S. 3-1492 Dossierfiche K. 51-2097

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmisbruik
biobrandstof
programmawet
vormingsverlof
Maribel
non-profitsector
werkgelegenheidsbevordering
opneming in het beroepsleven
jeugdige werknemer
jongerenarbeid
rechtsbijstand
toelating van vreemdelingen
identiteitsbewijs
officieel document
paspoort
geldboete
balans
vennootschapsrecht
onderneming in moeilijkheden
moederschapsuitkering
bijkomend voordeel
zelfstandig beroep
bescherming van moeder en kind
maatschappelijke positie
beroepsleven
levenskwaliteit
Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
ontwikkelingshulp
vrijwilligerswerk
ontwikkelingshelper
niet-gouvernementele organisatie
OCMW
bestedingen voor gezondheid
sociale integratie
minimumbestaansinkomen
remgeld
Rijksdienst voor Pensioenen
pensioenregeling
sociale bijdrage
fraude
zwartwerk
Federale Investeringsmaatschappij
sociaal achtergestelde groep
verwarming
energieverbruik
duurzame ontwikkeling
ontlening
begrotingsfonds
huisvesting
armoede
energieprijs
energiebesparing
ziekteverzekering
kosten voor gezondheidszorg
belastingaftrek
belasting van natuurlijke personen
geneesmiddel
anticonceptie
farmaceutische industrie
reproductieve gezondheidszorg
criminaliteit
informatica
medisch informatiesysteem
apotheek
apotheker
beveiliging en bewaking
gegevensverwerkende installatie
tandheelkunde
tandarts
dokter
algemene geneeskunde
opleidingsstage
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
sociale begroting
geestelijk gehandicapte
psychiatrische inrichting
gedetineerde
kosten voor ziekenhuisopname
paramedisch beroep
ziekte van de luchtwegen
thuisverzorging
ziekenhuis
medisch en chirurgisch materiaal
brandbestrijding
eerste hulp
ziekentransport
telefoon
geneeskundige noodhulp
Regie der Gebouwen
gemeente
paramilitaire troepen
gemeentepolitie
politie
provincie
misdaadbestrijding
automobiel
ziekteverlof
arbeidsongeschiktheid
sociale zekerheid
gemeenschappelijk vervoer
administratieve sanctie
verjaring van de vordering
schone kunsten
gift
vennootschapsbelasting
fiscale stimulans
laag inkomen
ambtenaar
BTW
inkomstenbelasting
voertuigenbelasting
bedrijfsvoertuig
aandeel
belasting op inkomsten uit kapitaal
geldmarkt
obligatie
beleggingsmaatschappij
witwassen van geld
belastingaangifte
belastingfraude
repatriŽring van kapitaal
fiscaal recht
levensverzekering
verzekeringsmaatschappij
verzekeringspremie
accijns
motorbrandstof
loodvrije benzine
gasolie
milieubescherming
heffing op brandstoffen
koolzaad
vervangende brandstof
belastingontheffing
plantaardige olie
stookolie
postdienst
kapitaalbelegging
ethiek
openbaar gebouw
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
delegatie van bevoegdheid
uitkering aan nabestaanden
aanvullend pensioen
ministerie
pensioenfonds
licht voertuig

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2097/2 Amendementen ingediend in de commissie 18/11/2005
K. 51-2097/1 Wetsontwerp 22/11/2005
K. 51-2097/3 Amendementen ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2097/4 Amendementen ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2097/7 Amendementen ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2097/5 Verslag namens de commissie 5/12/2005
K. 51-2097/6 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2097/8 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2097/9 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2097/10 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2097/11 Advies van de Raad van State 13/12/2005
K. 51-2097/12 Amendementen ingediend in de commissie 13/12/2005
K. 51-2097/13 Verslag namens de commissie 13/12/2005
K. 51-2097/14 Verslag namens de commissie 13/12/2005
K. 51-2097/15 Verslag namens de commissie 14/12/2005
K. 51-2097/16 Verslag namens de commissie 14/12/2005
K. 51-2097/21 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 14/12/2005
K. 51-2097/17 Verslag namens de commissie 15/12/2005
K. 51-2097/18 Tekst aangenomen door de commissies 15/12/2005
K. 51-2097/19 Verslag namens de commissie 16/12/2005
K. 51-2097/20 Verslag namens de commissie 16/12/2005
K. 51-2097/22 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 19/12/2005
K. 51-2097/23 Aanvullend verslag namens de commissie 19/12/2005
K. 51-2097/24 Artikelen gewijzigd door de commissie 19/12/2005
K. 51-2097/25 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 20/12/2005
3-1492/1 3-1492/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/12/2005
3-1492/2 3-1492/2 (PDF) Amendementen 21/12/2005
3-1492/5 3-1492/5 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2005
K. 51-2097/26 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 21/12/2005
K. 51-2097/27 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/12/2005
3-1492/3 3-1492/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1492/4 3-1492/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1492/6 3-1492/6 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1492/7 3-1492/7 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1492/8 3-1492/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2005   Indiening Doc. K. 51-2097/1
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
14/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/12/2005   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-2097/18
15/12/2005   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 178, p. 66
19/12/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2097/23
20/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 182, p. 1-40 + nr. 183, p. 1-63 + nr. 184, p. 1-8 + p. 10-12
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-43/o1)
Integraal verslag nr. 184, p. 12
Doc. K. 51-2097/27
21/12/2005   Aanneming na amendering door commissie
8/12/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/30 3-82/30 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
13/12/2005   Bespreking
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
13/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Einde behandeling
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
13/12/2005   Bespreking
13/12/2005   Einde behandeling
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Einde behandeling
14/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
14/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/12/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1492/1 3-1492/1 (PDF)
21/12/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
21/12/2005   Verzending naar commissie: Justitie
21/12/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/12/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/12/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/12/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
23/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-143 Hand. 3-143 (PDF)
23/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-143 Hand. 3-143 (PDF)
23/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-15/o3) Hand. 3-144 Hand. 3-144 (PDF)
Doc. 3-1492/8 3-1492/8 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
20/12/2005   Bespreking
20/12/2005   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o1)
21/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd '14 stemmen)
Doc. 3-1492/3 3-1492/3 (PDF)
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
21/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1492/5 3-1492/5 (PDF)
21/12/2005   Verzending naar commissie
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
22/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1492/4 3-1492/4 (PDF)
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
21/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1492/6 3-1492/6 (PDF)
21/12/2005   Verzending naar commissie
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
22/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1492/7 3-1492/7 (PDF)
23/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2005   Bekendmaking (57315-57359)
20/3/2006   Erratum (16099)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2005, 14/12/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2005
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 13/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 20/12/2005
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 20/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/12/2005
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 21/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2005, 22/12/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/12/2005 5 11/1/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/12/2005 20 26/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2005 30/12/2005, blz 57315-57359
Errata
Op 20/3/2006, blz 16099