S. 3-1988 Dossierfiche K. 51-2760

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)
Regering G. Verhofstadt II  

minimumvoorraad
opslag van koolwaterstoffen
valsemunterij
remigratie
biobrandstof
programmawet
detailhandel
prijsbeheersing
vlees
administratieve formaliteit
elektronische overheid
doorgeven van informatie
gezondheidsverzorging
uitwisseling van informatie
internet
belastingaftrek
digitale kloof
privť-gebruik computer
krijgsmacht
burgerpersoneel
militair personeel
sociale dienst
vakbond
zwangerschapsverlof
moederschap
preventieadviseur
bio-ethiek
strijdkrachten in het buitenland
wetenschappelijk onderzoek
epidemiologie
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
overheidsbedrijf
mobiliteit van arbeidskrachten
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Nationaal Geografisch Instituut
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers
beheer
administratieve hervorming
schuldenlast
bemiddelaar
niet in loondienst verkregen inkomen
financiŽle solvabiliteit
begrotingsfonds
pensioenregeling
verjaring van de vordering
zelfstandig beroep
luchthaven
veiligheid van het vervoer
openbare veiligheid
energievoorziening
verwarming
stookolie
belasting
energieprijs
aardolieproduct
aardolieraffinage
facturering
gasolie
betaling
reclame
financiering
vervangende brandstof
aardgas
ruwe aardolie
strategische reserve
gasdistributie
investering
economische analyse
gas
elektrische energie
OCMW
alimentatieplicht
sociale bijstand
sociale integratie
EU-onderdaan
dakloze
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
vennootschapsrecht
faillissement
aansprakelijkheid
sociale bijdrage
sociale zekerheid
gerechtsdeurwaarder
notaris
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
plaatselijke overheid
gesubsidieerde contractueel (gesco)
politie
gezinsuitkering
bankdeposito
maatschappelijke positie
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
werkloosheidsverzekering
invaliditeitsverzekering
vervroegd pensioen
langdurige werkloosheid
betaalde vakantie
oudere werknemer
flexibiliteit van de arbeid
automobielindustrie
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
pensioenvoorwaarden
delegatie van bevoegdheid
overzees gebiedsdeel
geldboete
arbeidsinspectie
administratieve sanctie
bijkomend voordeel
paritair comitť
discriminatie op grond van leeftijd
edelsteen
arbeidsongeval
opheffing van de zaak
non-profitsector
ondernemingsraad
jeugdige werknemer
nationaliteit
vakbondsverkiezing
werkloosheid
werkloze
vormingsverlof
diefstal
werkplek
onderneming
arbeidsduur
Europees Sociaal Fonds
Europese sociale politiek
loopbaanonderbreking
collectieve arbeidsovereenkomst
strafsanctie
levering
veterinair product
euro
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
toegang tot het beroepsleven
beroep in de gezondheidszorg
verzekeringsmaatschappij
zegelrecht
dokter
prijsdaling
geneesmiddel
medisch en chirurgisch materiaal
ziekenhuis
verplegend personeel
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
vrijwilligerswerk
gedelegeerde wetgeving
grondstof
inkomstenbelasting
herintreding
vergrijzing van de bevolking
gift
kinderoppas
gezinslast
alleenstaande
kind
vrijheidsberoving
overuur
vennootschapsbelasting
haveninstallatie
onderzoek en ontwikkeling
durfkapitaal
zeevaart
BTW
nationale uitvoeringsmaatregel
goederenvervoer
vervoer binnen de EU
gegevensbank
strafverjaring
beslag op bezittingen
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
besluit
raad van bestuur
valuta
registratierecht
documentverschaffing
gerechtskosten
audiovisueel materiaal
informatiedrager
particuliere verzekering
levensverzekering
aanvullend pensioen
beleggingsmaatschappij
spaartegoed
belastingontheffing
belasting der niet-verblijfhouders
politiek asiel
verblijfsrecht
buitenlandse staatsburger
ongehuwd samenleven
afstamming
burgerlijk wetboek
jeugdcriminaliteit
wetgeving
dubbele nationaliteit
fraude
openbaar ministerie
naturalisatie
verbeurdverklaring van goederen
economisch delict
kinderpornografie
terrorisme
handel in verdovende middelen
tussenhandelaar
financieel beroep
postdienst
personeel in Afrika
Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast
asielzoeker
gedetacheerd werknemer
pensioenfonds
regelgevingsbeleid
financiering van terrorisme†

