1-707/2

1-707/2

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

3 DECEMBER 1997


Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE DAMES VAN DER WILDT EN DE BETHUNE

Art. 19

Aan het 1. de volgende bepaling toevoegen :

« Ten hoogste tweederde van de leden van het Directiecomité is van hetzelfde geslacht. »

Nr. 2 VAN DE DAMES VAN DER WILDT EN DE BETHUNE

Art. 20

Aan het 1. de volgende bepaling toevoegen :

« Ten hoogste tweederde van de leden van de Regentenraad is van hetzelfde geslacht. »

Nr. 3 VAN DE DAMES VAN DER WILDT EN DE BETHUNE

Art. 21

Aan het 1. de volgende bepaling toevoegen :

« Ten hoogste tweederde van het College van censoren is van hetzelfde geslacht. »

Verantwoording

Recente onderzoeken hebben eens te meer uitgewezen dat het slecht gesteld is met het evenwicht tussen mannen en vrouwen in de bestuursorganen in de financiële sector. De vastlegging van het organiek statuut van de Nationale Bank is dan ook een uitgelezen moment om deze toestand recht te trekken. Een samenleving die het belangrijk vindt dat de belangrijke taalgroepen een bestuurlijk evenwicht vinden, kan niet voorbijgaan aan de verhouding tussen mannen en vrouwen. Deze amendementen willen dan ook in de statutaire organen van de Nationale Bank van België een minimumevenwichtsnorm opleggen, teneinde de huidige scheeftrekking uit de wereld te helpen.

Sabine DE BETHUNE.
Francine VAN DER WILDT.

Nr. 4 VAN DE HEER COENE

Art. 2

A. Tussen de woorden « Nationalbank » en « ingesteld » toegevoegen : « hierna de Bank genoemd ».

B. Een tweede lid toevoegen, luidende :

« De Bank is gebonden door de richtsnoeren en instructies van de Europese Centrale Bank (ECB). »

Verantwoording

Formuleringen die door de Raad van State voorgesteld werden en correcter zijn dan de huidige. Bovendien is het nodig de vermelding van de ECB vrij vroeg in het wetsontwerp in te schrijven en niet na artikel 5.

Nr. 5 VAN DE HEER COENE

Art. 3

Het tweede lid vervangen door de volgende tekst :

« De Bank richt in België vestigingen op waar zij dat nodig acht. »

Verantwoording

Verbetering van de Nederlandse tekst.

Nr. 6 VAN DE HEER COENE

Art. 5

De tekst van § 1 vervangen door volgende bepalingen :

« § 1. Om de doelstellingen van het ESCB te kunnen verwezenlijken en de taken ervan te kunnen vervullen, mag de Bank :

­ in de financiële markten opereren door aan- en verkoop, hetzij onvoorwaardelijk (contant en op termijn) hetzij onder beding van wederverkoop, respectievelijk wederaankoop, door het in lening geven of nemen van vorderingen en verhandelbaar papier, luidende in gemeenschapsvaluta's of niet-gemeenschapsvaluta's, evenals van edele metalen;

­ krediettransacties verrichten met kredietinstellingen en andere marktpartijen, waarbij de verleende kredieten worden gedekt door toereikend onderpand. »

Verantwoording

De Franse tekst is grotendeels letterlijk uit het artikel 18 van protocol 3 overgenomen terwijl de Nederlandse tekst een slechte vertaling is en afwijkt vann de Nederlandse tekst van het protocol.

Nr. 7 VAN DE HEER COENE

Art. 11

Het eerste lid vervangen door de volgende tekst :

« De Bank treedt op als Rijkskassier, onder de door de wet bepaalde voorwaarden. »

Verantwoording

Formulering van de Raad van State die correcter is en minder archaïsch.

Nr. 8 VAN DE HEER COENE

Art. 16

Dit artikel vervangen door volgende bepaling :

« Art. 16. ­ De Bank en de juridische entiteiten bedoeld in artikel 14 zijn in het raam van de opdrachten van algemeen belang die niet van het ESCB afhangen, onderworpen aan de controle van het Rekenhof. »

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe de oorspronkelijke tekst van artikel 16 te behouden en bijgevolg niet alleen de filialen van de Bank die belast zijn met activiteiten van algemeen belang, maar ook de Bank zelf te onderwerpen aan de controle van het Rekenhof.

Het feit dat de verrichtingen van de Bank reeds onderworpen zijn aan een groot aantal controles is geen argument om de Bank zelf te onttrekken aan de controle van het Rekenhof.

Nr. 9 VAN DE HEER COENE

Art. 19

De tweede zin van het eerste lid schrappen.

Verantwoording

Deze zin behelst de invoering van taalkaders op het directieniveau.

Bij de invoering van de taalkaders bij de NBB in 1983 werd voor de twee hoogste niveaus de taalpariteit ingevoerd, terwijl voor de onderliggende niveaus een verhouding ingevoerd werd in functie van de activiteiten. De pariteit voor de hoogste twee niveaus werd toen verdedigd op grond van het feit dat het directieniveau niet onderworpen was aan de taalwetgeving.

Aangezien nu het directieniveau wel aan de taalwetgeving onderworpen wordt, is er geen reden meer om de pariteit te handhaven op de twee volgende niveaus en dienen de verhoudingen op deze niveaus rekening te houden met de effectieve activiteiten.

Daarom wordt voorgesteld de invoering van de taalwetgeving op het directieniveau te schrappen zodat het geheel in een afzonderlijke wetgeving kan geregeld worden. Deze invoering is niet essentieel voor de economische en monetaire unie.

Nr. 10 VAN DE HEER COENE

Art. 19

In punt 1, de eerste zin vervangen door wat volgt :

« Het Directiecomité bevat, benevens de gouverneur die hem voorzit, ten minste drie directeurs en ten hoogste zes, waarvan er één de titel van vice-gouverneur draagt die de Koning hem toekent. »

Verantwoording

De bedoeling van voorliggend wetsontwerp bestaat erin de structuur van de Bank te verlichten. Dit wordt mogelijk gemaakt door de overdracht van de bevoegdheden aan de ECB. Het is dan ook logisch dat het aantal directeurs niet wordt verhoogd.

Nr. 11 VAN DE HEER COENE

Art. 19

Het derde lid schrappen.

Verantwoording

De Raad van State laat opmerken dat zulk een verdere opdracht van bevoegdheid indruist tegen de artikelen 33 en 108 van de Grondwet, waarin de reglementaire bevoegdheid uitsluitend in handen van de Koning gelegd wordt.

Luc COENE.