1-356/2

1-356/2

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

17 OKTOBER 1996


Wetsontwerp betreffende de huisarbeid


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 4

In het voorgestelde artikel 119.1, de woorden Deze titel regelt de tewerkstelling van huisarbeiders vervangen door de woorden Deze titel regelt de arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders .

Verantwoording

Deze formulering is relevanter.

Nr. 2 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 4

In het voorgestelde artikel 119.4, 1, de woorden De overeenkomst voor tewerkstelling vervangen door de woorden De arbeidsovereenkomst .

Verantwoording

De in het amendement voorgestelde term stemt beter overeen met de ter zake gebruikelijke woordenschat.

Nr. 3 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 4

Het voorgestelde artikel 119.5 aanvullen met een als volgt luidende volzin :

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst ook onder dezelfde voorwaarden opzeggen, als aangetoond is dat het ontbreken van een geschrift overeenkomstig de bepalingen van artikel 119.4, 2, 4, uitgezonderd, te wijten is aan een fout of aan een onachtzaamheid van de werknemer.

Verantwoording

In de praktijk kan het gebeuren dat de in artikel 119.5 bedoelde administratieve onachtzaamheden het gevolg zijn van een slordigheid van de werknemer. Het lijkt bijgevolg billijk om, zo dat het geval is, de werkgever een recht tot opzegging toe te kennen dat gelijk is aan het recht dat in het tegenovergestelde geval aan de werknemer wordt toegekend.

Pierre HAZETTE.
Alain DESTEXHE.

Nr. 4 VAN DE HEER DESTEXHE

Art. 4

Het voorgestelde artikel 119.6 doen vervallen.

Verantwoording

Om de werkgelegenheid te bevorderen moet flexibiliteit worden aangemoedigd en mogen de sociale lasten van de werkgevers niet verzwaard worden.

Alain DESTEXHE.

Nr. 5 VAN DE HEER HAZETTE

Art. 4

A. In het voorgestelde artikel 119.4 het 4 van 2 doen vervallen.

B. In hetzelfde artikel een 3 (nieuw) invoegen, luidende :

De overeenkomst vermeldt eveneens hoe de kosten die aan de huisarbeid verbonden zijn, worden vergoed, ofwel door toepassing van de C.A.O. gesloten overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten, ofwel door toepassing van een vast bedrag van 10 pct. van het brutoloon, ofwel door de werkelijke kosten in aanmerking te nemen.

C. 3 van hetzelfde artikel vernummeren tot 4.

D. In het voorgestelde artikel 119.5 de woorden met uitzondering van 2, 4, doen vervallen.

E. Het voorgestelde artikel 119.6 doen vervallen.

Verantwoording

Samenhang van de tekst.

Nr. 6 VAN DE HEER HAZETTE

Art. 4

In de aanhef van het voorgestelde artikel 119.6 de woorden Bij ontstentenis van de in artikel 119.4, 2, 4, bedoelde vermelding en doen vervallen.

Verantwoording

De bedoelde vermelding mag niet ontbreken. Zij is verplicht volgens artikel 119.4, 2, 4.

Pierre HAZETTE.