1-19

1-19

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 1995

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 21 DECEMBER 1995

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER ANCIAUX AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER « HET VERDACHT OVERLIJDEN VAN EEN 16-JARIGE NA HET OPPAKKEN EN OPSLUITEN WEGENS CANNABISGEBRUIK »

Stemming over de gewone motie

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. ANCIAUX AU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR « LE DÉCÈS SUSPECT D'UN ADOLESCENT DE 16 ANS, ARRÊTÉ ET ENFERMÉ POUR USAGE DE CANNABIS »

Vote sur la motion pure et simple

De Voorzitter . ­ Dames en heren, in de openbare vergadering van de commissie voor de Justitie werden twee moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de minister van Justitie over « het verdacht overlijden van een 16-jarige na het oppakken en opsluiten wegens cannabisgebruik ».

Mesdames, messieurs, deux motions ont été déposées en réunion publique de la commission de la Justice en conclusion de la demande d'explications de M. Anciaux au ministre de la Justice sur « le décès suspect d'un adolescent de 16 ans arrêté et enfermé pour usage de cannabis ».

De ene, de gewone motie, door de heren Vandenberghe, Hotyat en Erdman, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux en het antwoord van de minister van Justitie,

Gaat over tot de orde van de dag. »

« Le Sénat,

Ayant entendu la demande d'explications de M. Bert Anciaux et la réponse du ministre de la Justice,

Passe à l'ordre du jour. »

De andere, door de heren Anciaux en Coveliers luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux en het antwoord van de minister van Justitie,

Verzoekt de federale Regering alles in het werk te stellen om te voorkomen dat minderjarigen wegens druggebruik in de gevangenis terechtkomen. »

« Le Sénat,

Ayant entendu la demande d'explications de M. Bert Anciaux et la réponse du ministre de la Justice,

Invite le Gouvernement fédéral à tout mettre en oeuvre pour éviter que des mineurs d'âge ne se retrouvent en prison pour avoir consommé de la drogue. »

Overeenkomstig ons Reglement stemmen wij over de gewone motie die de voorrang heeft.

Conformément à notre Règlement, nous votons sur la motion pure et simple qui bénéficie de la priorité.

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik veronderstel dat iedereen het eens kan zijn met het verzoek dat ik in de gemotiveerde motie heb geformuleerd.

De heer Erdman heeft zopas in ons aller naam verklaard dat de goede samenwerking in de Senaat primeert. In dit licht is het belangrijk dat iedereen probeert de absurde tegenstelling tussen meerderheid en oppositie te doorbreken. Ik ben ervan overtuigd dat sommige leden van de meerderheidspartijen deze motie mee wilden ondertekenen, maar dat hen dit door hun fractieleiders werd verboden. Deze handelwijze vind ik absurd en de Senaat onwaardig. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coveliers voor een stemverklaring.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik sluit mij aan bij de verklaring van de heer Anciaux. Daarnaast wil ik het echter hebben over de kern van de zaak. Onlangs werd artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming afgeschaft. Dit artikel geeft jeugdrechters de mogelijkheid om minderjarigen in gevangenissen voor volwassenen te plaatsen. België werd hiervoor veroordeeld door het Europees Hof voor de rechten van de mens. De vorige minister van Justitie heeft toen beloofd druk uit te oefenen op de Gemeenschappen opdat zij zouden zorgen voor voldoende ruimte voor minderjarigen ten einde te vermijden dat jongeren nog in gewone gevangenissen moeten worden opgesloten. Uit de begrotingen van de beide Gemeenschappen blijkt echter dat deze zich niets aantrekken van de Europese arresten. Zij voorzien in geen enkele andere mogelijkheid voor de opvang van minderjarige drugsgebruikers.

Indien men wil dat de burger de wetten en normen naleeft, dan moet men ook de voorbeeldfunctie in acht nemen. Als de Gemeenschappen de Europese arresten niet naleven, dreigt er een normvervaging. Ik hoop dat de minister de belofte die hij heeft gedaan in de commissie zal houden en de Gemeenschappen op hun plichten zal wijzen. Overigens maak ik mij de bedenking dat het goed zou zijn dat de Senaat in het kader van zijn derde functie, namelijk het overleg tussen de Gemeenschappen, een overzicht zou opmaken van de gevallen waarin de Gemeenschappen de Europese normen niet implementeren en niet toepassen. Om deze reden zullen we de gemotiveerde motie steunen, en dus tegen de gewone motie stemmen.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik sluit mij aan bij de indieners van de gemotiveerde motie.

Eind augustus 1995 heb ik een schriftelijke vraag gesteld aan de minister van Justitie over het aantal minderjarigen in de gevangenis. Volgens het antwoord van de minister, verschenen in het bulletin van Vragen en Antwoorden van 28 november, gaat het dit jaar om verscheidene honderden minderjarigen, die vooral in Brussel en Antwerpen opgesloten zitten. Men kan dus niet spreken van enkele toevallige of zeldzame gevallen. De opsluiting van minderjarigen vormt een belangrijk maatschappelijk probleem.

De Voorzitter. ­ Wij gaan over tot de stemming.

Nous passons au vote.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De Voorzitter. ­ Wordt deze vraag gesteund ? (Meer dan vier leden staan op.)

Aangezien de naamstemming reglementair is gevraagd, zal ertoe worden overgegaan.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

60 leden zijn aanwezig.

60 membres sont présents.

30 stemmen ja.

30 votent oui.

25 stemmen neen.

25 votent non.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is de gewone motie aangenomen.

En conséquence, la motion pure et simple est adoptée.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Mme Lizin, M. Mahoux, Mme Maximus, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Mme Sémer, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Boutmans, Buelens, Ceder, Coene, Mme Cornet d'Elzius, M. Coveliers, Mme Dardenne, MM. De Decker, Desmedt, Destexhe, Devolder, Mme Dua, MM. Foret, Goovaerts, Goris, Hatry, Hazette, Jonckheer, Mme Mayence-Goossens, MM. Raes, Van Hauthem, Vautmans Vergote, Verhofstadt et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Anciaux, Bock, Mme Leduc, MM. Santkin et Vandenbroeke.