Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1671

van Fatima Ahallouch (PS) d.d. 11 juli 2022

aan de eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken

Oorlog in Oekra´ne - Oekra´ense vrouwen - Bescherming - Slachtoffers van verkrachting of seksueel geweld - Toegang tot abortus of tot psychologische steun voor de vluchtelingen - Eventuele transfer naar BelgiŰ

slachtofferhulp
oorlog
Oekra´ne
oorlogsslachtoffer
seksueel geweld
abortus

Chronologie

11/7/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022)

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1672

Vraag nr. 7-1671 d.d. 11 juli 2022 : (Vraag gesteld in het Frans)

De situatie in Oekra´ne is dramatisch. In het bijzonder zijn er veel getuigenissen over verkrachting als oorlogswapen. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft trouwens op 19 mei 2022 een resolutie aangenomen over dat onderwerp (doc. Kamer, nr. 55 2672/006).

De vrouwen die het slachtoffer geworden zijn van verkrachting en die het vluchtelingenstatuut krijgen in een Europees land moeten vervolgens hulp beginnen zoeken en ondervinden daarbij moeilijkheden. De houding van sommige Europese landen ten aanzien van zwangerschapsafbreking is immers bekend.

Ons land daarentegen beschikt over gespecialiseerde hulp op dat vlak, ook wat betreft psychologische ondersteuning aan de slachtoffers van verkrachting of van seksueel geweld in brede zin.

BelgiŰ en de Europese instanties moeten specifieke hulp en humanitaire beschermingsprogramma's financieren voor de Oekra´ense vrouwen die het slachtoffers zijn van geweld en voor hun naasten die hen steunen. Verschillende internationale teksten beogen specifiek de bescherming van meisjes en vrouwen omdat ze kwetsbaarder zijn en specifieke noden hebben. Het is belangrijk dat BelgiŰ die bekommernis bij alle internationale instellingen aankaart.

Deze vragen vallen binnen de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal zijn. Het Belgische asielsysteem kadert in een gewestelijke en Europese context en vloeit voort uit internationale overeenkomsten die bindend zijn voor BelgiŰ wat betreft de opvang op ons grondgebied van personen die om internationale bescherming vragen. BelgiŰ heeft internationale overeenkomsten inzake kinderrechten en de rechten van vluchtelingen ondertekend. De gemeenschappen zijn ook bevoegd voor de internationale betrekkingen in de materies waarvoor ze bevoegd zijn.

1) Hebt u stappen ondernomen bij uw ambtsgenoten in de landen van de Europese Unie (EU) die aan Oekra´ne grenzen om de toegang tot abortus voor de vluchtelingen voor wie dat een dringende noodzaak zou zijn te bepleiten?

2) Bent u van plan om maatregelen te nemen opdat personen die dringend een abortus of psychologische hulp aan slachtoffers van seksueel geweld moeten kunnen krijgen onmiddellijk zouden kunnen overgebracht worden vanuit die grenslanden, zoals Polen, naar ons grondgebied? Zo niet, waarom niet?

3) Wordt dit probleem aangepakt op Europees niveau?