Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-993

van Valérie De Bue (MR) d.d. 29 juni 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vroegtijdig ontslag uit het ziekenhuis na bevalling - Betrokken ziekenhuizen - Cijfers - Mening van het Office de la naissance et de l’enfance

ziekenhuis
moederschap
Office de la naissance et de l'enfance
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Chronologie

29/6/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/7/2016 )
14/10/2016 Rappel
17/10/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-993 d.d. 29 juni 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de lente van 2015 heeft de regering als gevolg van de aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) inzake prenatale zorg, bevalling en perinatale monitoring en in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering haar voornemen aangekondigd om het verblijf in het ziekenhuis in te korten voor vaginale bevallingen zonder complicaties. In de meeste westerse landen wordt het verblijf in de kraamafdeling inderdaad korter, maar in België is de gemiddelde duur van de kraamverblijven nog steeds hoger dan in andere landen: iets meer dan vier dagen, tegenover gemiddeld 3 in de OESO-landen. Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg heeft ook gepreciseerd dat de gehele periode van zwangerschap tot na de geboorte moet worden gereorganiseerd als een ononderbroken periode, met de nadruk op postnatale thuiszorg met hulp en “medische” huisbezoeken.

In juli 2015 werd een projectoproep uitgeschreven om dit korter ziekenhuisverblijf te testen en na te gaan in welke omstandigheden de beperking van het verblijf kan worden doorgevoerd.

1) Welke ziekenhuizen passen dit vroegtijdig ontslag al toe na een bevalling zonder complicatie (buiten elke organisatie) ? Kunnen daarover cijfers worden meegedeeld ?

2) Is contact opgenomen met de Franse Gemeenschap om de mening van het Office de la naissance et de l’enfance (ONE) te kennen over de opvolging van de moeders na hun vertrek naar huis ?

Antwoord ontvangen op 17 oktober 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

1) De gegevens in verband met de ziekenhuisverblijven in 2014 maken melding van 122 352 bevallingen in het ziekenhuis. Op basis van de definitie van het begrip bevalling zonder complicaties zoals voorgesteld in het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) met als titel « Caring for mothers and newborns after uncomplicated delivery: towards integrated postnatal care » (rapport nr. 232, p. 89 & p. 91), kunnen we het aantal bevallingen zonder complicaties ramen op 44 610 (36,5 %).

In 4 457 gevallen bedroeg de verblijfsduur na de bevalling niet meer dan twee dagen, hetzij in 10 % van de situaties van een bevalling zonder complicaties.

Het gaat hierbij niet om een aantal specifieke ziekenhuizen : deze 4 457 gevallen zijn gespreid over zeven en negentig ziekenhuizen, met andere woorden nagenoeg alle ziekenhuizen die beschikken over een kraamafdeling. In sommige ziekenhuizen bedroeg het aantal bevallingen zonder complicaties met een verblijfsduur na de bevalling van twee dagen of minder in 2014 reeds 15 %.

2) Zowel het Office de la naissance et de l’enfance (ONE) als Kind en Gezin zijn rechtstreekse partners in de zeven weerhouden projecten en ze werden aldus betrokken bij de uitwerking van de pilootprojecten. Het is te vroeg om uitspraken te doen over het verloop van de samenwerking tussen de projectpartners. Dat zal duidelijk moeten worden bij de evaluatie van de pilootprojecten.