Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9118

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 24 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

De ratificatie van de zogenaamde Medicrime Conventie

ratificatie van een overeenkomst
geneesmiddel
namaak
inspectie van geneesmiddelen
Europese Conventie

Chronologie

24/5/2013 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3086

Vraag nr. 5-9118 d.d. 24 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vertegenwoordigen namaakgeneesmiddelen in ontwikkelingslanden vaak meer dan 50% van de totale farmaceutische markt. Ook in een aantal Europese landen varieert hun marktaandeel tussen 6 en 20%. In ontwikkelde landen met een efficiŽnte bestrijding bedraagt dat minder dan 1%. Omdat hieromtrent geen internationale wetgeving bestaat en inbreuken nagenoeg niet worden bestraft, kenden de namaakgeneesmiddelen een enorme opgang.

De Medicrime Conventie van de Raad van Europa is echter het eerste internationale verdrag om de industrie van namaakgeneesmiddelen te bestrijden. Namaakgeneesmiddelen brengen immers schade toe aan patiŽnten omdat ze vaak onvoldoende actieve bestanddelen bevatten. Voor de legale geneesmiddelenindustrie in Europa betekent het een verlies. Deze conventie is het eerste instrument om over heel Europa juridisch te kunnen optreden. De staten die het verdrag ondertekend hebben, verbinden zich ertoe om namaak van geneesmiddelen, het leveren ervan, de handel, medeplichtigheid en poging tot namaak als gerechtelijke overtredingen te zien. Bovendien wordt de verdeling van namaak via internet als verzwarende omstandigheid gezien en dus zwaarder bestraft. Vooral dit laatste vormt een groot probleem. Jaarlijks worden alleen al in BelgiŽ duizenden pakketten met geneesmiddelen onderschept. BelgiŽ lijkt dan ook een grote doorvoermarkt voor geneesmiddelen te zijn. De dienst Douane en Accijnzen vermoedt dat het slechts om een fractie van de via internet bestelde producten gaat.

Door de ondertekening van de Conventie verbinden de landen zich er toe om de bepalingen in hun eigen wetgeving te implementeren. Bovendien zijn deze landen ook verplicht samen te werken omtrent de preventie en de opsporing van namaakgeneesmiddelen.

In ons land wordt namaak van geneesmiddelen bestraft via administratieve boetes zoals geregeld door het koninklijk besluit van 15 mei 2007. Dit koninklijk besluit werd echter opgemaakt vanuit het standpunt van de eigendomsrechten en niet vanuit de mogelijke gezondheidsrisico's. Het ligt dan ook voor de hand dat deze Conventie in BelgiŽ zo snel mogelijk van toepassing moet worden.

Momenteel hebben 18 landen deze Conventie ondertekend. BelgiŽ heeft ze op 24 juli 2012 ondertekend.

Ik had van de minister het volgende willen vragen:

1. Wanneer denkt u dat de regering het ontwerp van wet bij het parlement zal indienen? Welke stappen werden tot op heden daartoe gezet?

2. Deze conventie vergt een aanpassing van de interne wetgeving. Is daartoe binnen de bevoegde administraties al een werkgroep opgericht? Zo ja, wat is de stand van zaken ?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

Deze problematiek valt onder de bevoegdheid van de minister van volksgezondheid.

Tot nu toe heeft mijn juridische dienst geen voorbereidend instemmingsdossier ontvangen.

Mijn diensten hebben een herinnering aan het kabinet van de bevoegde minister gestuurd