1-514/3-1996/1997 (Senaat)
-859/3-96/97 (Kamer)

1-514/3-1996/1997 (Senaat)
-859/3-96/97 (Kamer)

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

GEWONE ZITTING 1996-1997 (*)

24 FEBRUARI 1997


De rechten van het kind in de Europese Unie


AMENDEMENTEN
op de Ontwerp-resolutie
(Stuk Kamer nr 859/2, Stuk Senaat nr 514/2)


Nr 1 VAN MEVR. BRIBOSIA

Bladzijde 2, Uitgangspunten, punt 3, toevoegen:

«De Europese Raad van Turijn heeft de Intergouvernementele Conferentie immers gevraagd bij haar werkzaamheden uit te gaan van het feit dat de burgers de hoeksteen van het Europese bouwwerk vormen: de Unie heeft de dwingende taak concreet in te gaan op hun behoeften en wensen.».

VERANTWOORDING

Als de rechten van het kind al niet expliciet op de agenda van de Intergouvernementele Conferentie zouden staan, dan zou deze algemene doelstelling van de Intergouvernementele Conferentie de bespreking ervan nog ruimschoots rechtvaardigen.

Nr 2 VAN MEVR. BRIBOSIA

Bladzijde 3, na punt 3, een bijkomend punt invoegen:

«4.Wijst er nadrukkelijk op dat rekening moet worden gehouden met het belangrijke werk dat de Raad van Europa reeds geleverd heeft op het vlak van de rechten van het kind.».

VERANTWOORDING

De bescherming van de rechten van het kind neemt binnen de Europese Unie een specifiek karakter aan, met name met het oog op de eengemaakte markt. Het is echter niet nodig het aanzienlijke werk van de Raad van Europa over te doen. Er moet integendeel rekening mee worden gehouden.

Nr 3 VAN MEVR. BRIBOSIA

Bladzijde 3, punt 7, c), tweede lid, wijzigen als volgt:

«De Unie moet bij de uitvoering van de maatregelen uit artikel 3 van het Verdrag van de Europese Gemeenschappen een beleid ten behoeve van kinderen en jongeren kunnen voeren en hen beschermen (in te voegen in artikel 3 van dat verdrag).».

VERANTWOORDING

Deze formulering biedt enerzijds een specifieke juridische grondslag voor een krachtdadig beleid op dit vlak (overigens vastgelegd in een hoofdstuk van het verdrag) en maakt het anderzijds mogelijk het horizontale karakter van de rechten van het kind in de Europese Unie te benadrukken.

Nr 4 VAN MEVR. BRIBOSIA

Bladzijde 4, een punt 9 toevoegen:

«9.Verzoekt de Belgische regering om aan het parlement zo snel mogelijk een voorstel, geïnspireerd door deze resolutie voor te leggen zodat het aan het Nederlandse voorzitterschap kan worden toegezonden.».

M. BRIBOSIA.

Nr 5 VAN DE HEER LOWIE

Een nieuw punt 9 toevoegen:

«adviseert het ongeboren leven in de moederschoot te beschermen.».

Nr 6 VAN DE HEER LOWIE

Punt 7, c), eerste lid wijzigen als volgt:

«De Unie moet met name ook een bijdrage leveren tot de gelijkwaardigheid van alle Europeanen.».

Nr 7 VAN DE HEER LOWIE

Aan punt 5 toevoegen:

«zonder daarom de illegaliteit van deze vluchtelingen-kinderen te willen ombuigen.».

I. LOWIE

Nr 8 VAN MEVR. LIZIN

In het dispositief, na punt 3, een punt 3bis invoegen:

«3 bis.Benadrukt de Europese dimensie van het Centrum voor ontvoerde en misbruikte kinderen en de nood aan een netwerk van nationale centra ter bestrijding van de pedofielennetwerken.».

verantwoording

Dit punt ontbreekt in het dispositief.

A.-M. LIZIN

Nr 9 VAN MEVR. BRIBOSIA

De punten 4 en 5 vervangen door een enkel punt (en de volgende punten vernummeren):

«vraagt de regering dat zij de aandacht van de Raad van Ministers van de Europese Unie vestigt op de situatie van de zwerf- en straatkinderen en van de kinderen van illegale vluchtelingen en specifieke maatregelen voorstelt om hun situatie te verbeteren.».

VERANTWOORDING

Deze resolutie is gericht aan de Belgische regering, die ze zal moeten verdedigen voor de Europese instanties en de Lid-staten van de Europese Unie.

Nr 10 VAN MEVR. BRIBOSIA

Het eerste lid van punt 7 «onderschrijft de standpunten moeten worden aangebracht», vervangen als volgt:

«verzoekt de Belgische regering tijdens de onderhandelingen in de IGC de volgende voorstellen tot wijziging van de verdragen te verdedigen:».

VERANTWOORDING

De voorstellen tot wijziging geven niet uitsluitend de standpunten van de NGO's weer (waarover elders meer). Zij drukken vooral de eisen van het parlement uit, dat een bijzondere rol te vervullen heeft.

M. BRIBOSIA.

(*) Derde zitting van de 49e zittingsperiode.