1-815/2

1-815/2

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

11 FEBRUARI 1998


Wetsontwerp houdende sommige sociale bepalingen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEREN SANTKIN EN D'HOOGHE


Dit wetsontwerp heeft op de agenda gestaan van de Commissie voor de Sociale Aangelegenheden samen met het wetsontwerp houdende sociale bepalingen (zie Stuk Senaat, nrs. 1-814/1, 2 en 3).

De artikelen alsmede het wetsontwerp in zijn geheel werden zonder bespreking aangenomen met 7 stemmen tegen 1 stem.

Dit verslag is goedgekeurd bij eenparigheid van de 9 aanwezige leden.

De rapporteurs,
Jacques SANTKIN.
Jacques D'HOOGHE.
De voorzitster,
Lydia MAXIMUS.