willame. Écolo et Agalev refusent de voter des résolutions sans consistance dont le seul but est de faire croire à l'opinion publique que l'on partage ses préoccupations. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Van der Wildt voor een stemverklaring.

Mevrouw Van der Wildt (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, de SP nam het initiatief voor dit voorstel van resolutie en zal het uiteraard goedkeuren om volgende redenen. Daarstraks werd tijdens de algemene bespreking door verschillende collega's van de oppositie de afzwakking, de nietszeggendheid en de overbodigheid zelfs van deze resolutie aangeklaagd. Ik blijf erbij, in tegenstelling tot wat mevrouw Dardenne denkt, dat de essentie van deze resolutie niet is veranderd, ook al werden de technische overwegingen geschrapt.

In de huidige omstandigheden en met de ons onbekende gegevens is een debat, laat staan een ongenuanceerde uitspraak over de prijs en de veiligheid vals, eindeloos en weinig pragmatisch.

Deze resolutie is een signaal aan de regering. Wij vragen dit parlementair debat over de bergingsoplossingen niet om de overbodige rol van het Parlement cynisch in de kijker te zetten, zoals de heer Coene smalend opmerkte, maar om de regering onder druk te zetten de beslissingen na het debat spoedig te nemen. Niet kiezen is immers de slechtste en meest onveilige en duurste oplossing, zoals ik vanochtend reeds zei, maar niet kiezen is voor sommigen blijkbaar de enige verzekering om dit debat « warm » te houden en de voorlopige berging te dulden. Precies om de onzekerheid, de ongerustheid en de twijfels, maar ook de bestaande onveiligheid bij de bevolking en het gebrek aan juiste informatie weg te werken dringen wij via deze resolutie bij de regering aan het debat te openen en de onderzoeksresultaten voor te leggen. Alleen op die manier zal de veilige en gecontroleerde oplossing tot stand komen die sommigen omwille van een « politiek agendaspelletje » blijkbaar dan toch niet wensen. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, de Volksunie zal deze resolutie spijtig genoeg niet kunnen goedkeuren. Wij zullen ons bij de stemming onthouden omdat de resolutie niet ver genoeg gaat. In de vragen om uitleg van enkele weken geleden vroegen wij op de hoogte gehouden te worden van alle stappen in de besluitvorming. Deze resolutie slaat evenwel enkel op de eindbeslissing en neemt de tekst van de regeringsverklaring over. Daarnaast willen wij dat de minister tussenstappen doet. Hij beloofde dit min of meer met te zeggen dat plaatsen die niet in aanmerking zouden komen voor de berging, in een tussenfase reeds zouden worden gedeklasseerd, wat de onrust van de bevolking aldaar zou wegnemen.

Tot slot menen wij dat het geen kwaad kan om, in positieve zin, de regering nogmaals te herinneren aan wat zij reeds heeft beloofd in de regeringsverklaring. Om al die redenen zal de Volksunie zich onthouden.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene voor een stemverklaring.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, wij zullen ons bij de stemming over deze resolutie onthouden. Zoals ik vanmorgen al heb gezegd ­ en mevrouw Van der Wildt heeft dat goed herhaald ­ vinden wij dit een nietszeggende resolutie waarbij wij de regering gewoon vragen een daad van goed bestuur te stellen, namelijk met het Parlement samenwerken alvorens beslissingen te nemen. Wij betreuren het ten zeerste dat dit nog de enige rol is die voor het Parlement is weggelegd en wij zullen ons bijgevolg bij de stemming onthouden. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Hatry pour une explication de vote.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, à entendre les préintervenants, tout ce qui a été dit ce matin doit être répété. Je tiens donc aussi et à nouveau à exprimer clairement que nous nous abstiendrons sur cette résolution qui copie servilement la déclaration gouvernementale. En effet, l'inaction actuelle du gouvernement et le moratoire qui tait son nom dans le domaine nucléaire, de façon hypocrite, a des conséquences négatives sur la compétence technologique de notre pays, sur l'emploi et sur son aptitude à réaliser l'objectif volontaire que le gouvernement s'est lui-même fixé en ce qui concerne les dégagements de CO2 en l'an 2000, et que seule l'énergie nucléaire est capable de réaliser. Nous n'atteindrons donc pas une diminution de désengagement de CO2 de 5 % mais une augmentation par rapport à 1990, laquelle se situera entre 3 et 8 %. La négligence avec laquelle le gouvernement traite ce secteur est responsable de ce qu'il n'est pas en mesure de respecter ses propres engagements. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken voor een stemverklaring.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, ook het Vlaams Blok zal zich onthouden omdat wij niet wensen mee te werken aan een soort « getelefoneerde » resolutie tussen de meerderheid en de regering waarbij de regering de meerderheid vraagt een « voorzet » te geven zodat de regering kan laten zien dat zij er iets aan zal doen. Wij doen aan dit spel niet mee en zullen ons bij de stemming onthouden. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Wij gaan over tot de stemming over het voorstel van resolutie.

Nous passons au vote sur la proposition de résolution.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

69 leden zijn aanwezig.

69 membres sont présents.

37 stemmen ja.

37 votent oui.

5 stemmen neen.

5 votent non.

27 onthouden zich.

27 s'abstiennent.

Derhalve is het voorstel van resolutie aangenomen.

En conséquence, la proposition de résolution est adoptée.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Boutmans, Daras, Mmes Dardenne, Dua et M. Jonckheer.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Anciaux, Bock, Buelens, Ceder, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, De Decker, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Goovaerts, Goris, Hatry, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mmes Mayence-Goossens, Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verhofstadt et Verreycken.