Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8264

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

De conventie 156 van de Internationale Arbeidsorganisatie (betreffende de bescherming van werknemers met familiale verplichtingen)

Internationale Arbeidsorganisatie
ratificatie van een overeenkomst
vaderschapsverlof
verlof om sociale redenen
zwangerschapsverlof

Chronologie

20/2/2013 Verzending vraag
15/4/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2694

Vraag nr. 5-8264 d.d. 20 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Conventie 156 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de bescherming van werknemers en werkneemsters met familiale verplichtingen dateert reeds van 1981, maar BelgiŽ heeft deze nog steeds niet geratificeerd.

Nochtans maakt deze conventie een betere afstemming van werk op privťleven mogelijk. Bovendien beoogt de conventie sociale partners te sensibiliseren om meer mannelijke werknemers aan te zetten tot het opnemen van vaderschapsverlof.

Ook u zegt in uw beleidsnota dat BelgiŽ deze conventie, in het kader van de opvolging van de aanbevelingen van de onderzoeken 'zwangerschap/moederschap' en 'vaderschapsverlof', zou moeten ratificeren.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Waarom heeft BelgiŽ de Conventie 156 van de IAO nog niet geratificeerd? Wat staat zo'n ratificatie in de weg?

2) Welke tijdslijn voorziet u voor de ratificatie van deze Conventie?

3) Welke maatregelen beoogt u, in overeenstemming met de minister van Werk, te nemen om deze conventie te implementeren?

Antwoord ontvangen op 15 april 2013 :

1 en 2) De bekrachtiging van deze conventie is belangrijk omwille van de symbolische draagwijdte ervan.

In de goedkeuringsprocedure van dit gemengd verdrag, dient alleen nog het Brussels Gewest het nodige te doen. Ik heb derhalve de minister-president en de minister van Werk aangeschreven om hen te verzoeken een regeling te treffen in die zin.

Ziehier het detail van de goedkeuringen door alle andere entiteiten :

3) Sinds meer dan 15 jaar heeft België reeds een groot aantal beschikkingen getroffen om het gezinsleven en het beroepsleven beter op elkaar af te stemmen, zoals bijvoorbeeld via het tijdskrediet of het vaderschapsverlof.

Deze Conventie stipt tevens de rol van de Gewesten, de Gemeenschappen en de Plaatselijke overheden aan. Het is hun taak om gemeenschappelijke diensten, zowel openbare als privédiensten, te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld zorg voor de kinderen en familiehulp. 

Ik ga met de minister van Werk en de sociale partners overleggen om andere maatregelen te overwegen ten voordele van werknemers met verantwoordelijkheden in het gezin, bijvoorbeeld het schoolbelcontract ( = meer flexibiliteit wat mogelijk maakt meer thuis te zijn tijdens de schoolvakantie)