1-82

1-82

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU VENDREDI 20 DÉCEMBRE 1996

VERGADERING VAN VRIJDAG 20 DECEMBER 1996

(Vervolg-Suite)

DOTATIE VAN DE SENAAT. ­ UITGAVEN VAN HET DIENSTJAAR 1995, BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1996 EN BEGROTINGSRAMINGEN VOOR HET DIENSTJAAR 1997

Stemming

DOTATION DU SÉNAT. ­ DÉPENSES DE L'EXERCICE 1995, BUDGET POUR L'EXERCICE 1996 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE 1997

Vote

De Voorzitter. ­ Dames en heren, wij moeten ons nu uitspreken over de Dotatie van de Senaat. ­ Uitgaven van het dienstjaar 1995, begroting voor het dienstjaar 1996 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 1997.

Nous devons nous prononcer maintenant sur la Dotation du Sénat. ­ Dépenses de l'exercice 1995, budget pour l'exercice 1996 et prévisions budgétaires pour l'exercice 1997.

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, gisteren ben ik in de algemene bespreking uitgebreid op deze aangelegenheid ingegaan en heb ik ook uitgebreid antwoord gekregen van de quaestoren.

Omdat een aantal van onze vragen beantwoord zijn, zal de Volksuniefractie niet tegen de Dotatie stemmen. Wij zullen ze evenwel ook niet goedkeuren. Het initiatief van Kamervoorzitter Langendries en anderen om een signaal te geven aan de bevolking werd in de Senaat in twee dagen tijd voor een groot stuk ongedaan gemaakt, eerst met betrekking tot artikel 59 van de Grondwet in verband met de onschendbaarheid van parlementsleden, daarna met de voordracht van kandidaten voor het Arbitragehof en vervolgens ook nog met deze Dotatie waaruit blijkt dat de Senaat niet bereid is kleine fracties voldoende middelen te geven om volwaardig deel te nemen aan de werkzaamheden van de Senaat. Die discriminatie steekt ons werkelijk tegen. Vandaar dat wij ons bij de stemming over de Dotatie zullen onthouden. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de Voorzitter, de fracties van Agalev en Ecolo zullen zich om dezelfde redenen onthouden. Wij kunnen immers bezwaarlijk instemmen met de discriminatie van de leden van kleine fracties.

Het is vrij logisch dat een kleine fractie minder invloed heeft dan een grote ­ daarover gaat de discussie ook niet ­, maar het is onaanvaardbaar dat een lid van een kleine fractie financieel wordt bestraft.

De Voorzitter. ­ Wij gaan over tot de stemming.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De Voorzitter. ­ Wordt deze vraag gesteund ? (Meer dan vier leden staan op.)

Aangezien de naamstemming reglementair is gevraagd, zal ertoe worden overgegaan.

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan over de Dotatie van de Senaat.

Il est procédé au vote nominatif sur la Dotation du Sénat.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

44 stemmen ja.

44 votent oui.

20 onthouden zich.

20 s'abstiennent.

Derhalve is de Dotatie aangenomen.

En conséquence, la Dotation est adoptée.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Bock, Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, M. Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coene, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, MM. Goris, Jonckheer, Mme Leduc, MM. Loones, Raes, Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verhofstadt et Verreycken.

De Voorzitter. ­ Ik verzoek de heer Coveliers de reden van zijn onthouding mede te delen.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, wij hebben ons onthouden om de redenen die wij hebben uiteengezet in de lange discussie over de Dotatie in het Bureau.