1-75

1-75

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 21 NOVEMBRE 1996

VERGADERING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 1996

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI PORTANT ASSENTIMENT À L'ACCORD, CONCLU PAR ÉCHANGE DE LETTRES DATÉES À BRUXELLES LE 9 FÉVRIER ET LE 13 FÉVRIER 1995, ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE ROYAUME DE BELGIQUE, CONCERNANT LE STATUT DES OFFICIERS DE LIAISON BELGES ATTACHÉS À L'UNITÉ DROGUES EUROPOL À LA HAYE

Discussion générale

et vote des articles

WETSONTWERP HOUDENDE INSTEMMING MET HET AKKOORD, GESLOTEN DOOR WISSELING VAN BRIEVEN, GEDAGTEKEND TE BRUSSEL OP 9 FEBRUARI EN 13 FEBRUARI 1995, TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN HET KONINKRIJK BELGIE, BETREFFENDE HET STATUUT VAN DE BELGISCHE VERBINDINGSAMBTENAREN BIJ DE TE DEN HAAG GEVESTIGDE EUROPOL DRUGSEENHEID

Algemene beraadslaging

en stemming over de artikelen

M. le Président. ­ Nous abordons l'examen du projet de loi portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye.

Wij vatten de bespreking aan van het wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugseenheid.

La discussion générale est ouverte.

De algemene beraadslaging is geopend.

Mme Bribosia, rapporteuse, se réfère à son rapport.

Het woord is aan de heer Bourgeois.

De heer Bourgeois (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, wij zijn erin geslaagd vandaag 12 verdragen te bespreken en wij zullen ze waarschijnlijk aanstonds goedkeuren. Wij hebben in de voorbije maanden bij de minister regelmatig ons beklag gemaakt over de traagheid waarmee verdragen worden geratificeerd. De minister is klaarblijkelijk niet doof gebleven voor onze klaagzang en heeft zijn medewerkers aangezet tot meer productiviteit. Wij maken dikwijls minder positieve aanmerkingen bij het regeringswerk, maar nu de zaken goed gaan, sta ik erop de minister voor zijn verdienste terzake te danken.

Er liggen meer dan 100 verdragen te wachten op ratificatie. Ik hoop dat de minister zijn administratie tot naarstigheid zal blijven aanzetten zodat wij week na week een reeks verdragen kunnen goedkeuren om zodoende de grote achterstand op te lossen.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan minister Derycke.

De heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken. ­ Mijnheer de Voorzitter, ik dank de heer Bourgeois voor deze woorden van lof die uiteraard de mensen van mijn administratie toekomen. Ik wil niemand alarmeren, maar intussen liggen er al weer meer dan 200 internationale verdragen te wachten. Ze stromen werkelijk binnen op het departement. Ik vrees dus dat we een volgehouden inspanning zullen moeten leveren.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, om het geloofwaardig te maken, wil ik mij, als lid van de oppositie, aansluiten bij wat zojuist is gezegd. Mag ik toch ook vragen een beetje aandacht te hebben voor het feit dat wij deze 100 of 200 verdragen ten minste wel moeten kunnen lezen. Als het echt te vlug gaat, kunnen we ze niet eens controleren. Een goed tempo kan echter helemaal geen kwaad.

De Voorzitter. ­ Laten we toch vooral de minister er niet toe aanzetten iets trager te werken.

Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik wil toch nog iets zeggen over het verdrag in verband met de Belgische verbindingsofficieren in Nederland. Zeer recentelijk zijn wij nog geconfronteerd met een gebeurtenis waarbij een van die officieren zou zijn betrokken. Ik spreek mij niet uit over de vraag of dit inderdaad zo is. Mijns inziens rijst er echter wel een scherp probleem van controle op deze verbindingsofficieren, die netjes verdeeld zijn tussen de rijkswacht en de gerechtelijke politie. Zij werken niet altijd, maar wel meestal op de ambassade, maar hebben daar een vrij zelfstandig statuut. Zij brengen geen verslag uit bij de ambassadeur, maar bij de politiedienst waartoe zij behoren en officieel ook bij wat tot nu toe de federale magistraat, maar binnenkort de nationale magistraat zal heten. Het bestaande systeem zal dan waarschijnlijk nog worden uitgebreid en uiteindelijk zal de minister van Buitenlandse Zaken alleen maar zijdelings betrokken zijn. Hij zal deze personeelsleden slechts « huisvesten », maar er geen toezicht op hebben. Ik wil er dan ook op aandringen dat de relatie tussen de diplomatieke verantwoordelijke en de verbindingsofficieren duidelijk wordt vastgelegd.

De Voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt in de algemene beraadslaging verklaar ik ze voor gesloten en bespreken wij de artikelen van het wetsontwerp.

Plus personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je la déclare close, et nous passons à l'examen des articles du projet de loi.

L'article premier est ainsi rédigé :

Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77, eerste lid, 6º, van de Grondwet.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 2. L'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye, sortira son plein et entier effet.

Art. 2. Het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugseenheid, zal volkomen uitwerking hebben.

­ Adopté.

Aangenomen.

De Voorzitter. ­ Wij stemmen zo dadelijk over het wetsontwerp in zijn geheel.

Il sera procédé tout à l'heure au vote sur l'ensemble du projet de loi.