1-10

1-10

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 23 NOVEMBRE 1995

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 23 NOVEMBER 1995

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER LOONES AAN DE MINISTER VAN LANDBOUW EN DE KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN OVER « DE ACUTE CRISIS IN DE VLAAMSE ZEEVISSERIJ EN DE MAATREGELEN OP KORTE TERMIJN »

Stemming over de motie

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. LOONES AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES SUR « LA CRISE AIGÜE DANS LA PÊCHE MARITIME FLAMANDE ET LES MESURES À COURT TERME »

Vote sur la motion

De Voorzitter. ­ Dames en heren, wij moeten ons nu uitspreken over de motie ingediend door de heren Loones en Vergote op 8 november 1995 in openbare vergadering van de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Jan Loones aan de minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen over « de acute crisis in de Vlaamse zeevisserij en de maatregelen op korte termijn ».

Mesdames, messieurs, nous devons nous prononcer sur la motion déposée par MM. Loones et Vergote le 8 novembre 1995 en réunion publique de la commission des Finances et des Affaires économiques en conclusion de la demande d'explications de M. Jan Loones au ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sur « la crise aigüe dans la pêche maritime flamande et les mesures à court terme ».

De motie luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van de heer Jan Loones en het antwoord van de minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

Vraagt de federale Regering dringend de nodige maatregelen te nemen tot ondersteuning, structureel en financieel, van de Vlaamse zeevisserijsector. »

« Le Sénat,

Ayant entendu la demande d'explications de M. Jan Loones et la réponse du ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Invite instamment le Gouvernement fédéral à prendre les mesures structurelles et financières nécessaires au soutien du secteur de la pêche maritime flamande. »

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, voor zover mijn fractievoorzitter mij heeft ingelicht, kan ik u zeggen dat deze motie tot stand kwam onder meer na raadpleging van leden van de meerderheid. Het is dan ook een vrij voorzichtige motie die aandringt op het nemen van dringende maatregelen. Ik hoop dat zij voorzichtig genoeg is, zodat alle fracties, en ten minste de Vlaamse, ze kunnen steunen.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coveliers voor een stemverklaring.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, deze motie is inderdaad zo algemeen dat men er moeilijk tegen kan zijn. Zij vraagt de Regering dringend de nodige maatregelen te nemen voor een structurele en financiële ondersteuning van de Vlaamse zeevisserijsector. Ik kan mij moeilijk indenken dat men tegen een dergelijke algemene vraag kan zijn.

De Voorzitter. ­ Wij gaan over tot de stemming.

Nous passons au vote.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

61 leden zijn aanwezig.

61 membres sont présents.

36 stemmen neen.

36 votent non.

18 stemmen ja.

18 votent oui.

7 onthouden zich.

7 s'abstiennent.

Derhalve is de motie niet aangenomen.

En conséquence, la motion n'est pas adoptée.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mme Merchiers, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coene, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, MM. Devolder, Goovaerts, Goris, Jonckheer, Mmes Leduc, Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Van Hauthem, Vergote et Verhofstadt.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

M. Bock, Mme Cornet d'Elzius, MM. Desmedt, Destexhe, Foret, Hatry et Hazette.