1-19

1-19

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 1995

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 21 DECEMBER 1995

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP HOUDENDE MAATREGELEN TOT UITVOERING VAN HET MEERJARENPLAN VOOR WERKGELEGENHEID

Stemming

PROJET DE LOI PORTANT DES MESURES VISANT À EXÉCUTER LE PLAN PLURIANNUEL POUR L'EMPLOI

Vote

De Voorzitter. ­ Dames en heren, wij moeten ons nu uitspreken over het geheel van het wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan van de werkgelegenheid.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'ensemble du projet de loi portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.

Het woord is aan de heer Coene voor een stemverklaring.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, de VLD-fractie zal zich bij de stemming over het wetsontwerp onthouden omdat het bepalingen bevat die slechts in de marge aan het werkloosheidsprobleem werken en geen aanzet geven tot het creëren van de noodzakelijke voorwaarden om nieuwe banen op een spontane manier tot stand te brengen. Een zinvolle werksgelegenheidspolitiek moet gebaseerd zijn op twee essentiële peilers : het scheppen van een klimaat van vertrouwen, want de huidige crisis is in grote mate een psychologische crisis die teweeg werd gebracht door de permanente belastingsverhogingen van de Regering; en een significante vermindering van de arbeidskosten. De inspanningen ter zake zijn ruim onvoldoende en te veel versnipperd om nog een zichtbare weerslag te hebben. Enkel wanneer aan deze twee voorwaarden is voldaan, kunnen de complementaire maatregelen die in het wetsontwerp vervat zijn zinvol worden. Aangezien dit niet het geval is zullen wij ons bij de stemming onthouden. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, dit meerjarenplan voor werkgelegenheid is slechts een pleister op een houten been. Op zich is dat helemaal niet gevaarlijk, ware het niet dat men niets doet aan het andere nog goede been, dat door koudvuur dreigt geamputeerd te moeten worden.

Het is misdadig dat de Regering geen enkel perspectief op zekerheid biedt aan jongeren en ouderen. Onzekerheid zorgt daarenboven voor een nataliteitstekort, waardoor de toekomst nog meer onzeker wordt. Het is duidelijk dat België geen perspectief meer biedt en dat alleen een federalisering van de sociale zekerheid zowel voor de gewone Waal als voor de gewone Vlaming een zekerheid op meer welzijn en rechtvaardigheid kan bieden.

Tenslotte vinden wij het eveneens misdadig dat Eerste minister Dehaene slechts het blind achterna hollen van de Maastricht-norm naar voren blijft schuiven, ook voor de werkloosheidsproblemen, hoewel het Europees Parlement zelf in een studie heeft geconcludeerd dat de EMU anderhalf miljoen arbeidsplaatsen zal kosten.

Om die redenen zal de Volksunie-fractie tegen dit schijnplan stemmen. (Applaus.)

M. le Président. ­ La parole est à M. Jonckheer pour une explication de vote.

M. Jonckheer (Écolo). ­ Monsieur le Président, nous sommes longuement intervenus ce matin, en séance plénière, devant un auditoire plutôt clairsemé.

Nous voterons contre ce projet, même si une série d'initiatives vont dans le bon sens. Cependant, globalement, ce plan pluriannuel pour l'emploi s'inscrit dans la politique budgétaire et fiscale du Gouvernement à laquelle nous sommes opposés.

Les prévisions 1996-1997 de l'OCDE en matière de chômage n'indiquent aucun changement en ce domaine, ce qui est assez logique compte tenu de la politique menée par les différents gouvernements sur le plan européen.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken voor een stemverklaring.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik heb vanmorgen reeds uiteengezet wat het stemgedrag van onze fractie zal zijn. Bij deze stemming wil ik enkel nog kort wijzen op de verklaring van de minister dat de beide partijen die betrokken zijn in de dossiers waarover wij vanmorgen van gedachten hebben gewisseld, namelijk Sabena en NMBS, water in hun wijn moeten doen. Ik kan mij echter niet van de indruk ontdoen dat de Regering niet wil optreden tegen die vakbondsmensen die het « werkgeven » bemoeilijken doordat zij pendelaars verhinderen op hun werk te geraken. Omdat wij er echter geen enkel bezwaar tegen hebben dat gelijk welke inspanning wordt gedaan om de werkgelegenheid aan te zwengelen, zullen wij ons bij de stemming over dit meerjarenplan onthouden. (Applaus.)

M. le Président. ­ La parole est à M. Destexhe pour une explication de vote.

M. Destexhe (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, notre groupe votera contre ce projet, et ce pour trois raisons essentielles.

D'abord, selon nous, il s'agit d'une succession de mesures sans cohérence, sans objectif, qui ne sont pas de nature à modifier en profondeur la situation de l'emploi dans notre pays.

Ensuite, pour les mêmes raisons, ce plan n'est pas de nature à rétablir la confiance, élément essentiel en matière d'emploi.

Enfin, sur le plan budgétaire, l'effort reste extrêmement limité pour un Gouvernement qui, dans sa déclaration gouvernementale, avait fait de l'emploi « la priorité des priorités ».

J'ajoute que toute une série de mesures plus spécifiques comme, par exemple, celle du bilan social, ne nous plaisent pas du tout. Telles sont les raisons de notre opposition à ce projet.

M. le Président. ­ Nous passons au vote sur l'ensemble du projet de loi.

Wij gaan over tot de stemming over het wetsontwerp in zijn geheel.

­ Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

60 membres sont présents.

60 leden zijn aanwezig.

31 votent oui.

31 stemmen ja.

12 votent non.

12 stemmen neen.

17 s'abstiennent.

17 onthouden zich.

Étant donné que le Sénat a adopté ce projet sans modifications, il est censé avoir décidé de ne pas l'amender. Le projet sera transmis à la Chambre des représentants en vue de la sanction royale.

Aangezien wij dit ontwerp ongewijzigd hebben aangenomen, wordt de Senaat geacht beslist te hebben dit wetsontwerp niet te amenderen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de Koninklijke bekrachtiging.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Mme Lizin, M. Mahoux, Mme Maximus, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

M. Boutmans, Mmes Cornet d'Elzius, Dardenne, MM. Desmedt, Destexhe, Mme Dua, MM. Foret, Hatry, Hazette, Jonckheer, Mme Mayence-Goossens et M. Vandenbroeke.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. Anciaux, Bock, Buelens, Ceder, Coene, Coveliers, De Decker, Devolder, Goris, Mme Leduc, MM. Loones, Raes, Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verhofstadt et Verreycken.

M. le Président. ­ Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.

Ik verzoek de leden die zich hebben onthouden, de reden van hun onthouding mede te delen.

M. De Decker (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, j'ai pairé avec M. Staes.

Je profite de l'occasion pour souligner qu'une fois de plus, la majorité n'était pas en nombre.