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2760/1 Wetsontwerp 21/11/2006
K. 51-2760/2 Wetsontwerp 21/11/2006
K. 51-2760/3 Amendementen ingediend in de commissie 28/11/2006
K. 51-2760/4 Addendum 28/11/2006
K. 51-2760/5 Amendementen ingediend in de commissie 29/11/2006
K. 51-2760/6 Amendementen ingediend in de commissie 29/11/2006
K. 51-2760/7 Amendementen ingediend in de commissie 30/11/2006
K. 51-2760/8 Amendementen ingediend in de commissie 1/12/2006
K. 51-2760/9 Amendement ingediend in de commissie 1/12/2006
K. 51-2760/11 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2760/12 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2760/13 Advies van de Raad van State 5/12/2006
K. 51-2760/14 Amendement ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2760/15 Amendement ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2760/16 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2760/17 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2760/18 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2760/19 Amendement ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2760/20 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2760/21 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2760/22 Amendementen ingediend in de commissie 11/12/2006
K. 51-2760/23 Amendementen ingediend in de commissie 12/12/2006
K. 51-2760/24 Amendement ingediend in de commissie 12/12/2006
K. 51-2760/25 Amendementen ingediend in de commissie 12/12/2006
K. 51-2760/26 Verslag namens de commissie 14/12/2006
K. 51-2760/27 Verslag namens de commissie 14/12/2006
K. 51-2760/28 Verslag namens de commissie 14/12/2006
K. 51-2760/30 Verslag namens de commissie 15/12/2006
K. 51-2760/31 Verslag namens de commissie 15/12/2006
K. 51-2760/32 Tekst aangenomen door de commissies 15/12/2006
K. 51-2760/33 Verslag namens de commissie 15/12/2006
K. 51-2760/29 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2760/34 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2760/35 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 18/12/2006
K. 51-2760/36 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2760/37 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2760/38 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2760/39 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2760/40 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2760/43 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2760/41 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/12/2006
3-1988/1 3-1988/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2006
K. 51-2760/42 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/12/2006
K. 51-2760/44 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2006
3-1988/2 3-1988/2 (PDF) Amendementen 21/12/2006
3-1988/5 3-1988/5 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2006
3-1988/6 3-1988/6 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2006
3-1988/7 3-1988/7 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2006
3-1988/3 3-1988/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1988/4 3-1988/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1988/8 3-1988/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/12/2006
3-1988/9 3-1988/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2006
K. 51-2760/10 Advies van de Raad van State 28/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2760/1
5/12/2006   Proceduredebat (art. 72.4 van het Reglement)
Integraal verslag nr. 247, p. 1-19
5/12/2006   Stemming afsplitsingsvoorstel (verworpen)
Integraal verslag nr. 247, p. 17-19
5/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/13
12/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/12/2006   Aanneming door de commissies (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2760/32
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/40
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/38
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/39
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/29
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/43
19/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 251, p. 1-53 + nr. 252, p. 1-54
20/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 253, p. 1-48 + nr. 254, p. 2-54 + nr. 255, p. 1-7
20/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-23/o21)
Integraal verslag nr. 255, p. 7-8
Doc. K. 51-2760/44
20/12/2006   Aanneming na amendering door commissie
28/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/10
7/12/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/40 3-82/40 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2006   Inschrijving op agenda
12/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
12/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
12/12/2006   Bespreking
12/12/2006   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
13/12/2006   Regeling der werkzaamheden
19/12/2006   Inschrijving op agenda
19/12/2006   Niet behandeld
19/12/2006   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
13/12/2006   Bespreking
13/12/2006   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting en van Consumentenzaken
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
13/12/2006   Bespreking
13/12/2006   Einde behandeling
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
14/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
14/12/2006   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2006   Inschrijving op agenda
20/12/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1988/1 3-1988/1 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie: Justitie
20/12/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/12/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/12/2006   Inschrijving op agenda
23/12/2006   Amendementen ingediend na de goekeuring van het verslag Doc. 3-1988/8 3-1988/8 (PDF)
23/12/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goekeuring van het verslag Doc. 3-1988/8 3-1988/8 (PDF)
23/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-18/o0) Hand. 3-197 Hand. 3-197 (PDF)
Doc. 3-1988/9 3-1988/9 (PDF)
23/12/2006   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Justitie
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-3/o1)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-1988/4 3-1988/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1988/5 3-1988/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1988/3 3-1988/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
21/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1988/6 3-1988/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
21/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1988/7 3-1988/7 (PDF)
23/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2006   Bekendmaking (75266-75344)
24/1/2007   Erratum (3067)
12/2/2007   Erratum (6826)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/12/2006, 20/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 14/12/2006
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006, 22/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2006 5 10/1/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2006 25 30/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2006 28/12/2006, blz 75266-75344
Errata
Op 24/1/2007, blz 3067
Op 12/2/2007, blz 6826