1-86

1-86

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 16 JANVIER 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 16 JANUARI 1997

(Vervolg-Suite)

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

HERZIENING VAN DE GRONDWET

RÉVISION DE L'ARTICLE 59 DE LA CONSTITUTION

Votes réservés

HERZIENING VAN ARTIKEL 59 VAN DE GRONDWET

Aangehouden stemmingen

M. le président. ­ Mesdames, messieurs, nous devons nous prononcer maintenant, par un vote à la majorité requise par l'article 195, dernier alinéa, de la Constitution, sur les amendements réservés.

Wij moeten ons nu uitspreken over de aangehouden amendementen, met de meerderheid vereist door artikel 195, laatste lid, van de Grondwet.

Wij stemmen eerst over het amendement van de heer Loones c.s. (nr. 16).

Nous avons à nous prononcer en premier lieu sur l'amendement déposé par M. Loones et consorts (nº 16).

Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, ik was niet van plan mijn amendement nogmaals te verdedigen, ware het niet dat de eerste minister zich vanmorgen in de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden aangesloten heeft bij de visie van dit amendement. Hij had het wel over de vervolging van ministers. Hij heeft uitdrukkelijk gezegd dat hij ervan overtuigd is dat het voor de « inverdenkingstelling » ­ wat hier even goed kan worden vertaald door « inbeschuldigingstelling » ­ niet nodig is de Kamer in te schakelen. Wat goed is voor ministers, lijkt mij a fortiori ook goed voor parlementsleden.

De voorzitter. ­ Wij stemmen over het amendement.

Nous passons au vote sur l'amendement.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

69 leden zijn aanwezig.

69 membres sont présents.

50 stemmen neen.

50 votent non.

19 stemmen ja.

19 votent oui.

Het quorum is bereikt.

Le quorum est atteint.

De tweederde meerderheid is niet bereikt.

La majorité des deux tiers n'est pas atteinte.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Jonckheer, Lallemand, Mahoux, Mmes Maximus, Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coene, Coveliers, Devolder, Mme Dua, MM. Goovaerts, Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verhofstadt et Verreycken.

De voorzitter. ­ Wij gaan nu over tot de stemming over het amendement van de heer Anciaux c.s. (nr. 17).

Nous devons maintenant passer au vote sur l'amendement de M. Anciaux et consorts (nº 17).

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik ben ervan overtuigd dat de leden van de meerderheid die nog twijfelden bij de stemming over het vorige amendement, dit amendement nu wel zullen steunen. De heer Erdman en nog andere leden van de meerderheid drongen er gisteren immers op aan zo snel mogelijk een ideale regeling uit te werken. Welnu, die ideale regeling is vervat in mijn amendement. In dat amendement stellen wij het omgekeerde voor, namelijk dat het parlementslid zelf aan de alarmbel kan trekken wanneer het van oordeel is dat het om politieke motieven wordt beticht van bepaalde feiten. Ik hoop dat degenen die dit amendement nu zullen verwerpen, over vijf jaar niet zullen verklaren : « Hadden wij het maar geweten ! ». Sommige leden van de meerderheid hebben gisteren reeds laten uitschijnen dat zij wel zouden willen, maar niet durven.

De voorzitter. ­ Wij stemmen over het amendement.

Nous passons au vote sur l'amendement.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

70 leden zijn aanwezig.

70 membres sont présents.

53 stemmen neen.

53 votent non.

17 stemmen ja.

17 votent oui.

Het quorum is bereikt.

Le quorum est atteint.

De tweederde meerderheid is niet bereikt.

La majorité des deux tiers n'est pas atteinte.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Jonckheer, Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coene, Coveliers, Devolder, Goovaerts, Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verhofstadt et Verreycken.

De voorzitter. ­ Wij stemmen over het amendement van de heer Verhofstadt c.s. (nr. 19).

Nous passons au vote sur l'amendement de M. Verhofstadt et consorts (nº 19).

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

69 leden zijn aanwezig.

69 membres sont présents.

52 stemmen neen.

52 votent non.

17 stemmen ja.

17 votent oui.

Het quorum is bereikt.

Le quorum est atteint.

De tweederde meerderheid is niet bereikt.

La majorité des deux tiers n'est pas atteinte.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Jonckheer, Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coene, Coveliers, Devolder, Goovaerts, Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verhofstadt et Verreycken.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, mevrouw Dua en ik hadden voor dit amendement willen stemmen.

De voorzitter. ­ Akte wordt u hiervan gegeven.

Wij stemmen over het amendement van de heer Erdman (nr. 15).

Nous passons au vote sur l'amendement de M. Erdman (nº 15).

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

70 leden zijn aanwezig.

70 membres sont présents.

65 stemmen ja.

65 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Het quorum en de tweederde meerderheid zijn dus bereikt.

Le quorum et la majorité des deux tiers sont donc atteints.

Derhalve is het amendement aangenomen.

En conséquence, l'amendement est adopté.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Jonckheer, Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Maximus, Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Mme Nelis-Van Liederkerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Vautmans, Vergote, Verhofstadt, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ De heer Loones heeft zijn amendement ingetrokken, omdat het kan worden beschouwd als een tekst-verbetering. Het voorstel dat de Taaldienst van de Senaat terzake heeft geformuleerd, werd rondgedeeld. Is iedereen het met dit voorstel eens ? (Instemming.)

Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, aangezien het amendement van de heer Erdman werd aanvaard, vraag ik een tweede lezing.

De voorzitter. ­ De goedkeuring van het amendement van de heer Erdman heeft tot gevolg dat de door de commissie voorgestelde tekst wordt gewijzigd. Op basis van het reglement wordt het verzoek van de heer Coveliers ingewilligd.